1 2 TILBURGS DIERENPARK BRENGT MET MINISAFARI f.649, DN AUtojaMA Worden bejaarden ook nu weer het kind van de rekening? NEDERLANDSE PRIMEUR I BI 15, brillen Burgemeesters op het podium P. v. d.Weegen exposeert bij v. d. Brekel Tilburgs Kamerkoor geeft uitvoering in Maartenskerk Tilburgse slijters brengen eigen merk Nederlands Kampioenschap Ereklasse Bandstoten groot KEN De Wijnhal VOORJAAR VOORDEEL FEEST WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT FIRMA A. SPIJKERS ZN. Vlooienmarkt in BerkelEnschot De Wijnhal nv korting krant Koning Klant S-P-E-L Z-E! VRIJWEL ONBETAALBARE PENSION PRIJZEN 1969 - pagina 18 M 20922 125,— TAFELKLEDEN 'oorbeeld: 25,— White 15,95 >g, 220 LBURG tation A voor EFOON 24215 Grootste Antiekmarkt WEEKAANBIEDING WI ST U N.S.-PLEIN 13 HONDA P 50 399 LZAAK Ook de HONDA met 21 "-wielen! Perzische tapijten H. de Zeeuw supermarket DROGIST LEON HONDA P 50a HONDA PC 50 HONDA PS 50 HONDA TT 50 HONDA C310S HONDA C320S IN GOIRLE PLASTIC KWEEKBAKJE wordt door jisgebracht. 419 558 649 999 859 999, van Noord-Brabant in de sport hal van Haaren (bij Oisterwijk) zaterdag en zondag 29 en 30 maart, telkens van 1 tot 5 uur. Opbrengst voor Nemerlaer Speciale voorjaarsaanbiedingen u ELT LOOP vus-collectie voorraad. Leo Xlll-straat 60 (ingang door de poort) TILBURG - Telefoon 21767-31317 Little Honda PS 50 met 3 versnellingen. uur ’s avonds voor herbouw CANADIAN STOCKS TIEK ters ces - lang park van J tig door I waardighc HEEFT WEER VOORRAAD WHISKY Black White, Ballantines, Horse, Johnie Walker V.a. COGNAC BIJ 4250-71267 kwalitt van a latei" dek het daarr bereh van ircjjt zijn de prij- ist verhoogd, na- voor hier inter blijken dat prijsklassen in Tilbu waar me van BERGEN '•vjüWm lijke spi- tafel en bekleed. ft nu nog - gekregen en aan de Tilburgse gehad voor een i 12,75 Martell, 15,95 VAT 2,25 6,95 4,95 UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.350 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN LOON OP ZAND - BCRKEL ENSCHOT EN MOERGESTB. Wij geven de hoogste inruilwaarde. Natuurlijk bij Perrier, zeer goed HENNESY, Remy Martin, Albert Robin v.a. 1 LITER WIJN VAN HET voor f 1,25 De kleine Henk Maas is dol op oerang oetang. (Foto van Aarle). Nieuwstr. 172 (hoek Trouwlaan) Tel. 24754-31553 - Tilburg Donderdag 27 maart 1969 13e jaargang no. 609 rdag Tilburgs het bero i uitvoer t stuk Nog wat onwennig aan het wisselvallige Nederlandse klimaat ver blijven sedert kort vijf prachtige, jonge orang oetans in het Til burgse Dierenpark. Zij zijn gehuisvest in een prachtig nieuw verblijf, dat kortgeleden tot stand kwam, en waarin nog een groot aantal andere aapsoorten en kleinere dieren zijn ondergebracht. Aangrenzend komt binnenkort gereed een vogelverblijf voor tro pische vogels. Aan beide zijden komt een vijftig meter lange volière met zeer zeldzame vogelsoorten. HET grote nieuws echter is de minisafari, een rit in een prachtig, gloednieuw treintje dat een traject krijgt van ongeveer 900 meter en dat de jeugdige bezoekers door een omrasterd terrein voert, waarin herten, lama’s, kangoeroe’s en een groot aantal andere tamme dier soorten lopen. De kinderen zullen deze dan van zéér nabij kunnen bekijken. Met de introductie van deze minisafari doet de directie van Tilburgs Dierenpark een gooi naar de gunst van het publiek. „Ons park”, aldus de heer Henk Maas, een der directeuren, „moet aantrekkelijk blijven. Ook voor de mensen die er al vele malen ge weest zijn. Verleden jaar had het park 380.000 bezoekers