0 i) G De Beekse Bergen zijn met Pasen in ieder geval open ding 3t rerkt neemt prijzen Richard Karp exposeert op Nemerlaer J k Nieuwe activiteiten van DE MOTORBROMMER FIRMA A. SPIJKERS ZN. ZON DAP P. Landelijke Hocres viert gouden feest in Tilburg Alliance Frangaise Wijn proeven bij de firma Kerstens WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT J V.V.V.-direkteur A. J. v. d. Kaay heeft grote plannen met Midden-Brabant „Walvissen en Walvisvaart” V Marjan Taminiau S >ruari 1969 - pagina Op 18 Pontificale mis Afwisselend (foto Van Aarle) Verkoopbureau she toel voor betere DROP Een overzicht van de tentoonstelling. MODEL 1969 met 21”-wielen 1 met voetrem en met lage tank Ook de HONDA met 21’’-wielen hebben wij in voorraad. Wij geven de hoogste inruilwaarde. Bromfiets- en Fietsrep. Natuurlijk bij QUICK SERVICE ophaaldienst 26864 bil DROGIST BERGEN Playtex B.H.'s en Gaines porthemd katoen. ïpdessins luren. stralon de arnering. 'oen, rood, marine. Donderdag 6 maart 1969 12e jaargang no. 606 Leo Xlll-straat 60 (ingang door de poort) TILBURG - Telefoon 21767-31317 Bezichtig gratis de nieuwe modellen. KREIDLER-BATAVUS-MINI-BATAVETTE en MOBYLETTE. J Canadian! STOCKS I LAURAN VAN GULIK BREDASEWEG 264 b PIUSPLEIN 6 hoek ,Emma«tracrt UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250- 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.350 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL NU HALVE PRIJS Alleen bij „DE WOL KAST" Plutplein 55 Tilburg ibantse koffietafe n Brabantse kle^, worden, volg* -K.s sprekers ZuL» .Caryatide”, maart door i welhaast deze ten- PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING lijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 sreen :r niet al- van loor- i de tentoon- smen hiervan cs artikelen uit van alle he lp het terrein t recreatie i neemt iropese junio- West-Ber- is lid van judoclub de Oude stelde ons lebonnen ter iigd dat sen hs dagrecreatie naar atie is een proces - -'-itelpositie in 1 der- uS op S en heb- wordt gehouden op leine jOzeray zal dan Monsieur Louis «en, bis- ..lorgens i met het H. Mis. i W. A. /erkin» LEONvah Wie over de inmiddels gereedgekomen boulevard rond het meer rijdt ziet overal koortsachtige activiteit. By diverse bouwputten wordt hard gewerkt. Overal is het dode hout uit het bos verwijderd en waar nodig is het bos uitgedund. Dit is vooral het geval, op het terrein waar Bij 'n overlijden in Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis van U over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Sinds 1 maart heeft het streek VVV-kantoor te Tilburg een nieuwe directeur in de persoon van de dynamische 29-jarige A. I. v. d. Kaaij. Ondanks zijn jeugd, heeft hij zijn sporen in het toerisme al voor een deel verdiend. Zijn reistechnische ervaring deed bij op bij het Reisbureau Lissone-Lindeman, waarna hij als toeristisch mede werker van de Rotterdammer, de Nieuwe Haagsche Courant, Het Dordts Dagblad en de Nieuwe Leidsche Courant op het gebied van de journalistiek ervaring opdeed. Zijn laatste werkkring was bij het VVV in Den Haag, waar hij belast was met de werving van bui tenlandse bezoekers. Alhoewel de officiële opening - met de ingebruikneming van alle nieuwe attracties - pas begin mei gepland is, zullen de Beekse Bergen al voor Pasen voor bet publiek opengesteld worden. Veel van de geplande nieuw bouw zal dan al klaar zijn of tenminste in het laatste stadium van de afbouw. v. d. Kaaij: grote toens- >mst voor Midden-Brabant. (foto Van Aarle) st het Neder- stevigen. Marjan Tami- t. Interessant is, sgere perio- shilderijen - In de loop van het seizoen