DE 1 Wl 6X11 i Het achtste festival voor de FLORYN werkende jeugd komt dichterbij Werkende jeugd in contact met kunst en kunstenaar Nieuwe Stichting wü kunstzinnige vorming van Tilburgse Jeugd bevorderen—s^”^ Foto van Aarle opende filiaal in Goirle Vereniging van Tilburgse Rijschool houders verwijt niet-Tilburgse rijscholen onsportieve houding Foto de Groot DE MOTORBROMMER ^ZUN PAPP^ FIRMA A. SPIJKERS ZN. WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Apache stawl Al») afe wedsj kqkea n de kdderbtdtek'*. Club La Vigne STADSNIEUWS S» Zaterdag 17 mei ipril 1969 - pagina 20 Donderdag 10 april 13e jaargang no. 611 Rl.l.lts 300 DEELNEMERS HEBBEN GEBOEKT sensationeel nieuws Vrijdag 16 mei WEEKAANBIEDING 5 >tuks BEGONIA'S MODEL 1969 met 21”-wielen met voetrem en met lage tank Ook de HONDA met 21”-wielen hebben wij in voorraad. Wij geven de hoogste inruilwaarde. G5 Perzische tapijten H. de Zeeuw |4 4, Speciale Aanbieding Grote kollektie veater ica )rden. Bezichtig gratis de nieuwe modellen. KREIDLER-BATAVUS-MINI-BATAVETTE en MOBYLETTE. Leo Xlll-straat 60 (ingang door de poort) TILBURG - Telefoon 21767-31317 set\ pull-\ ele 46-54. ;t over- 9t ver- oord netten, it Tever die DROGIST^ ^CANADIAN STOCKS Bredaseweg 104 - Tel. 23967 Hart van Brabantlaan 731 TILBURG Tilburgs grootste en wijdste col lectie getailleerde hemden In voile, tergal, broderie, kant, tule, bor- duré en terlenka van Chagall Maurice en Jaques Mauriat. b b b b b b UITGAVE J. DE BEER LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 OPLAGE 48.350 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEl - ENSCHOT EN MOERGESTEL icd\ 3t jrd ^/erse 38-50. 25,-j terwi Natuurlijk bij HA FIJN 'N BORREL VAN GENEVER - VIEUX zullen o.a. Croiset, 1 ia, Heleer zal worden snelheid uur kan o St.-Jo lt van- rijzen- 1 op jsuit- bin- zijn. HAMOL Huidverzorging PIUSPLEIN 6 N HOEK EMMASTRAAT V t beheert door Pagemakers. De is jaren bij Foto Een andere mede- Beer, woont even- van hetz j Korvelbt, "’■"te verbouwing K«am een zeer werklaboratoriun eisen voldoet, schikt me waar de foto-amat Het Goirlese filiaal de heer en m»1 heer Wagema^ Van Aarle in d werker de heer eens in Goirle. Schouwburgring 31 achterkant is opge- :hting So uburg, ter- Stichting jrg aan jewerkt. >urg heeft Stichting in- vens staan voor een aantal deelnemers dag een aantal bezoeken aan musea op het programma. Frans model vijde pijp Waarschijnlijk merkte die rijschool dat het Tilburgse publiek niet zo dom was om daar in te trappen en de advertenties wordt mevrouw Wag nakers is reeds in dienst. 7 N. de van f 3,50 voor 2,90 N.S.-plein 13 i. van der Bolt; 3. 3 rekel; 4. A. J. W. A. Engering; 6. Mevr, jroot-van der Velde; 7. van Keep-Lips; 8. Drs. s; 9. F. H. M. Pulskens; M. Strik (Gemeente); 11. -.pigeaud; 12. Drs. Van 14 tot en niet 18 mei vindt dit jaar in en om de Tilburgse Stadsschouwburg, het Achtste Festi val voor de werkende jeugd plaats. Het doel van dit festival is, de werkende jeugd in contakt te brengen met de kunst en de mens achter de kunst: de schilder, de acteur, de musicus, de cabaretier, de balletdanser enz. Dat dit festival voorziet in een behoefte van de jeugd blijkt uit het feit, dat.de vorige zeven festi vals steeds druk bezocht werden en dat ongeveer 20% van de deelnemers twee of meer festivals voor de werkende jeugd hebben meegemaakt. Vanaf het eerste Festival voor de werkende jeugd in 1962 bestond het programma overdag uit ge sprekken met uitvoerig kunstenaars, waarna een concert of toneelvoorstelling gegeven werd, dat in die gesprekken was