en we willen hen dit jaar allemaal weer terugzien”. Voor eetkamer in grote maten ruime keus HAMADAN-KLEEDJES 40 x 60 85 x 52 69,— uitzoeken 39, Rooyakï inspireer aar"*- vorm leerde in daarna gepc ware uitnodigen t blijkt dat Paul v. nog jeugdige leef, talenten om een maat te worden. Dansen in Studio. Veel mensen, veel jonge mensen, heerlijke muziek en. onze fotograaf. Het gaat de cirkel. Hij laat zich i als zijn partner en dat brei Als hij zich meldt bij de vangt hij van ons een tie~ debon van 7,50, gaan eten bij Markt en tensir op hij bij Heuvel een 1 gaan halen. Profit velen bekend is, zijn v. d. Brekel Tilburg, regelma- die elders moei- tposeren, in de deel van haar ellen. Op sitie inge- tekenin- Jarige Wee- SALONTAPIJTEN 2 x 1,40 mtr. w.o. Hamadan, Bordjaluw, Taf ris- v.a. 375, Sandeman Sherry Sherry POMAR lui. v. Stolbergstraat 6, Telef. 34920 EEN ZAAK VAN VERTROUWEN... HAMOl huidverzorging PIUSPLEIN 6 hoek meer keuze- dat is mede slijters, die nieuwe ont- DAT WIJ DE VOLGENDE HONDA BROMFIETSEN UIT VOOR RAAD LEVERBAAR HEBBEN? Plaats voor 60 kinderen Het door een Duitse firma geleverde treintje, met een heuse locomotief er- en het is daarom vanzelfsprekend <tat er voor, biedt plaats aan ongeveer 60 kin- de directie van het park veel aangelegen meegaat is, dat zij opgroeien onder zo ideaal mo- want het is mogelijk geliïke omstandigheden. Zij kunnen een dieren bevinden. Al leeftiJd bereiken van rond de 5 jaar. Eenmaal volwassen zijn ze een stuk gro- ‘*r en forser dan de mens. De lichaams- racht van de orang oetan is legenda risch. De verzorger leert ze wat manie ren enjni al zijn ze erg aan hem gehecht. In het nieuwe dierenverblijf zijn voorts nog een aantal andere diersoorten onder gebracht. Zo zijn er de nogal griezelige vliegende honden en de zeer aardige Mexicaanse eekhoorntjes. „Wij streven ernaar de bevolking van dit verblijf voortdurend te veranderen”, aldus de heer Henk Maas, „zodat het publiek hier regelmatig andere dieren zal aantreffen”. Zaterdag 29 maart om 8 zal in het kader van acties voor het door brand verwoeste kasteel Nemerlaer een toneelavond gehouden worden in de hiertoe door de schouw burgdirectie beschikbaar gestelde Studie zaal. Vele notabelen uit midden Brabant fun geren als spelers in het stuk. Onder vele anderen zijn daarbij de burgemeester van Oisterwijk, de heer B. Kunk, de burge meester van Moergestel, de heer G. Poort, Dr. L. Bredero uit Oisterwijk en Mr. v. d. Werf uit Tilburg. AOW slechts met 5% verhoogd Met ingang van 1 januari is de A.O.W.- uitkering voor 1 persoon verhoogd van 294,tot 309,per maand; d.w.z. met ca. 5%. Mensen die geen inkomen hebben uit eigen middelen, kunnen voor aanvulling van dit bedrag tot de pension- prijs een beroep doen op de Bijstandswet. Een aantal vragen rijst echter meteen op. Worden alle bejaarden door de bijstands wet gesteund, die geen extra inkomsten hebben uit eigen middelen? Leven zelf- Het stuk heet „Allemaal azen” en is een komische kastelengeschiedenis. De burgervaders van alle Brabantse ge meenten zijn uitgenodigd om als toe schouwers de verrichtingen van hun col lega’s gade te slaan. Na afloop zal er tot diep in de nacht ge feest worden, waarbij de muziek ver zorgd wordt door het orkest van Arie Beukers. De entree bedraagt 10,per persoon en de gehele opbrengst is bestemd voor de opbouw van het kasteel Nemerlaer. RAGE 1969Western Look Loop nu binnen en kies ’n ge- I zellig ruig spljkerjack broek. In blauw, denim en alle kleuren Corduroy. Vraag naar 'n