zullen er weer vele activiteiten in het sportieve vlak ko men. Ook dit jaar zullen er Waterski- wedstrijden gehouden worden en zullen er in samenwerking met de Tilburgse zwemverenigingen zwemwedstrijden ge organiseerd worden. Deze zwemwed strijden zullen alle voor iedereen at tractief gemaakt worden door er leen wedstrijden van te maken, maar ook een prestatietocht te houden waar aan ook niet wedstrijdzwemmers kun nen deelnemen. In samenwerking met de Spartaan zullen er weer atletiekwed- w ^iniseerd worden en ge it zal worden om de verleden jaar het Tilburgse Studentencorps St.- Olof georganiseerde motorraces nieuw plaats jaar zal de i Beekse Bergen zal er een nacht ganiseerd worden. Verdc ue nieuwgebouv woede hengelaa in het meer zijn worden. Monseigneur J. W. M. Bluijsser schop van Den Bosch, zal ’s mc om 11 uur de feestdag openen opdragen van een pontificale Het zal de Picolo Mini Messe van Mozart worden, waaraan medewerking zal worden verleend door het koor en orkest van de Heikese kerk, organist is de heer J. Koch. Van de dekenale kerk aan het Heike gaan de feestgangers naar de Stadsschouwburg, waar zich de rest van het programma zal afspelen. het recreatieoord een ;n aan een van de s permanente Bra- zeer buiten en zullen iedere i fanfare- mdagoch- voor zet- Onze stadgenoot Jan Verrijken i op 21 en 22 maart deel aan de Eur Judokampioenschappen aspirant jt ren, die gehouden worden in lijn. Jan Verrijken Tilburg. Tot 1 juli zal in het Natuurhistorisch Museum te Tilburg plaatsvinden de ten toonstelling „Walvissen en Walvisvaart”. De walvissen behoren tot de grootste dieren, die op het ogenblik op de aarde leven. Sommige soorten bereiken een lengte van 25-30 meter. Skeletten van deze dieren konden dan ook slechts met moeite en dan nog maar in gedeelten, de ingang van ’t Natuurhistorisch Museum passeren. i hap- Zowel balein- - >m te de grote exposi opgesteld. Ook deze dieren i en voortbewj teressants te wc Fondsen te klein Doordat ruw geschat slechts 15% van de in de toeristenindustrie werkzame I ondernemers lid is van het VVV, is de financiële armslag van het kantoor te klein om een aantal werkelijk belang rijke projecten te verwezenlijken. Het is een absolute noodzaak dat de in komsten van het VW in het Hart van Brabant verhoogd worden, zodat er meer mensen op een professionele basis ingezet kunnen worden om dit recreatie gebied bij uitstek in den lande te ver kopen. Een van de wensen die tot nu toe door geldgebrek niet verwezenlijkt kon den worden is het openhouden van het kantoor op 7 dagen in de week. Daarom zal met man en macht doorgegaan moe ten worden met de door de heer Ver- wiel begonnen Image-verbetering van het VVV. ben nog steeds te weinig vertrouwen in de mogelijkheden, die het Brabantse land hen biedt. Voordat de hotelaccom modatie en het aantal pensions in Til burg vergroot zal worden moet er voor hen de zekerheid zwart op wit zijn dat deze accommodatie goed bezet zal wor den. Komen echter die aanvragen en is de accommodatie te klein dan werkt het „Nee” verkopen als een anti reclame. De beer v. d. Kaaij hoopt, voortbou wend op het werk van zijn voorganger H. Verwiel, het grote publiek duidelijk te maken, dat het VW „geen clubje is van mensen die zich met het toerisme bezighouden.” Men is onder impulsen van de gemeentelijke en de rijksoverheid bezig van bet toerisme en de openlucht recreatie in het Zuiden van het land een welvaartspijler te maken. In dat verband is het dan ook beter te spreken van een toeristenindustrie. Deze woordkeuze maakt meteen duidelijk, dat het ver kopen van de producten van die in dustrie op professionele