eding G FLORYN AAN UW MISSIONARIS GEEF EEN ABONNEMENT Uitvindersbuurt gaat op 8 maart feestvieren )pt werkt neemt e prijzen k voor Volksdansen FIRMA A. SPIJKERS ZN. w ZON PAP p; Nieuw filiaal Boekhandel Gianotten T.O.V. brengt: „De klokken van Corneville' WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT „Sub Marine” Centrum Lectuurvoorziening voor de missie begint actie: naar Ereklasse Tafeltennis? Soulkelder ïbruari 1969 - paginal Zelf organiseren Tentoonstelling figuren. Daar Marianne Klè WEEKENDDIENST /ATUDnAr 1 MAADT ZATERDAG 1 MAART Bonte avond uur tot maandagoch- Kees Schalken, meer dan 30 jaar dirigent de instellingen die trachten de missionaris bij zijn werk te helpen Belangstelling voor „De Vleugel” is het Centrum Lectuurvoorziening voor Missionarissen. Meer dan 8000 TANDARTSEN APOTHEKERS DIERENARTSEN I GOIRLE WEEKAANBIHMNG I Wat kunt u doen DE MOTORBROMMER MODEL 1969 met alks- met 21 "-wielen met voetrem en lage tank Ook de HONDA met 21 "-wielen hebben wij in voorraad. i o.a. of g Wij geven de hoogste inrui Iwaarde. Natuurlijk bij G2 Leo Xlll-straat 60 (ingang door de poort) TILBURG - Telefoon 21767-31317 DROGIST BERGEN sporthemd jr/katoen. reepdessins kleuren. Astralon de jsgarnering. groen, rood, en marine. Bezichtig gratis de nieuwe modellen: KREIDLER - BATAVUS - MINI-BATAVETTE en MOBYLETTE. Donderdag 27 febr. 1969 12e jaargang no. 605 i regelmatig worden. VENSTERBANK- THERMOMETER van 2,90 voor 2,65 N.S.-plein 13 Daarom voor iedereen op ZATERDAG 1 MAART van 9 tot 18 uur een onbeperkte voorraad van onze bekende GROOTSTE ANTIEKMARKT van Noord-Brabant in de sporthal van Haaren (bij Oisterwijk) zaterdag en zondag 1 en 2 maart 1969 telken» van 1 tot S uur. eld. .Ie) Kerkstraat 10, Goirle. ’-1213. UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250- 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.350 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL 12 jaar geleden ging de vlag in top bij Banketbakkerij WALTER VAN ERVEN Burg. v. d. Mortelplein 58 HA FIJN 'N BORREL VAN GENEVER - VIEUX Rasenberg, Bosscheweg 110, Enschot. 04251-648. Bredaseweg 292. Tel. 22433. .euw jasje o r nieuwe je" willen wore genoten g bloedarme Tel. Schuld, king verleent rkest. i de leelen hereniging rich al i deze die de actieve komen. 99 Leeuwenberg, K Tel. 04247-1 LEONvah van- ver- irine” van de pa- iwerk ver- innie van Door de heer D. te ruimte zal i en itzbar Zondagsdienst vanaf zaterdagmiddag 13.00 uur: J. W. v. Nunen, Ringb. West 273. Tel. 72176. Heydens, Molenbochtstraat 21. Tel. 26244. Van zondag 8.00 tend 8.00 uur: Taminiau, Heuvel 51. Tel. 23762. Ruys, St.-Annaplein 4. Tel. 20505. Wieggers, Kwaadeindstraat 2. Tel. 20646. Sicking, Haydnstraat 143. Tel. 32880. Zaterdag 8 maart om 13.30 uur zullen de kinderen van de Zacha rias Jansenstra-.t, de Willem Beukelstraat, de Cornelis van Uit- geeststraat, de Leeghwaterstraat, de Jan v. d. Heydenstraat en de Gerard Mercatorstraat vanuit het Wijkhuis de Vleugel deelnemen aan een groot wijkspel met ruim 20 attracties. Al is men al bezig met de t van het seizoen, toch start Cultureel Centrum „Terra een nieuwe activiteit, n.l. dansen. K' er op de v p' in de gre volksdans rbunt. Pluymakérs, Sèhouwburgring 182. zikale Tel. 25242. Spreekuurtijden zat. en zond, van 12.00- 12.30 uur en van 17.30-18.00 uur. In Nederland zijn vele instellingen bezig om, i publiciteit om zich h en, hulp aan de onderontwikkelde landen te verlenen. Van oudsher zijn het de missionarissen geweest, die zich naar hun beste vermogen hebben ingezet om de sociale en mate riële vooruitgang onder vaak barre omstandigheden aan g~ burg op operettegebied grote vermaard heid bezit, speelt