Levls- Cowden - Lee - Wrangler - Roy Roger*. Alton - Lols. Alle U.S.A, wereldmerken in voor raad. v.a. f 15,50. TILBURG Emm*»tr**t 8 T»L 2339ij TILBURG, dinsdagavond Deze week donderdag zal in de Tilburgse slijterijen voor het eerst de „eigen merk” jenever en vieux te koop zijn, die verleden week maandagavond uit een aantal soorten werd gekozen. De vastgestelde verkoop prijs bedraagt f 8,95 per hele liter. De Tilburgse slijters zijn hiermede tegemoet gekomen aan de wensen van het publiek, dat al langer uitzag naar „witte jenever” en vieux van constante kwaliteit. Hoe wel kwaliteit en smaak volkomen door de Tilburgse slijters worden gegaran deerd, wil men toch niet verhelen dat de aliteit het niet helemaal haalt bjj die n de bekende merken. Juist de distil- eurs van merkartikelen hebben door komst van de witte soorten nog meer t accent gelegd op kwaliteit en zullen rmede een zeer groot publiek blijven bereiken. zie in dit blad de speciale voorjaars-editie van Autorama's VOOR 4 pagina’s barstensvol voordeel Als Mr. Cas v. d. Mortel zijn zin krijgt, zal hij na zijn beëdiging als raadslid van de Gemeente Tilburg (bijna drie jaar lang weigerde hij de eed af te leggen) vrijdagavond in de gelegenheid zijn de raad in te lichten over een aantal achter gronden van de „affaire v. d. Mortel”. Misschien wordt het een onthullend ver haal, waarbij verschillende mensen op niet zo’n prettige wijze betrokken zijn. Het zou goed zijn als de beschuldigingen over en weer eens ophielden en er klaar heid kwam, zodat er een eind komt aan deze toch onverkwikkelijke geschiedenis. Op de foto: Mr. Cas v. d. Mortel, (Foto van Aarle). Veiliger verkeer De uitrit nabij het parkeerterrein zal in goed overleg met Rijkswaterstaat en de gemeente Tilburg worden verbeterd. Tot nog toe was het geen gemakkeiyke op gaaf voor de automobilist om vanaf het parkeerterrein vlot de Bredaseweg op te rjjden. Op 1 april zal begonnen worden met de aanleg van een ventweg, die van af het parkeerterrein voor het park langs zal lopen en wat verder uitmondt op de rjjksweg. Met Pasen zal ’t publiek kunnen genieten van verschillende nieuwe mogelijkheden die het park biedt. Uit een oogpunt van dagrecreatie vervult Tilburgs Dieren park een belangrijke functie. Alles wijst erop dat het een goed seizoen zal worden. t om de man mei niet zo afleiden :ngt hem geluk. de Koerier ont- een tientje, een waar- ,t>0, waarvoor hij ’ns kan j Le Cadet op de Oude iotte een waardebon waar de firma Tecklenburg op de heerlijke verse haan kan Proficiat! De jongedame in het cirkeltje van verle den week was mejuffrouw Annelies Blaakman, Ant van Diemenstraat 4 in Tilburg. Zij heeft haar cadeautjes inmid dels in ontvangst genomen. Foto van Aarie. standig wonende bejaarden goedkoper? Misschien is het zelfs waarschijnlijk, dat deze bejaarden een onvoldoende verzor ging genieten. Immers als men de pen- sionprijzen beziet en men er vanuit gaat dat in de bejaardenpensions een goede verzorging Voor een zo klein mogelijke prijs wordt gegeven, moet de conclusie haast wel zijn dat het gros van de niet in bejaardentehuizen verblijvende bejaar den, een onvoldoende verzorging geniet door gebrek aan financiële middelen. Op 1 april zullen alle Tilburgse be jaardentehuizen hun pensionprijzen' afgestemd hebben op de huidige geste gen exploitatiekosten. Deze prijsstij ging gaan ver uit boven het door het Centraal Planbureau genoemde per centage, van 51/«%. In het algemeen kan gesteld worden, dat de prijzen met ongeveer 