voorbereid. Had men overdag een gesprek gehad met enkele acteurs, dan ging men ’s avonds naar een toneelvoorstelling in de schouwburgzaal. Het vorig jaar is op verzoek van de deelnemers een ruime plaats in het programma ingeruimd voor de eigen creativiteit van de deelnemers. De festivallers waren over deze vernieuwde opzet zeer enthousiast en maakte intensief gebruik van deze nieuwe mogelijkheden. Ze maakten samen muziek, beleefden muziek door middel van bewe- gings-expressie, organiseerden het creatief festi- valfeest, maakten de versiering hiervoor en lieten een Festivalkrant verschijnen. Omdat deze proef vorig jaar zo’n succes werd, is dit jaar ook een royale plaats in het programma opgenomen voor de creativiteit van de deelne mers. Zes exclusieve foto-portretten in kleur voor 975 Op 31 maart j.l. is bij notariële akte opgericht de Stichting Kunst zinnige Vorming Tilburg. Deze stichting stelt zich ten doel een doel treffende organisatie te bevorderen van de kunstzinnige vorming in Tilburg, in het bijzonder ten behoeve van de jeugd in en buiten schoolverband. Het ligt in de bedoeling, dat ook de activiteiten van de huidige Com missie Cultuurbehartiging Schooljeugd, waaraan uit ’t oogpunt van de kunstzinnige vorming van de jeugd veel waarde moet worden ge hecht, in het werkprogramma van de nieuwe stichting worden in gebouwd. Andere belangrijke taken van stichting zullen o.m. zijn: *h van jeugdateliers voor creat vaardigheid en het gever sussen voor docenten er pedagogisch personeel. Zij dien aan onderwijsinstelling sten van consulent vorming beschikte Vooral op het gebied van bruidsreporta ges heeft Foto Van Aarle zich een uit stekende reputatie opgebouwd in geheel Midden-Brabant. Van oudsher worden echter ook nauwe banden onderhouden met de journalistiek. Aan de Nieuwe Til burgse Courant werd regelmatig mede werking verleend en sedert de oprichting van De Tilburgse Koerier prijkt „foto Van Aarle” onder heel wat foto’s. Van daar dat ook wij graag onze hartelijke gelukwensen aanbieden met de opening van het Goirlese filiaal met een welge meend „goede zaken”. van de nieuwe <het vestigen creatieve hand en van kadercur- :n ander sociaal- "’ij zal boven- rwijsinstellingen de dien- denten voor kunstzinnige baar stellen. In het jaar 1946 begon Foto Van Aarle aan de Korenbloemstraat, maar nog in de loop van hetzelfde jaar werd verhuisd naar de Korvelseweg. In 1956 kwam een grote verbouwing tot stand en in 1964 kwam een zeer goed geoutilleerd af- ium gereed, dat aan hoge Bij foto Van Aarle be ien over drie donkere kamers eigen opnamen en die van de iteur vlot worden afgewerkt. H Nieuwstr. 172 (hoek Trouwlaan) Er heerst onrust bij de Tilburgse rij- schoolhouders, onrust over de wijze waarop een aantal niet Tilburgse rijscho- '2“ j-j, meent advertenties, heer H. J. Vereniging t was be tten. „Nu ik toch bezig ben wil ik meteen de gelegenheid te baat nemen om een lans te breken voor de examinatoren van het C.B.R. Er wordt de laatste tijd door mid-» del van ingezonden stukken nogal gehakt' op deze mensen. Helaas worden er daar geen namen bij genoemd, en dat vind ik jammer. Immers door deze handel wijze worden alle examinatoren over een kam geschoren. Ik wil niet zeggen dat het niet incidenteel mogelijk is dat ie mand gegronde redenen tot klagen heeft. In dat geval kan hij niet beter doen dan zijn klachten te bespreken met de rij schoolhouder, die dan weer via zijn vere niging of bond de klacht aan het C.B.R. kan voorleggen. In zo’n geval volgt er dan een onderzoek, waarbij kandidaat en