een opmerkelijke rol. Hij kreeg de rol van Gaspard en dat is dan voor hem de derde keer. Uit de eigen vereniging komen verder voor het voet licht Ben Benmans en Louis Verb Kees Schalken, die de algehele muzikale leiding heeft, is ervan overtuigd dat de Tilburgse Operette Vereniging „De Klokken van Corneville” op een zeer aantrekkelijke wijze zullen presenteren. en Kracht I van het p traat een groot Het concours beg zijn vele i worden, leen de contribut -~rsoon 1 dan mag meedoen. iderlijk dat t Schuurke de paree' dingen binnen, van uitzondering worden aangenomen. Belgische jongelui, dat opgeven, heeft mea ma nengelaten! i donderdag 6 maart isschouwburg door de Vereniging een uit- 1 „De Klokken van lerette die muzikaal I staat met prachtige tten en soli is misschien L maar dat zou juist rijn voor de operette- i de twee voorstellin- len. Het koor staat onder Kees Schalken en deze heeft vaak bewezen in staat )t hoge muzikale pres- ledewerking verleent ie Orkvat. r hebben ïrette Ve n het is op zi ïrineldenswaardig dat er ook in i nog mensen te vinden zijn, ngen om tot een hun vrije tijd te 1 het geheel is in handen van In het kader van het vijftigjarig be staan van Kunst en Kracht wordt a.s. lager vrijdag in de zaal van het parochiehuis aan de Hoefstraat een groot rikconcours gehouden. Het concours begint om half acht en er zijn vele mooie prijzen. Pater J. Carsten en zijn medewerkers, de heer M. v. Boxmeer, Zuster Mel- chiade en Frater Dorotheas, verzorgen zoveel als mogelijk de lectuurvoorzie ning van meer dan 8000 mensen, die over de hele wereld verspreid in de mis sie werkzaam zijn. Tot 1967 werd deze lectuurvoorziening door studenten van de diverse Groot-Seminaries gedaan, maar door de herstructurering van deze seminaries en het feit dat het Generalaat van de Fraters van Tilburg aan de Gast- huisring een prachtige ruimte aanbood voor de opslag en administratie van l ken, is deze lectuurverzorging centra, voor heel Nederland ter hand genomen. Uiteraard brengt dit veel voordelen r, zich mee. Immers het centraal bestelen van bijvoorbeeld abonnementen drukt de prijs van deze tijdschriften aanmer kelijk. Woensdag 26 februari opende Boekhan del Gianotten een nieuwe winkel aan de Professor Verbernelaan 100. Doordat de Stichting Studenten Huisvesting onder “n van de Studentenflats een winkel ruimte te huur aanbood kon Gianotten na 6 jaar de noodwinkel, die op korte af stand van de nieuwe zaak is gelegen, gaan verlaten. In die 6 jaar heeft filiaal- chef A. v. Gurp de winkel weten uit te bouwen tot een in de Tilburgse Hoge- schoolwereld niet meer weg te denken a?n boekhandel. Nu Boekhandel Gianotten kin- onder de studentenflat een grotere ver koopruimte ter beschikking krijgt, kan ook het andere lezende publiek beter aan zijn trekken komen. Zo zal de voorraad lectuur in niets onderdoen van de nor male voorraad van iedere boekhandel, terwijl ook tijdschriften, week- en opinie bladen uit binnen- en buitenland ver- iar zullen zijn. 4 deskundige assis- üullen de koper bij zijn aankoop adviseren. huidverzo rging PIUSPLEIN 6 hoek ^^Emma»traat^^ Jeugdactiviteiten op het Groeseind Al me? al is het jeugdwerk van het Groeseind er behoorlijk wat beter op ge- Daar komt nog bij, dat niet al- diverse groepen maar ook de itie erg aantrekkelijk zijn. Per betaal je er maandelijks 1,75, - je elke week aan drie groe- Het is dus niet zo ver- er veel belangstelling ike” bestaat. Tot van ver parochie komen er aanmel- die - eigenlijk bij wijze ig - ook door de leiding r>m»n Alleen het groepje -at zich laatst wilde men maar voor niets bin- Oud-missionaris De directeur van het centrum Pater J. Carsten S.V.D. kent de