manier dient te geschieden. Dit verkopen nu van het hart van Brabant aan de rest van Neder land en het buitenland ziet de heer Van der Kaaij als zijn eerste en grootste taak. Hij meent dat het WV een uitstekend medium zou kunnen zijn om coördi nerend de public relations v»*- drijven die werkzaam zijn op h van Toerisme en openlucht mede te verzorgen. Toekomstmogelijkheden In kringen van de Algemene Neder landse Vereniging voor Vreemdelingen verkeer, waarbij alle Nederlandse WV- kantoren zijn aangesloten, wordt Mid- Vrijdag 7 maart otn 20.30 uur zal de opening plaatsvinden van de schilde rijenexpositie van de Amerikaan Richard Karp. Het is de eerste expositie van deze 36-jarige kunstschilder in Nederland. De galerie Nemerlaer is voor het publiek dagelijks van 13.00 tot 19.00 uur ge opend. De tentoonstelling loopt tot 1 april 1969. gemaakt op de op het Piusplein. er heel prijsbewust uit, e e hard nodig is in deze ti ld heeft zij vc zullen het nog wat Lis zij zich bij ons zij een tientje. Nog j krijgt bovendien e< haar recht geeft O" U.SJV S C SPIJKERBROEKEN de heidetuinen komen. Voordat de bo tanische heide daar geplant wordt moe ten er enorme hoeveelheden vruchtbare grond worden opgebracbt. Het doolhof is ingeplant en het hertekamp is gereed. De semi-openlucht barbecue is ook bjjna klaar en van de grote Hal zijn de fun deringen gestort. Een deel van de speel toestellen voor de speeltuin is aange komen, maar ligt nog over het terrein verspreid. Alhoewel er een kleine ver traging is opgetreden in de bouw door de afgelopen sneeuw- en vorstperiode, verzekerde de heer Onstenk, -directeur van het recreatieoord, ons dat alles tijdig voor de officiële opening gereed zal zjjn. In het hoogseizoen, dwz. in de maanden juni, juli en augustus, staat er veel te gebeuren in he recreatieoord. Minstens 13 zaterdagavonden zullen er in de grote Sinds de oprichting van de Alliance Fran^aise in Tilburg (vroeger Amitié Ca- tholique Fran^aise genaamd) zijn er in die vereniging nog slechts weinig ver anderingen doorgevoerd. Gezien de snelle ontwikkeling en modernisering op allerlei gebieden, is het bestuur van mening dat de activiteiten van deze vereni ging ook aan de nieuwe eisen van onze tijd dienen te worden aangepast. Daartoe is getracht contacten te leggen met de verschillende scholen (via de leraren) of instellingen waarvoor de Alliance Fran^aise van groot belang kan zijn voor een informatie over Frankrijk en zijn rijke cultuur. Het bestuur heeft een discussieavond gehouden, waar de leden hun wensen kenbaar hebben gemaakt. Daaruit kwam het idee voort om een wijnavond te organiseren, waarbij aan alle leden zou worden gevraagd om een stukje Franse kaas mee te brengen. De Fa. Kerstens heeft zich bereid verklaard de Alliance Fran^aise in haar nieuwe gebouw - op industrie-terrein Noord - te ontvangen en haar interes sante bijzonderheden over alles wat met de Franse wijn te maken heeft te ver tellen. De avond wordt gehouden op dinsdag 11 maart en begint om kwart over acht. De heer R. Kerstens zal een inleiding houden. Verder dient nog te worden vermeld, dat de ,,M.O.