KOERIER r ELweekblad vo°r het hart van brabant I J I q B.sterdpl.in 37 T.l. 23306 Prettige Paasdagen FLORYN I 1 St-Josephzorg verhoogde tot verbijstering van bejaarde bewoners pensionprijzen met 30% Hearing in ’t Zand f Salarispost steeg in 5 jaar met 300% COLLECTE VAN 21 T.M. 27 APRIL ■E. j a in Tilburg BROEKPAK jonge dame H. de Zeeuw Tien meisjes uit Puteaux Honderden collectanten nodig voor medemens in ademnood De Wijnhal Lezing van Prof. dr. J. Dankmeyer b b b De Wijnhal nv 7 maart 1969 TAFELKLEDEN (Foto Van Aarle) In 600 plaatsen White 15,95 Actiecomité MINI-BATAVETTE w 21,75 Oj in de kelderboetiek GEVRAAGD G4 i (Foiv 5 an Aar’ Perzische tapijten In rood, blue of groen compl.v.a. f 5O9.-f/nc/.B7W> Commissie van overleg gepasseerd voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden. Brieven onder no. 960 Tilb. Koerier. lolyester) on down. Moderne pdessins. Volgend jaar weer verhoging Salariskosten met 300% gestegen Hiervan overleg i Donderdag 3 april 1969 13e jaargang no. 610 DROGIST enstraat 6 te [lij het beloofde CANADIAN STOCKS katoen 49,75 tricot 89,75 ?in OP SENJ Bps Pante tint e is of F s en wijt WEEKAANBIEDING 20 stuks GLADIOLEN BOLLEN van 3,70 voor 2,95 N.S.-PLEIN 13 Fa. A. SPIJKERS ZN. L»o Xlll-str. 60 (ingang door do poort) Tilburg Tol. 21767-31317 HEEFT WEER VOORRAAD WHISKY Black White, Ballantines, Horse, Johnie Walker V.a. COGNAC HA FIJN 'N BORREL VAN GENEVER-VIEUX Ge- ij het indi- I. ringoud, in blauw. 46-54 8.- van joek- Wester- zijn van Sandeman Sherry Sherry POMAR Jonge jenever Vieux Citroen Brandewijn INieuwstr. 172 (hoek Trouwlaan) g Tel. 24754-31553 - Tilburg die niet al- collecte, geeft en i geschrokken was he achteraf bereid, HAMOL Huidverzorging PIUSPLEIN 6 ^HOEK EMMASTRAAT S Frans model vijde pijp lijk eslagen over santé meters 1 is ook nodig voor de ipen voor astmatische jaar worden gehou- UITGAVE J. DE BEER LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.350 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BEMCEl - ENSCHOT EN MOERGESTEL Perrier, zeer goed HENNESY, Remy Martin, Albert Robin v.a. 1 LITER WIJN VAN HET 12,75 Martell, 15,95 VAT 2,25 6,95 4,95 8,95 8,95 6,95 dat gei tehuis ring F en de subsidie Schouwburgrlng 31 achterkant Naar aanleiding van de, naar het inzien van vele bewoners, willekeurige manipulaties rond de prijsverhoging, bestaat sinds enige tijd in dit te huis een actiecomité dat tracht de prijsverhogin gen tot een redelijk bedrag terug te brengen. De heren J. J. Ketelaars en J. L. van Nunen beiden oud-Gemeenteraadslid en leden van het actie comité waren bereid het een en ander toe te lichten. Gezien de lange tijd die inmiddels ver streken is, en het feit dat het actiecomi té van die herziening nog niets gemerkt Het bejaardentehuis St.-Josephzorg heeft met in gang van 1 januari 1969 zijn prijzen verhoogd van 440,tot 610,voor een 1-persoons appartement en van 550,tot 720,voor een 2-persoons appartement. Deze verhoging van de maandelijkse pensionprijs met in beide geval len 170,d.w.z. respectievelijk met ±38% en 31%, en de wijze waarop deze verhoging tot stand is gekomen, heeft bij de bewoners van het bejaardentehuis St.-Josephzorg grote onrust en ontevredenheid gewekt. Talloos zijn de collecten en geldinzamelingen, die elk jaar worden gehouden. Voor alle mogelijke doeleinden wordt geld gevraagd. Een keer per jaar komt ook het Nederlands Astma Fonds aan de deur voor een kleine bijdrage, die uiteindelijk ten goede komt aan uw medemens, die aan astma lijdt. Hoewel het niet zo opvalt, zijn alleen in Nederland al zo’n 800.000 Nederlanders die aan astma lijden. Volgens de laatste onderzoekingen zijn er dit veel meer, dan men altijd heeft gedacht. Behalve de astma-lijders zelf weten nog enkele miljoenen Neder landers meer dan voldoende wat het is om astma te hebben. Zij zien vrijwel dagelijks in hun omgeving, wat voor een beperkingen en last dit oplegt. Naast T.B.C. en kanker is astma een echte volksziekte. Er moet worden geholpen. Dit spreekt des te meer, omdat de oor zaken van astma nog niet geheel bekend zijn, wat de geneesmetho- diek des te moeilijker maakt. I Speciale I voorjaarsaanbiedingen Voor eetkamer in grote maten ruime keus HAMADAN-KLEEDJES 40 x 60 85 x 52 f 69,— uitzoeken 39, - - ’s avonds om i« «e lagere tech- Beelaerts van Blok- ring worden gehouden kan ’t Zand. «1 het voltallig college ter en wethouders aan- v.a 125,— PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 Jul. V. Stolbergstraat 6, Telef. 