behoeften van de missionarissen op het gebied van lec tuur door en door. Voordat hij zich weer voorgoed in Nederland vestigde, was hij ruim 12 jaar missionaris op het Indone sische eiland Flores en daarna ruim 10 jaar missionaris op Nieuw-Guinea. Hij weet dan ook waar hij het over heeft, als hij zegt dat lectuur voor de missiona ris het middel bij uitstek is om in contact te blijven met het thuisfront. Een r sionaris in Japan schreef het centr eens kort maar krachtig: voor al werk van het C.L.M. slechts dankbaar heid, zonder geestelijk contact met land- tjt St.-Christoffel houdt op vrijdag 28 fa- bruari om acht uur in de zaal van F Lindeboom een ledenvergadering. Op vergadering zullen een aantal discuss: punten van structurele aard ter discussi- worden gebracht en in verband met het belang daarvan wordt op een grote op komst gerekend. Specialiteit HAZELNOOTTAART van 6,25 voor 3.95 Twee supersoul discjockeys zullen af zaterdag 1 maart in de totaal nieuwde club „Sub Mar:-;” rochie Trouwlaan het platenwe zorgen, aldus deelde onsrnej. Ar Gorp, Lavendelweg 65, mede. I I, 11 ETerm^XT,eX <m»rg«ns tot balt S-. m.ddw gelden- dnt!Iaan, dIe „ker in de smaak het feestweekemde met een bonte caba- komen te hangen retvond, waarbij o.a de Tilburgse groep Voor de eerst? awnd zijn er een aantal de Marnelh s op zullen treden. genodigden, maar natuurlijk zijn alle leden en ook oud-leden hartelijk wel kom. In de landelijke tafeltenniscompetitie is het Tilburgse Irene hard op weg om in haar 26-jarige bestaan een serieuze gooi te doen naar de hoogste tafeltennisaf- namelijk de ereklasse. Insiders „.v ..ene voor aanvang van de promo- tiecompetitie een kleine kans gaven, kun nen vaststellen dat Irene 'beslist tot de kanshebbers behoort. Met nog vier wed strijden voor de boeg hebben de Til burgse spelers met één punt achterstand de kans in eigen hand. Voor a.s. zater dag staat de zeer belangrijke wedstrijd op het programma tegen directe bela“*r J.C.V. uit Vught, dat eveneens nog goede kans maakt. Deze wedstrijd wordt gespeeld in de zaal Elzenstraat 14a en begint om 15.00 uur. centrum. Natuurlijk is geldelijke steun 1 van harte welkom, maar het leek Pater c de in- Carsten een goede gedachte om mensen heemse bevolking van de ontwikkelingslanden te brengen. Een van die het Plan hebben om la,n8s d®ze weg d. au a. „„v nement te verzorgen voor een missiona ris overzee. Hun missionaris overzee. Vandaar de actie „Geef een abonnement aan UW missionaris”. Iedereen die een abonnement op een of ander tijdschrift de missionaris voor een mjssionaris zou willen betalen wikkelingen in j[an sjmpeiweg het nummer van het Cen- van Theoloeie. -voor Lectuurvoorziening voor Mis- larissen aan de Gasthuisring 54 aien en daar de naam van een mis rijgen, wiens aanvraag we- it/.ek moest blijven liggen. T xzenden van tijdschriften als IrdlC OD WC2 e Nieuwe Linie, Panorama, Beste en dergelijke waar u toch al Oeabonneerd bent betekent een wel- ».xz.ne aanvulling op de zwaarbelaste financiën van het centrum. Aarzel niet, maar belt u 22118 in Tilburg, of loop - - even binnen, elke werkdag van 8.30 uur houden de tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur ïd met de -s er jeinan(i aanwezig om u te woord te staan Eventuele financiële bijdragen dp]ino r zijn welkom op gironummer 1138218. die - Om met de voorraad boeken op peil te ntact blijven moeten er ieder jaar ruim 2000 mis- boeken bijkomen. Als u dus vaklitera- een opname die gemai trum tuur of ontspanningslectuur hebt, die bij kielenbal, bleek te zijn l het de tijd is, kunt u er een missionaris op Haydnstraat 229 te Ti een afgelegen post gelukkig mee maken inmiddel door deze boeken te