10% zullen stijgen. Dit hangt af van een groot aantal facto ren zoals verzorging, comfort, grootte van de kamers en dergelijke. Uiteenlopende prijzen Alhoewel uit de hier volgende cijfers zal er uit nogal uiteenlopende gekozen kan worden, is er burg niet een Bejaardentehuis len met zijn A.O.W. uitkering te recht kan. De goedkoopste prijs werd ge noemd door Huize Goirke, waar men voor een kleine kamer, na de verhoging van 10%, 330,neer zal moeten tellen; in hetzelfde tehuis is de duurste 2 persoons-kamer, voorzien van alle mo derne comfort echter 750,Ook in Mariëngaarde lopen de prijzen nogal uit een, maar een middenklasse kamer kost hier na een verhoging van 10% circa 650,In de Vredebur-^t •rij" J- - zen procentueel het minst verhoogd, i melijk met nog geen 4%De prijs vc een 1 persoonskamer bedraagt 1 400,en voor een 2 persoonskat 550,De pensionprijs van ’t Nieuwe St-Joseph is verhoogd met 20% tol 20,08 per persoon per dag d.w.z. ca. 600,per maand. Ook huize St. Fran- ciscus heeft haar pensionprijzen met bij na 20% verhoogd, maar hierbij dient te worden aangetekend dat de prijzen in dit tehuis al ver onder de prijzen van ver gelijkbare accomodaties elders lagen. De pensionprijs is hier gestegen van 365,tot 425,Huize Lidwina kent ook nogal uiteenlopende prijzen en verhoogde haar pensionprijs met 10%. De prijzen variëren hier van 450,ge middeld voor een 1 persoons kamer van goede kwaliteit tot 832,voor een 2 persoons 2 kamer appartement. In Ko- ningsvoorde werden de prijzen met ca. 8‘/2% verhoogd van 470,tot 520,De directrices van Zonnehof en St.-Vincentius waren niet te bereiken, terwijl de directrice van St.-Josephzorg aan de Ringbaan Zuid geen inlichtingen wenste te verstrekken. Koning Klant heeft mogelijkheden gekr te danken oog hebben wikkeling. Witte donderdag 3 april, ’s avonds om 8 uur zal het Tilburgs Kamerkoor o.l.v. Jan Jansen het beroemde werk van Henri Gheon uitvoeren in de St.-Maar tenskerk. Het stuk is een afwisselend samenspel van zang, declamatie en to neel. Als declamatie-solisten treden op: Bernhard Kruysen, Marianne Klep en Mary den Hartog, terwijl als tenor-solist Guus Smeets zal optreden. Ter mimische ondersteuning van de declamatie zal de Toneelgroep Pegasus o.l.v. gastregisseur Hans de Groot de veertien kruisweg staties uitbeelden. Belichting wordt ver zorgd door Leen Wessels van de Til burgse Stadsschouwburg. Zoals inmiddels al bij stelt het Kledingmagazijn in de Heuvelstraat in Till- tig jonge kunstenaars, g.v lijk kans hebben om te exf gelegenheid om in een deel pand hun werk tentoon te stelle" het ogenblik is de zesde expositie richt. Er worden, naast enkele t~'" gen, sculptures getoond van de 22-jt in Tilburg geboren P^ul van der V Paul v. d. Weegen studeert aan de academie te Den Haag waar hij o.a. krijgt van de beeldhouwer Rudi >yakkers. Zijn sculptures zijn ge- ..-erd op de grillige vorm van de irdappel. Uitgaande van die grond- jrm is hij gekomen tot fraai gesty- i graniet beton uitgevoerde en gepolijste vormen, die als het i tot voelen. Uit dit werk v. d. Weegen gezien zijn ïftijd begiftigd is met alle beeldhouwer van for- deren. De machinist die sten» - bepaalt de snelheid, want het is mogelijk gel‘J'k® dat zich op de rails dieren bevinden. Al te hoog zal de snelheid niet worden op- Ecr gevoerd, want de kinderen moeten rus- J61” tig de gelegenheid krijgen de dieren van kra' nabij gade te slaan. Voor het grotere r,so publiek zal er alle gelegenheid zjjn al thans een gedeelte van de rit gade