34920 EEN ZAAK VAN VERTROUWEN... elke fatsoensnorm in zijn gepasseerd door bestuur en directie. Vooral de for mule volgens welke de prijzen in ’t pen sion worden vastgesteld is een doorn in het oog van het actiecomité. De prijs wordt namelijk vastgesteld per m2 en daarna omgeslagen over de bewoners. Bij deze vierkante meters zijn echter ook de kapel en de kamers van de 3 aanwe zige priesters begrepen, waarvoor dus al of niet gewenst door alle bewoners betaald moet worden. Het actiecomité is van mening, dat het eerlijker zou zijn om de werkelijke kosten procentueel om te slaan over alle bewoners en dit reke ning houdend met de reële huurwaarde van de appartementen of kamers. C deputeerde Staten zegden toe om bij Bestuur van het pension direct of ii reet aan te dringen op herziening van de prijsvaststelling en de prijsverhoging. heeft, heeft men besloten, en inmiddels uitgevoerd, om een request aan de minis ters van Sociale Zaken en van Economi sche Zaken te zenden. De Heer Ketelaars weigert nu al 3 maan den zijn verhoging te betalen en naar zijn mening zijn er meer bewoners van het tehuis die de prijsverhoging weige ren te betalen. Bij 'n overlijden in Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis van U over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tal. 2552'5 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Op dinsdag, 15 april a.s., ’s 8 uur zal in de aula van de nische school aan de I landstraat een hearing voor de bewoners vai. Op deze hearing zal 1 van burgemeester er wezig zijn. Reeds nu is toegezegd dat er „noodza kelijkerwijs” volgend jaar opnieuw een prijsverhoging plaats zal moeten vinden. Het actie-comité meent echter dat deze prijsverhoging, alleen al op grond van het voor de pensionprijs geboden com fort, onrechtmatig is en denkt eenvoudig niet aan de mogelijkheid van een nieuwe prijsverhoging. Inderdaad is er in Til burg en omgeving, met uitzondering van het Nieuwe St.-Joseph aan de Benelux- laan, geen enkel tehuis waar de perision- prijs meer dan 700,- bedraegt, en waar niet tenminste op elk appartement een toilet, een douche, warm, en koud stro mend water en een bel aanwezig is. In St.-Josephzorg aan de Ringbaan Zuid is het met het comfort bedroevend ge steld. Er is 1 WC. op elke 16 bewoners er is geen bel voor noodgevallen op ell appartement of kamer en er is geer warm water, laat staan een douche. Z< moeten de bewoners van de benedenver dieping naar de eerste verdieping wan neer zij van de badgelegenheid gebruil wensen te maken. De nieuwste volautomatische stadsbrommer heet Mini-Bata- vette. Kleine wielen. Bijzonder wendbaar, zo handig, zo com pact. De Minl-Batavette heeft een extra lage instap en comforta bel zweefzadel. De benzinedop vooraan, diepe spatborden, uitstekend afge- schermde ketting en motor voorkomen 't vuilworden van Uw kleding. Kom bij ons eens kennismaken met deze fantastische minl- brommer. Uniek om zijn tech nische perfektie en het onver woestbare lak-en chroomwerk. het Nederlands Astmafonds, die i leen zorgt voor de jaarlijkse cc '-Vtsen in Ne maar ook zoveel mogelijk steun ge uizenden vrij- bemiddelt bij astmapatiënten. geld bijeen Ook kent een afdeling van deze om de strijd vereniging waarvan het secretariaat is maken Er is gevestigd bij mevrouw Bruisten, Burge- van anderhalf meester ,van Meursstraat 53. Jerzoek naar B1J haar kunnen zich ook de vrijwilligers itische ziek opgeven, die nodig zijn om deze brood- t aan astma-patiën- °odi®e collecte te do]en slaSeIn'. Men8en’ van de bestrijdings- die niet weten wat ademnood is worden de voorlichting aan daar met °Pen armen