schenken aan het Het wijkspel zal tot ongeveer 3 uur gaan duren, waarna een rondgang van de De ouders van kinderen uit de eerder drumband Prins Willem Alexander uit genoemde straten hebben hard gewerkt de Trouwlaanparochie zal volgen. Deze en zijn nog steeds bezig om een soort rondgang eindigt voor het wijkhuis a- reuze kinderkermis voor de kinderen uit bet La“reas, Kosterplem, alwaar de k de buurt te organiseren, waar men aller- deren deel kunnen nemen aan een bal- lei attracties van paalklimmen tot koek- lonnenwedstnjd. happen zal kunnen aantreffen. De stands zijn verdeeld over de diverse straten zo dat de h^Je wijk herschapen zal zijn in een groot speelterrein voor de kinderen. Aanleiding tot het organiseren van het feest was de jaarlijks te houden tentoon- stelling van handenarbeid-, handwerk-, krijgbaar boetseer- en tekenresultaten van de vele tenten zt op het wijkhuis de Vleugel thuis zijnde kunnen 1 groepen. Het leek de buurtbewoners ge woon leuk om daar nu eens een grote huisleider H. van Nuland, maatschappe lijk werkster B. Eygenraam, jeugdleid ster I. v. d. Sterren, stageaire mej. M. Koenen en aalmoezenier pater Schoen makers waren maar al te graag bereid om samen met gezinsverzorgster J. v. d. Wiel de mensen met raad en daad ter zijde te staan bij de verwezenlijking van hun plannen. De tentoonstelling is om half 5 ’s middags open en sluit ’s avonds om 9 uur. riteit voor oudere jeugd en volwas- De deelnemersprijs bedraagt per avond. De zaal is voor volks dansen zeer geschikt vanwege de grote oppervlakte en de prachtige houten dansvloer. Daar komt bij, dat de zaal in het centrum van de stad ligt. Zowel be ginners als gevorderde volksdansers zijn van harte welkom. Er staan diverse dansen op het programma, waaraan bijzonder veel genoegen beleefd zal worden. Volksdansen heeft enige tijd niet erg in de aandacht gestaan, maar de belangstelling neemt (terecht) sterk toe. Het zou plezierig zijn, wanneer er op woensdag 5 maart een groot aantal deel nemers en deelneemsters kan starten, maar ook met een kleinere groep kan begonnen worden. Mocht er bij kinderen tot en met veertien jaar ook belangstel- 1 De ling bestaan, dan zal Terra Nova ook 'p de voor hen een mogelijkheid openen (b.v. issie- ’s middags na schooltijd). Belangstellen- ussie den, zowel ouderen als jongeren, kunnen zich voor deze nieuwe activiteit opgeven bij de administratie van het Centrum: Nieuwlandstraat 44, tel. 26269. De heer met het bierflesje op zijn hoofd, 1 opname die gemaakt werd op het - ”1 de heer Verster, .w Tilburg. Hij heeft els het tientje met toebehoren op ons kantoor in ontvangst genomen. Deze week een straatopname bij het stop licht Heuvel-Spoorlaan. Deze heer ter bromfiets verrassen wij met een tientje, mits hij zich bij ons komt melden. Boven dien ontvangt hij dan nog een waardebon die hem recht geeft op een heerlijke haan, aangeboden door de firma Teck- lenburg op de Heuvel. Smakelijk dan maar. (foto Van Aarle) Op zondag 2 en 1 wordt in de Stadss Tilburgse Operette voering gebracht van Corneville”. Deze ope op een zeer hoog peil s koorwerken, duett wat minder bekend, 1 een reden moeten zijt liefhebbers een van gen bij te wone leiding van in het verleden al vt te zijn het koor tot taties te brengen. M( het Brabants Promenade Meer dan een half jaar van de Tilburgse Oper intensief gerepeteerd en vermeldenswaardif J-‘ tijd nog menser energie opbrenj besteding van t De regie van Johan Snels. Er zullen overigens veel rollen bezet nnizrrmc worden door in Tilburg zeer bekende IXJKlEKb T'-ar zullen zijn Thea Peek, a,*<.rianne Klep, Rinus Hesselbei Kees Staps. Ook Jo Weijters, die Tot 10 uur ’s morgens is uw eigen huis arts beschikbaar. Van 10 uur tot zondagochtend 8.00 uur: v. d. Vaart, Tuinstraat 85. Tel. 23225. Penn, Spoorlaan 402. Tel. 20283. Palmen, Goirkestraat 43. Tel. 20383. Gommers. Wilhelminapark 71. Tel. 20193. ZONDAG 2 MAART gaan we lijden aan geestelijke noede. Doel van het centrum is te informeren over ontwi.