te staan. Dat kan vanuit het zeer origineel gebouwde station, dat een beetje de stijl heeft van de Amerikaanse stations zoals die bekend zjjn geworden uit de western films. Voor jong en oud zal het onge twijfeld een grote trekpleister worden. Nergens nog in Nederland kan men op deze wijze op minisafari en als zodanig heeft Tilburg in het dierenpark een aan trekkelijke primeur. Zij zien er nu nog ongevaarlijk uit, de vijf jonge orang oetans. Pas over een jaar of vier zullen ze volwassen zijn. Ze groeien echter voortreffelijk en beginnen aardig aan de Tilburgse lucht te wennen. Met zorg worden ze grootgebracht, want het zijn zeer kostbare beesten. Per stuk hebben zij rond de 12.000,gekost Zondag 30 maart tussen 14.00 en 20.00 uur wordt in de kom van Berkel-Enschot een door de Jeugdbeweging georgani seerde Vlooienmarkt gehouden. Het suc ces van de twee jaar geleden gehouden vlooienmarkt en de toezeggingen van diverse kanten voor de vlooienmarkt van zondag maakt de verwachtingen van de staf van de jeugdbeweging hoog ge spannen. U zult er kunnen snuffelen tussen allerlei moderniteiten, rariteiten en antiquiteiten, terwijl u zich, mits u uit de omgeving van Berkel-Enschot komt, geen zorgen over het vervoer van even tuele grotere stukken zorgen behoeft te maken, omdat u voor het luttele bedrag van 1,25 het door u aangeschafte stuk kunt laten thuisbezorgen. Zondag in het Jeugdgebouw te Berkel (achter zaal Con cordia). Gebrek aan tehuizen Tilburg vormt geen uitzondering op het landelijke gebrek aan bejaarden tehuizen. En het is inderdaad een moeilijke zaak om werkelijk hulpbe hoevende bejaarden te localiseren. Desalniettemin is het de dure plicht van alle Tilburgers en in eerste instan tie van de daartoe geëigende Gemeen telijke Diensten uiterst waakzaam te zijn en op de bres te staan voor de be jaarden, die niet als dank voor de aan de maatschappij bewezen diensten in „stille armoe” behoeven te leven. Het zal wel Pinksteren worden voordat het nieuwe vogelverblijf klaar zal zijn. Het wordt een uniek verblijf, met aan iedere kant een vijftig meter lange kooi. Verwarming en ventilatie worden goed geregeld, zodat de diertjes die gesteld heid zullen aantreffen die nodig is voor hun natuurlijke groei. De „bevolking” zal met zorg worden geselecteerd, waar bij uiteraard de voorkeur zal Uitgaan naar de meer zeldzame soorten. Ook hier zal de bezetting regelmatig wisselen. In het dak zijn een aantal polyester licht- kappen aangebracht, zodat de vogels be wonderd kunnen worden onder natuur lijke lichtomstandigheden. De directie van het park heeft nog ver schillende andere attracties georgani seerd voor de kinderen. Het aantal skel- i verleden jaar een daverend suc- is weer uitgebreid, zodat er niet te gewacht behoeft te worden. Het is een tamme panter rijk en een de verzorgers zal met hem regelma- het park wandelen. Een beziens- jheid op zich! Het restaurant heeft een schitterend mooie keuken gekregen met een inrich ting waarop menig gerenommeerd res taurant jaloers zou zijn. Donderdag 27 maart beginnen de door de Goirlese biljartvereniging „De Linde” georganiseerde Nederlandse kampioen schappen ereklasse bandstoten groot. Bijn atraditioneel kan gezegd worden, want de wijze waarop het bestuur van de' biljartvereniging „De Linde”' in het ver leden dergelijke toernooien heeft geor ganiseerd, heeft de K.N.B.B. ertoe be wogen ook nu weer een Nederlands kampioenschap in Goirle te laten spelen.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1