-Frans-studenten” een „Cercle Francais” hebben gevormd die aan de Alliance FranQaise haar mede werking heeft toegezegd. De lezingen zullen dan ook gezamenlijk worden ge organiseerd. De volgende lezing van de Alliance FranQaise te Tilburg donderdag 27 maart a.s. om 20.30 uur. Mevrouw Madelt komen spreken over de bekende toneelacteur en regisseur Jouvet. Wenst u verdere inlichtingen omtrent het bovenstaande, 'an kunt u zich wenden tot mevrouw N. Hamann-v. d. Bogaard, Ringbaan Oost 118, telefoon 35871 (alleen na de middag en ’s avonds). maart zal de katholieke Horeca- organisatie het feit herdenken dat zij 50 jaar bestaat. Als feeststad is Tilburg uit gekozen, niet in de laatste plaats omdat de huidige voorzitter van de Hocres de in Tilburg welbekende heer D. Meulen- broek is. Ter gelegenheid van het gou den feest zijn kosten noch moeite ge spaard, om er iets bijzonders van te ma ken. programma Na de Brabantse koffietafel, die door personeel in Brabantse klederdracht ge serveerd zal worden, volgt de feestver- gadering. Als sprekers zullen de Staats secretaris van Economische Zaken, Drs. L. J. M. van Son, burgemeester Mr. C. J. G. Becht en bondsvoorzitter D. Meu- lenbroek fungeren. Hierna volgt een re ceptie en het officiële feestdiner. Om tien uur tenslotte begint een groots op gezette Brabantse balavond, die tot drie uur in de nacht zal duren. Op de avond treden louter Tilburgse artiesten op, te weten De Moonliners, The Black Brothers, het Bergéfo Trio en Les Huit Ohanteurs. itrum in het defensief gebracht be ffende de vrije meningsuiting van onze zuiderburen. De heer C. Dommels- huizen wijst erop dat zijn Cultureel Cen trum als een Vlaams eiland in het hartje van Brussel ligt en hij door middel van exposities de banden met landse achterland wil verst De tentoonstelling van niau duurt tot 18 maart, dat er ook werken van vroeg den - tekeningen, grafiek, sci te zien zullen zijn. Veel indruk zal op de bezoekers zeker maken het diorama van de moderne wal visvangst in het zuidpoolgebied. Tot voor enkele jaren nam hier immers ook aan deel de Nederlandse maatschappij voor de walvisvangst met de Willem Barendsz. Maar ook tal van curiosa afkomstig de walvisvaart in de 17e eeuw in de n< delijke zeeën, kan men op stelling bezichtigen. Wij noer alleen maar een hele reeks walvisbalein vervaardigd. Interessant is ook een grafpaal uit Vlie land, waarvoor de onderkaak van een Groenlandse walvis werd genomen. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het rijksmuseum van natuurlijke historie in Leiden. Reeds de eerste dagen dat de tentoon stelling voor het publiek toegankelijk was, kwamen velen een kijkje nemen. Het ziet erdan ook naar uitdat de unieke tentoonstelling „Walvissen en Walvis vaart” druk bezocht zal worden. Tot 1 juli kan men dagelijks (ook op zondag) van 2-6 uur terecht in het mu- Zomaar een foto, dagse markt mevrouw ziet e eigenschap die Ongetwijfeld en wij zullen het nog wat aantrekkelijker maken. Als zij zich bij ons bekend maakt ontvangt zij een tientje. Nog meer trou wens. Zij krijgt bovendien een waarde bon die haar recht geeft op een haan, die zij kan halen bij de firma Tecklen- burg op de Heuvel en voorts een waar debon van 7,50, die zij kan besteden bij Lunchroom Le Cadet op Markt. De heer B. Konings s spontaan een aantal waardebi beschikking. Hij is ervan overtuig het in zijn lunchroom heerlijk is een je te eten. Deze mevrouw kan er oi beginnen gratis van profiteren. hal Oberbayernavonden georganiseerd worden. Op woensdagmiddagen zullen er speciale kindermiddagen georgani seerd worden met diverse binnen- en buitenactiviteiten. Het 40 man sterke Kindercircus Pinkeltje uit Hoogeveen zal zijn tenten op de Beekse Bergen op slaan. Tegen zeer matige prijzen zullen de bezoekers van - bezoek kunnen brenger talloze attracties op de r bantse Kermis. Bij goed we- bij regen in de grote hal z zondagmorgen harmonieën en corpsen uit Brabant in een zot tendconcert hun beste beentje i ten. den-Brabant een grote toekomst in de toeristenindustrie voorspeld. Een toe komst die zijn weerga in Nederland niet kent. Met name voor de randstad be neden Leiden