rijschoolhouder worden gehoord. Na dat ook de examinator is gehoord, wor den er al of niet maatregelen genomen door het C.B.R. Meestal is het echter voldoende als examinator, rijschoolhou der en kandidaat samen aan de tafel gaan zitten. Men moet er toch wel enig begrip voor kunnen opbrengen, dat het werk van de examinatoren zwaar overbelast is, en dat er een grote verantwoordelijk heid op hen rust. Zij moeten in een kortej tijd iemand beoordelen op zijn rijkwali- teiten en dat vele malen per dag. Dit alles met de wetenschap dat de kandidaat hierna „los” gelaten wordt op ’t verkeer. Aldus de heer Vosters. Wil Broeken opent donderdag 10 april zijn geheel verbouwde en stijlvol inge richte Club La Vigne aan de Molen straat 100. De club die in de vele jaren van zijn bestaan steeds attractievere or kesten naar Tilburg bracht, zal de ope ning vieren met het eerste optreden van de nieuwe bezetting van de bekende Til burgse band Les Cruches. Het ontwerp voor het interieur is afkomstig van bin- 7 L7... lands, u,v club omtoverde in een gezellige oud-Brabantse stal, waarin het gezellig toeven is. Een speciale lichtinstallatie zal op het ritme van de muziek psychede lische lichteffecten maken. Zondag 13 april organiseert de Motor Sportclub Tilburg voor de 11e maal de Casinorit. Deze oriëntatierit heeft een lengte van 60 kilometer en afgelegd met een gemiddelde van 24 kilometer. Vanaf 12.30 men inschrijven bij café casino sephstraat 38 te Tilburg. Er wordt af 13.30 uur gestart en er is een pri,. tafel, die zo groot is dat tenminste 1 elke 4 deelnemers prijs heeft. De prijs reiking zal zo spoedig mogelijk na 1 nenkomst van de laatste deelnemer zijl Zondag 18 mei De deelnemers worden in staat gesteld samen een speciale Eucharistieviering bij te wonen. Na de Eucharistie-viering zullen alle deelnemers in de schouwburg de laatste maaltijd van het festival gebruiken. Ver volgens vindt in de schouwburgzaal de sluiting van het Achtste Festival plaats, welke zal worden verzorgd door de voor- --zitter van het Festivalbestuur, de heer rden geschon- prof E A M van Dijck /erken van die Zondagmiddag brengen Adèle Bloemen- ™?2vL,mUZiek daal, Gerard Cox en Frans Halsema het succesvolle cabaretprogramma „Met ^2 blijdschap geven wij kennis”. Een fees- telijk en luchtig besluit van dit Achtste ster' Festival voor de werkende jeugd. bleven achterwege. Hierna verschenen er advertenties van „Tilburgs grootste rijschool, met duizenden geslaagden”, helaas is deze rijschool niet in Tilburg maar ergens anders gevestigd. Nog meer advertenties verschenen er, waarin 10 rij lessen werden aangeboden, voor de prijs, die een lesauto zo ongeveer in de helft van dat aantal lessen kost, terwijl er zelfs advertenties verschenen waarin mede deling werd gedaan van een groot aantal mensen, dat in 10 lessen geslaagd was. Jammer genoeg vermeldde de adverten tie er niet bij hoeveel lessen daarvoor bij een andere rijschool werden genomen. ..Ik vraag me overigens af wat ze daar tegen een kandidaat, die meer dan tien lessen nodig heeft, en dat zijn de meesten, zullen zeggen. Waarschijnlijk dat hij of zij iets dommer is dan de anderen.” al dus de heer Vosters. Bijzonder kwaad bloed heeft het gezet dat onlangs in een serie ingezonden stuk ken in het Nieuwsblad van het Zuiden een van deze rijschoolhouders het advies gaf om de instructeurs eens te vragen of ze over de vereiste diploma’s beschik ken. Dit terwijl de instructeurs van het bedoelde bedrijf op een enkele uitzon dering na zelf niet die diploma’s behaal^ hebben. De meeste Tilburgse rijschool houders bezitten het V.A.M.O.R.