-Kan sur Nederland op het gebied van Theologie, trum v£ Pastoraat en Liturgie; over ontwikkelin- sionarisasll gen in de wetenschap, in de techniek, draaien en daar in het onderwijs en op elk ander terrein sionaris doorkrijj waarin de missionaris door zijn werk ge- s ge|dgebrek interesseerd is. Verder is niet iedere mis- Qok het door sionaris gezegend met familie die hem Elsevier, De voldoende ontspanningslectuur toestuurt yet ges’t|- om zich in zijn vrije uurtjes eens rustig geabo^, te laten bijkomen van een vermoeiende - °,ooa dag. Het centrum blijkt, gezien het boe\ groeiende aantal aanvragen om 1 ,traa schriften en boeken, in een grote nen' hoefte te voorzien. Helaas houder financiën geen gelijke tree eHen groeiende vraag en moeten missionarissen teleurgesteld 1 Sinds het jeugdwerk van de parochie Groeseind in een nieuw jasje gestoken is, komen er alsmaar nieuwe jongens en meisjes die ook lid willen worden van een of andere groep. Het zijn dan ook aantrekkelijke activi- perse teiten die het Groeseind te bieden heeft: en dt sport- en spelgroepen, hobbyclubs, een pen 1 toneelgroep, een volksdansgroep, een in- wonderlij stuif en diverse vrije groepen. Op het voor ,,’t S ogenblik zijn ruim 350 jongens en meis- buiten de jes bij het jeugdwerk betrokken. u! Het bijzondere bij het Groeseind is, dat sinds oktober van het vorig jaar al het jeugdwerk onder één grote leiding staat. Vóór die tijd was er op het Groeseind al wel jeugdwerk geweest, maar toen had iedere groep zijn eigen bestuur. Door geldmoeilijkheden, en doordat het moeilijker werd alles goed te regelen met de verschillende besturen, was langza- L** T’orro ISIïTATQ merhand het hele jeugdwerk verdwe- U1J 1C1I4 iMIVd nen. Door het samentrekken van diverse verenigingen en de toevoeging van en- A1 is men al bezig met de tweede helfl kele nieuwe clubs die nu onder een be- van het seizoen> toch start het Sociaal stuur kwamen staan, konden er ook veel Cultureel Centrum „Terra Nova” met meer plannen worden ondernomen dan een nieuwe activiteit> n<1 met volks- vroeger. dansen. Met ingang van 5 maart wordt Men begon al met een prijsvraag uit te er op de woensdagavond van 7 tot 8 uur schrijven om het clubhuis in de St--pie- jn de grote zaaj van bet Centrum ge- terstraat een geschikte naam te geven. Er volksdanst. De minimumleeftijd is ge- kwamen veel ideeën binnen, waarvan de steld op 5 jaar (het is dus een activjx-.. naam ,,’t Schuurke” tenslotte werd uit- bedoeld voor oudere jeugd en voIm gekozen. Overigens is t Schuurke niet senen). De deelnemersprijs bedraagt de enige ruimte waar de activiteiten j per avond. De zaal is voor volks- plaats vinden. Ook het parochiehuis in <jansen zeer geschikt vanwege de gre de Robert Früinstraat werd bij het oppervlakte en de prachtige hout jeugdwerk betrokken en is net als t Schuurke” doorlopend in gebruik. Een erg leuk idee van het bestuur was ook, om ,,’t Schuurke” op zondagmor gen open te stellen. Tussen elf en een uur kan men er dan o.a. biljarten, tafel tennissen, dammen, of gewoon wat met elkaar zitten kletsen. Er bestaan plannen om een poppenhoek in te richten, waar de jonge moedertjes het laatste nieuws over hun kroost kunnen uitwisselen. De „zondagmorgeninstuif” kan wekelijks zéker op zo’n 60-70 bezoekers rekenen. de Z2 Zowe «^danser staan <f‘

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1