zal Midden Brabant een grote trekpleister gaan vormen. Op het ogenblik zijn de drie grootste pijlers waarop de Toeristenindustrie in het Hart van Brabant rust, de Efteling in Kaatsheuvel, de Beekse Bergen en de toeristische attractie van Oisterwijk. Hierbij kan nog een 4e getrokken wor den, het dierenpark in Tilburg. Om te kunnen concurreren met andere dierenparken behoeft de outillage en de levende have van het dierenpark toch dringend uitbreiding, zeker wanneer zo als de verwachting is het recreatieoord Beekse Bergen als magneet voor Tilburg gaat werken. Ombuigen Het ombuigen van de d' een meerdaagse recreati waarbij het VVV een sleutelpositie kan nemen. Bij het werken aan een d< i- gelijk project stuit men echter steeds l- de vicieuse cirkel tussen aanvraag opvang. De Brabantse ondernemers h< i aantal ng. Hij is e lunchroom heei Deze mevrouw gratis van profite De heer uit het cirkeltje in ons nummer van verleden week, bleek de heer An- tonissen, Ringbaan Oost 291 te Tilburg. Inmiddels heeft hij zijn tientje opge haald, alsmede een waardebon voor een haan cadeau gegeven door de firma Tecklenburg. als tandwalvissen zijn in isitiezaal van het museum over de levenswijze van als voortplanting, voeding reging kan men allerlei in beten komen. Q Besterdplein 37 T>l. 23306 zater- Deze -. ®en zz -- I®- - SrdeiVgekócM Tentoonstelling in Natuurhistorisch Museum at aantrekkelijker seumgebouw Kloosterstraat 26 (achter de Stadsschouwburg). Voor auto’s en bussen is een groot parkeerterrein be schikbaar, schuin tegenover ’t museum- gebouw. NIEUW Zomercollectie tiener- en twenpontolons met hoge of loge bond. Spaans of Frans model v.a. 29,95 Smalle getailleerde hem den en shirts 15,95 Emmastr. 8 Tilburg Tel. 23391 een prestatietocht te h ook niet wedstrijdzwe deelnemen. Iü tracht zal worden om de verleden jaar AYnO^PPrt door het Tilburgse Studentencorps St.- VFov-d l Olof georganiseerde motorraces op- T>— i te laten vinden. Ook dit Hl BHlSSd inmiddels bekende Sterrit T in juli plaatsvinden en PUJt^rC 5 9entrunl ”C itrit Beekse Bergen geor- Vnjheidsplein 4, is op 5 mai ganiseerd worden. Verder zal er vanaf Nico Molenkamp, die m Belgie de nieuwgebouwde vissteigers door ver- bekender is dan in Nederland, docent geweest gedurende de jaren dat zij aan de Academie voor Beeldende en Bouwende Kunsten te Tilburg stu deerde. Van 1960 tot 1962 vervolgde zij haar opleiding aan de Rijksacademie te Amsterdam, waarna zij haar studie in Joegoslavië voltooide. De heer C. Dommelshuizen die de derde Nederlandse tentoonstelling, Jacques Sleegers in 1968 en een B.K.S.-groep met o.a. Ru van Rossum, Hans van Zummeren en Jan Spit rond de jaarwis seling, in zijn Cultureel Centrum haalt, wil de wat passieve Nederlandse kolonie met goede kunst activeren. Nog onlangs werd de Vlaamse minister voor Cultuur, prof Van Mechelen, in het Cultureel Informatiecentrum De heer Van der Kaaij zou willen dat de Tilburgers en de in de toeristenin dustrie werkzame ondernemers het WV-kantoor echt gingen zien als een informatiecentrum voor hun stad en het hele Hart van Brabant. Een informatie centrum dat objectief, en algemeen is. Hij doet dan ook een beroep op iedereen die rechtstreeks of zijdelings betrokken is bij het toerisme en het verkeerswezen iedere informatie die voor de toerist van belang kan zijn aan het VW-kantoor door te geven, zodat nog meer mensen van die informatie zullen kunnen pro fiteren. Hij gelooft onvoorwaardeiyk dat sen met succes opererend VW-kan toor heel veel bij kan dragen tot de al gemene welvaart van het Hart van Brabant.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1