-diplo- ma en velen beschikken daarnaast nog over het diploma methodische rij-in- structie. Veel rijschoolhouders doen alles aan de vakbekwaamheid van hun in structeurs en laten ze op hun kosten voor deze diploma’s studeren. „Rij-instructeur is een moeilijk beroep en er komt veel meer bij kijken dan CJ die de club omtoverde in een geze g van het Festival t een bezoek aan ateliers van beel- ie kunstenaars op het programma, r de deelnemers kunnen kennisma ken met de kunstenaar, zijn werk en zijn levensomstandigheden. Het overige deel van de dag zijn de festivallers vrij om zich te ontspannen, te winkelen of zich in te zetten voor hun eigen Festivalfeest, dat die avond gevierd wordt. Het feest duurt van half negen tot twaalf uur. De veelheid van mogelijkheden en de vrijheid, waarin een en ander kan plaatsvinden, kan er toe leiden, dat de zaterdagavond voor velen een verrassing zal worden. geopend, nadat de deelnemers gezanten- Op de laatste volle dag lijk een maaltijd hebben gebruikt in de staat een bezoek aan al pauze-foyer van de Stadsschouwburg. dende kunstenaars op het progra Prof. J.E.A. van Dijck, voorzitter van ’t waar de deelnemers kunnen kennismi stichtingsbestuur, zal daarna de deelne- ken met de kunstenaar, zijn werk en z„ mers begroeten. levensomstandigheden. Het overig* J- Vervolgens zal de acteur-regisseur, Hans van de dag zijn de festivallers Tiemeijer, het Festival officieel openen en een algemene inleiding houden. De beide sprekers zullen worden inge leid door de algemeen organisator van het Festival, schouwburgdirecteur Leo N. de Brabander. De eerste voorstelling van het Festival zal worden verzorgd door de Spaanse balletgroep van Rafael Aquilar. Het is voor de eerste maal, dat deze groep in Nederland optreedt, terwijl er slechts één opvoering gepland is. alleen een diploma, maar ik vind het wel goed dat rij-instructeurs min of meer verplicht worden een diploma te halen als een soort bewijs van vakbekwaam^ heid.” aldus de heer Vosters. Alle voorkomend* moten Lage prijzen. HAMADAN KLEEDJES uitzoeken I 85 x 52 69,40 x 60 39,— TAFELKLEDEN v.a. 125,— Beiterdpleln 37 Tol. 23306 laar en vele anderen. Financiering De deelnemersbijdrage is dit jaar ver- w /an 36,tot 40,Dit was mede noodzakelijk in verband met de sterke stijiging van de huisvestings- en vervoerskosten. Het is echter mogelijk dit bedrag in drie termijnen te voldoen, Als oprichter van de stichting treden het bestuur van de Stick ciale en Culturele Opbouw Tilbv' wijl ook het bestuur van de Sn». Exploitatie Tilburgse Schouwbur* de totstandkoming heeft medegev Het Gemeentebestuur van Tilbur* met de oprichting van de Kunstzinnige Vorming Tilburg zijn wand van Japans graslinnen doet het uit stekend en ook de fraaie houten betim meringen komen goed tot hun recht. Uiteraard zijn in de zaak een groot aan tal foto-artikelen te koop, van simpele fotorolletjes tot camera’s en diverse ar tikelen voor de foto-amateur. Een stu dio is aan het filiaal nog niet verbonden. Wél kunnen er afspraken gemaakt wor den voor opnamen aan de Korvelseweg, voor reportages aan huis, trouwrepor tages etc. etc. De service die daarmee aan de Goirlese relaties kan worden ge geven is hiermede aanzienlijk uitgebreid. De firma Van Aarle houdt echter ook het oog gericht op de toekomst. Goirle is een snelgroeiende gemeente met heel wat mogelijkheden. Reeds nu wordt er rekening mee gehouden, dat er wellicht op den duur een aparte studio zal moeten komen. Voorlopig is dat echter nog toe komstmuziek. In