ontvangen om een i bij de astma- dag \e gaan collecteren idee te geven Behalve via de collecte kunnen natuur- 8 - lijk ook op andere manieren bijdragen egeven voor de astma-bestrij- van deze manieren is recht- s gireren op het nummer van het lands Astma Fonds, giro 41 10 00 te Utrecht. Al deze bijdragen zullen er aan meewerken om eens alle astmapa tiënten op adem te kunnen laten komen. rende adem enden mede leek uit ien. Dit Astma te maken steun aan aaanse Spencerpakken 69,95 —talons in de laatste tint en snit v.a. 28,95 Shawltjes met ringslulting 6,95 Tricot taillé "Disco"-shirtje slechts 3 van de 7 leden van de commis sie bereid gevonden om aan de verga dertafel plaats te nemen. Op deze ver gadering deelde het bestuur mee dat de prijsverhoging inmiddels definitief ge worden was omdat Gedeputeerde Staten in Den Bosch de voorgestelde prijsver hoging niet hadden afgekeurd. Hiermee werden de commissieleden naar huis ge stuurd. De laatste 3 leden besloten toen ook demonstratief voor de tweede maal hun functie neer te leggen. Zomercollectie 1969 Machtige broeken voor tieners en twens. Hoog Spaans met trekkers r.jr vanaf f 29,95. Spaanse costuums met strak vest f 75,—. Tricot „DISCO" shirts 15,95. Emmastraat 8 - Tilburg. SALONTAPIJTEN 2 x 1,40 mtr. w.o. Hamadan, Bordjaluw, Tafris v.a. 375, In een vergelijkend overzicht van de ex- ploitatielasten over de jaren 1564-1969, blijkt dat de salarispost in 5 jaar tijd ge stegen is van 210.538,24 in 1964 tot een post van 632.461,op de begro ting van 1969. Zelfs ten opzichte van het vorig jaar is de salarispost met 191.538,. ofwel ruim 45% verhoogd. Deze verho gingen zijn toch op zijn minst uitzonder lijk te noemen. Het komt het actiecomi té dan ook voor dat er hier sprake is van een overbelaste top. Zij menen dan ook >zien het feit dat de meeste in het i verblijvende bejaarden een uitke- krachtens de Bijstandswet genieten ieze Bijstand een vorm van verkapte is het een taak zou kunnen zijn van de Gemeentelijke of Rijksoverheid om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken in het tehuis. De bedoeling van de hearing is de be woners van ’t Zand in de gelegenheid te en zich uit te spreken over hun er- ng met het wonen in deze wijk, hun sen naar voren te brengen en sugges- te doen voor verbeteringen, die nog in de wijk kunnen worden aangebracht. De avond is gratis toegankelijk. Omdat het aantal plaatsen beperkt is 200) zijn wel toegangskaarten vereist. De toegangskaarten kunnen vanaf vrij dag, 4 april aan de volgende adressen afgehaald worden: Stomerij „De Komeet”, Thomas Aquinostraat 41; Boek- en Kantoorbc handel ,,’t Nieuwe Centrum”, V'- markt 9 en 11; Sigarenmagazi,.. Weegberg, Westerpark 65. Het is de bedoeling van het gemeente bestuur om in de komende maanden ook in andere wijken van de stad dergelijke hearings te beleggen. „Welhaast geen enkel vraagstuk heeft zo mateloos leed over de mensheid ge bracht als het zogenaamde rassenvraag- I stuk. Zelfs in de moderne tijd, waarin wetenschappelijke vooruitgang aan het mensdom de mogelijkheden heeft gebo- j den om door doeltreffende maatregelen I aan vele rampzalige bedreigingen het hoofd te bieden, is het rassenvraagstuk I op vele plaatsen in de wereld een oor- 1 zaak van haat en ellende.” Dit begin van de voordracht, die Prof. Dr. J. Dank meyer op 10 april in de „kleine acade mie” zal houden, geeft op duidelijke wijze het thema aan waarover de voor dracht zal gaan. Professor Dankmeyer zal het rassenvraagstuk biologisch bena- deren, omdat dit naar zijn mening ver helderend kan zijn voor het begrijpen van de rasverscheidenheid en kan bij- dragen tot het oplossen van het raspro- bleem. De aan vang is gesteld op 8 uur de lezing wordt gehouden in de Al- uvit van Dalsumzaal van de Stads schouwburg. Door het gemeentebestuur van Ber- kel Enschot werd zaterdagavond in de Schalm een contactbijeenkomst belegd met nieuwe inwoners. Zij kregen infor matie over hun nieuwe woongemeente en konden kennismaken met B. en W. Voorts kregen zij een inzicht in de toe komstige ontwikkelingsmogelijkheden van Berkel Enschot. aardentehuis St.-Josephzorg ver hoogde op een zeer drastische wijze zijn prijzen. Kennelijk is het ’t bestuur een zorg, maar voor St-Joseph betekent het ongetwijfeld een éxtra zorg. (Foto Van Aarle) Medio december 1968 ontvingen de be woners van het tehuis een circulaire, waarin hun werd medegedeeld dat met ingang van 1 januari 1969 de pension prijzen met de bovengenoemde bedragen verhoogd zouden worden. De normale gang van zaken is, dat bij een dergelijke regoureuze ingreep eerst de in het be jaardentehuis fungerende Commissie van Overleg geraadpleegd wordt. In dit geval was dit niet gebeurd en nadat de leden van deze commissie na verschil lende pogingen duidelijk was geworden, dat overleg met directie en bestuur niet mogelijk was, besloot de commissie en bloc af te treden. Deze mevrouw die deze week dinsdag het gure voorjaarsweer op de Heuvel de BBA stond te wachten, heeft wat van ons te goed. Om te beginnen is dat een tientje en verder een waardebon die haar recht geeft op een haan, te leveren door de firma Tecklenburg op de Heuvel, een bon die een waarde heeft van 7,50 te besteden en beschikbaar gesteld door Le Cadet op de Oude Markt (eet smakelijk) en als extra attractie deze week en uit sluitend voor deze mevrouw een cheque ter waarde van ƒ10,waarvoor zij iets fijns kan kopen bij „De Wijnhal” in de Juliana van Stolbergstraat. Mevrouw, het is de moeite waard even naar ons kantoor te komen. Het ligt allemaal voor u klaar! De heer uit ons vorige cirkeltje was de heer Jaques van Kempen, Tho mas van Kempenstraat 6 te Tilburg. In middels heeft hij het beloofde in ont vangst genomen. methode' allen, c„ problematic van de kosten: rende vijf jaar uitgevoerd om j gen over astma bijvoorbeeld En dat is nog van het geweld voerd Gw. Fonds. Veel, heel veel geld therapeutische kamj kinderen, die elk j den. De voortdurend terugkere nood, waarin honderdduize burgers dag in dag uit, week in we verkeren, moet worden bestrede gebeurt door het Nederlands Fonds. Om dit werk mogelijk is opgericht de vereniging tot SENSATIONELE ZOMERMODE: In meer dan zeshonderd plaats derland zullen dit jaar duizer willigers op pad gaan om het geld bijeen te brengen, dat nodig is om de strijd tegen de astma mogelijk te maken. Er is thans een bedrag nodig van anderhalf miljoen gulden, voor het onderzoek naar de geheimen van de astmatische ziek- °Pge' ten, voor directe hulp aan astma-patiën- °?d^ ten, voor verbetering van de bestrijdings- >des, en voor de voorlichting aan die zijn betrokken bij de astma- iek. Om een idee te geven sten: een onderzoek, dat gedu- ook op :-ir in een grote stad wordt worden gej gegevens bijeen te bren- dmg' 1 bij de schooljeugd kost ^re,ek? g‘re zo’n tachtigduizend gulden. Nederlands g maar een klein onderdeel te utrecht- geweldige werk, dat wordt uitge- aan meewe door het Nederlands Astma tien-en op 2 Door ruim 220 bewoners van het tehuis werd toen besloten een actiecomité op te richten om langs andere weg te trach ten deze huns inziens krankzinnige prijs verhoging ongedaan te maken. Het co- ‘SS ten hun grieven, welke onder meer be stonden uit de wijze van prijsberekening en de manier waarop de bewoners tegen In het kader Europese stede deel uitmaakt, Puteaux en T jeugduitwisseling maart arriveerde in Tilburg door een de missie. Tot bij de gezinnen, waarvan dochter naar Puteaux 2 voor een tegenbezoek. r programma van de meisje, bezoek aan het textielmus resia-Lyceum, het leeuwenp Beekse Bergen en een exc Midden-Braban' -J* het gezelschap burgse jeugdsoossen maken. r van de Jumelage van 8 den, waarvan ook Tilburg t, vindt tussen de gemeente Tilburg een interscholaire en d ;ling plaats. Maandag 31 bert v.de de groep op het station waar zij ontvangen werden deputatie van de Jumelagecom- >t 9 april zijn de meisjes te gast 1 op 14 juli een zal vertrekken Op het drukke ijes staan o.a. een luseum, het The- ipark van de xcursie door int. Op tweede Paasdag zal p een tocht langs de Til- 1 v

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1