de nabijheid van de Dorpsstraat zullen in het verloop van enkele jaren een aantal projecten worden gerealiseerd, zodat het vestigingspunt nog idealer wordt. Zomercollectie 1969 Machtige broeken voor tieners en twens. Hoog Spaans of F* met trekkers en wijt vanaf f 29,95. Spaanse costuums met strak vest f 75,—. Tricot „DISCO" shirts f 15,95. Emmastraat 8 - Tilburg. Het programma voor vrijdag, 16 mei is grotendeels gewijd aan het onderwerp toneel, ’s Avonds wordt nl. door het Zui delijk Toneel „Globe” een opvoering verzorgd van het toneelstuk „Mijnheer Puntila en zijn knecht J' zullen daarom alle deelt ken voeren over neelstuk met de t „Globe”. - Waarschijnlijk zullen o.a. André van de hoogd vt Heuvel, Jules Croiset, Petra Laseur, Femke Boersma, Heleen van Meurs en John Leddy hun medewerking aan deze gesprekken verlenen. Hemelvaartsdag Het voornaamste onderdeel van deze dag vormen de gesprekken, die de deel nemers hebben over muziek. Deze ge sprekken zijn een inleiding voor het con cert, dat Het Brabants Orkest die avond zal verzorgen. Tijdens de gesprekken kan dus speciale aandacht worden gesch ken aan de uit te voeren we avond, terwijl uiteraard ook over muziel in het algemeen wordt gesproken. Een groot aantal deelnemers zal die ook bezig zijn o.l.v. medewerkers van Stichting „De Werkschuit” uit Amster dam. Van buiten de stad „Toen kwameh de rijscholen van buiten de stad, die dachten dat het Tilburgse publiek achterlijk was” aldus de heer Vosters. Er verschenen advertenties van 5 autorijlessen voor een prijs, die men nog niet als fooi zou durven geven. Ver der werd een garantiebewijs verstrekt, voor het ineens slagen van de kandi daten. Mensen die al eens zijn op geweest voor een examen, en dat zijn er nogal wat, weten wel hoeveel factoren er mee spelen bij zo’n rijexamen. Het is niet altijd al leen een kwestie van het beheersen van de rijkunst, maar er is ook vaak sprake van zenuwachtigheid, waardoor een voorspelling over het al dan niet slagen van een kandidaat een slag in de lucht is. Deelnemers Ook voor dit Achtste Festival voor de werkende jeugd is de belangstelling groot. Reeds nu al zijn er 300 aanmel dingen ontvangen, zodat er nog plaats is voor rond 180 deelnemers. Ondermeer zijn onder de deelnemers de volgende beroepen vertegenwoor digd: ass. arbeidsanalyst, bouwkundige, bankemployé, bankwerker, bediende, chauffeur, constructiebewerker, druk ker, electricien, fabrieksarbeider, foto- lithograaf, gezinsverzorgster, hulp in de huishouding, kantoorbediende, idnder- verzorgster, leerling slager, leerling ver pleegster, monteur, modinette, metaal bewerker, reclame-schilder, refterbe- diende, programmeur, serveerster, ste- no-typiste, stuurman, stopster, spoel- ster, schoenstikster, snijder, telefoniste, eistUK Miinneer <yP*ste, typograaf, tegelzetter, timmer- Matti”’’ Overdag man’ *erkoper(ster), verzorgster, wikke. Inemers gesprek- laar V<’,P a"',‘‘rp" r toneel en over dit to- acteurs en actrices van Met veel belangstelling volgden een groot aantal toeschouwers de match tussen Longa en Temeuzen. Deze heer wil het allemaal zeer goed zien en niets missen van het spannende duel, dat werd gestreden op het Longa-terrein aan de Spoordijk. Als deze voetbalkijker zich bij ons meldt, ontvangt hij 10,in contanten, een bon ter waarde van 7,50, waarmee hij eens lekker kan gaan eten bij Le Cadet op de Oude Markt, een bon waarop hij een heerlijke haan kan gaan halen bij de firma Tecklenburg op de Heuvel en ten slotte een waardebon voor een gratis watergolf je bij Kapsalon José in de Koe straat. Mocht hij dat watergolfje niet kunnen gebruiken, dan kan hij er wel licht zijn vrouw of zijn dochter mee ver rassen. De dame uit ons vorige artikeltje was mevr. Jacobs, Violierstraat 10 te Til burg. Zij heeft inmiddels haar cadeautjes opgehaald. Foto Van Aarle stemming betuigd en haar voor 1969 een subsidie toegezegd van 102.000. Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit de volgende personen: 1. Drs. A. M. J. C. Aarts (Gemeente); 2. Ir. Th. A. J. B. vari der Bolt; 3. E. Th. B. van den Brekel; 4. A. J. W. van Dongen; 5. P. H. M. G. W. de Gr Mevr. M. E. E. G. J. Offermans; 10. J. W. Mevr. G. van Zaane-Pigeaud; H. M. J. Zeijen. Als secretaris treedt op de heer L. N. de Brabander, directeur van de stads schouwburg, waar ook het bureau van de Stichting zal zijn gehuisvest. Op 10 april wordt het bestuur door de Wethouder van Sociale en Culturele Zaken en Gezondheidszorg, de heer P. van Zon, geïnstalleerd. 2 SERVICE VOOR DE GOIRLENAREN Onder zeer grote belangstelling opende Foto van Aarle, in Tilburg gevestigd Korvelseweg 255, in de Dorpsstraat in Goirle een filiaal. Het „onder zeer grote belangstelling” was hier geen veel ge bruikte uitdrukking die het bij openingen altijd wel doet, er was inderdaad razend veel belangstelling. Reeds enkele jaren zag de firma Van Aarle, die in Goirle een zeer uitgebreide klantenkring heeft, uit naar een geschikt pand, dicht gelegen bij het nieuwe uitbreidingsplan en even eens kort bij de uitbreiding die nog ge realiseerd moet worden. De Dorpsstraat bood daarvoor alle gelegenheid en toen de kans kwam, had men bij Foto Van Aarle snel beslist. Aan het interieur is .zeer veel aandacht besteed. De ontwerper ervan is erin ge slaagd vriendelijke zakelijkheid te com bineren met een warme intimiteit. De len meende en nog steeds i te moeten wegzuigen met die soms bedriegeljjk zijn. De Vosters, voorzitter van de I van Tilburgse Rijschoolhouders reid om een en ander toe te licht Goedkoop De heer Vosters, die al meer dan 20 jaar rijschoolhouder is, roemde de vanouds onder de Tilburgse rijschoolhouders heersende goede sfeer en prettige samen werking. Hierin kwam enige tijd geleden verandering door de komst van de zo genaamde goedkope rijschool. Omdat het grote publiek nog niet wist hoe de resultaten van deze rijscholen waren, ging de goedkope rijschool erin als koek. Na enige tijd bleken echter de resultaten tegen te vallen eri kwamen steeds meer mensen ertoe om zich weer naar de oude vertrouwde rijscholen te begeven. Enige voorbeelden van hoe goedkoop duur koop kan zijn, zijn de volgende gevallen. Er waren mensen die na ruim 60 lessen nog steeds niet achteruit konden rijden en meermalen klaagden er mensen over het feit dat zij meer dan 4-maanden na aanvraag moesten wachten, voordat zij op examen konden gaan. van welke mogelijkheid door de deelne mers ruimschoots gebruik wordt ge maakt. De werkelijke kosten per deelnemer be lopen een bedrag van rond 125, Dank zij toegezegde en aangevraagde subsidies van het Ministerie van Cul tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg, het provinciaal An jerfonds en de Stichting W.I.K.O.R. in Den Haag is het mogelijk om dit Festi val financieel rond te krijgen. Ook wor den subsidies aangevraagd aan de werk gevers van de deelnemers, waarbij een bedrag van 25,per persoon wordt gesuggereerd, terwijl daarnaast de Stichting subsidie hoopt te verkrijgen van de gemeenten en andere provincies, waaruit de deelnemers afkomstig zijn. - 1 l Sm Lfm

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1