DE Tilburg krijgt vooralsnog geen omscholingscentrum Jaspado nog volop in de groei viert 60-jarig bestaan FLORYN Brabantse Spring plank -I Blue Note opent met internationaal Cabaret-programma TREK NAAR DIENSTENSECTOR BRABANTS BAROK DOKTERS -s? WEEKENDDIENST Boekenweek van 1 t/m 8 maart WIST U, Fa. A. Spijkers Zoon Middelbare Horecavakschool in Tilburg DERRIJSWINNA^ WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANïJ^^^^^ Dré Meulenbroek verricht opening LEOIU-. BERGEN Nachtclub verhoogt stadsallure STADSNIEUWS IN HET KORT L. ten Brummeler Protestants Maatschappelij k Werker Telg uit beroemd circusgeslacht opent snackbar Dienstenverlening Alle stadia hoge toch at er Meidir Tel. 70186 De gevederde Karin Katja Zondag 23 februari van TANDARTSEN APOTHEKERS Club met allure Tel. 25333 Tel. 71489 DIERENARTSEN DE GROOTSTE INRUILWAARDE GEVEN WIJ. Dit alles alleen bij de Leo Xlll-straat 60 Tel. 04250-21767 DROGIST Minder animo voor bouwvak dat wij de gehele MOBYLETTE-serie in alle kleuren uit voorraad leverbaar hebben? Prijzen AAobylette reeds vanaf 359,- Dat wij bij reparaties van boven de 8, gratis ophalen en retour brengen? Wet of geen Wet: Denk aan je petl Valhelmen vanaf 22,50 ENSEMBLE Experimentele avond in Studio laten o; laatste tier waarde! maal één van den een l iburg i gaan halen. "st de moeite Tilburg b.g.g.*31317 gistreen nodigd tuurt'” harte voor betere DROP l PIUSPLEIN 6 J hoek N. Emmastraat Tndriesi, JISSERJ UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250- 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.350 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL ’n Kopteln ITMuMfa februari 1969 - paginal HA FIJN 'N BORREL VAN GENEVER-VIEUX foto werd i de Sporthr ‘t hoofd- - laar uid- dio. twee lopend (be- edeelte. De uur. issa’s Wolkers, :k, Hugo Jen Powell-laan 56. Tel. 72639 in, Massenetlaan 1. Tel. 24516 rgei de alge gistret: grote i een dal den hoor me dit heid he striële sect mannen. heids-"" T,'‘ Claassen, Piusplein 50. Spreekuurtijden zaterda van 12.00-12.30 en var Prijzen In vergelijking tot de omringende landen zijn de prijzen beduidend lager in ons geve wordt op 1 maart een capaci Er worden op di veer 60 mensen omgeschoold. Weekaanbieding hark, schop, SCHOFFEL (een 3-delige set) Ivan 21,05 voor f 18,95 I N.S.-plein 13 Het leek de heer Krijnen een goede ge dachte om de heer Dré Meulenbroek, de actieve voorzitter van de Hocres afde- i in het vringsge- Bij het in hoopt indu- nische een burg Me- van Hooft, Tilburgseweg 116c, Goirle. Tel. 04247-1765 PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 Zondagsdienst vanaf zaterdagmiddag 13.00 uur: Klijsen Hodes, Schouwburgring 158. Wandelbos Apotheek, Zwartvenseweg 2. Een belangrijke reden voor de onderbe zetting van de centra is ook de duidelijke teruggang in interesse voor omscholing naar een bouwvakgroep. Er is ook een Verbetering conjunctuur Een tweede oorzaak van de geringe ani mo voor omscholing, noemde de heer Swinkels het aantrekken van de c junctuur en daardoor het dalen van geregistreerde arbeidsreserve. Op 31 ja nuari 1968 bedroeg de geregistreerde ar beidsreserve in Tilburg 2974 mannen. 31 januari van dit jaar was deze reserve gedaald tot 2289 mannen. Dat korte termijn niet naar uai «a m Tilburg een Centrum voor Vakopleiding zal worden gesticht wil nog niet zeggen dat de plannen volledig in de vergeet hoek zullen raken. Alhoewel het zich indertijd liet aanzien dat de plannen om te komen tot de oprichting van een centrum voor vakopleiding van volwassenen in Tilburg zeer snel verwezenlijkt zouden worden, blijkt dat op korte termijn niet gedacht kan worden aan de uit voering van een dergelijk project. De heer Th. A. Th. Swinkels directeur van het Gewestelijk Ar beidsbureau geeft daar een aantal redenen voor op. Donderdag 20 febr. 1969 12e jaargang no. 604 Van zondag 8 uur tot maandagochtend 8 uur: Bozon, Edisonlaan 9. Tel. 25233 Esbach, Gen. Smutslaan 43. Tel. 26988 Boelaars, Goirkestraat 185. Tel. 25346 Seegers, Rosmolenplein 35. Tel. 25421 waarin jonge ar- wagen naar nog meer vond 22 februari staan van de ta- in januari in louden. Ruim 70 deel- in en traden in Ros amond tijdens De finale in zaal De ■ouden. De werden be- bestaande uit en presentator in In een tijd dat algemeen geklaagd wordt over de weinig ’’steedse” allure van de stad Tilburg, hebben de heer en mevrouw L. J. M. Krijnen het gelukkige initiatief genomen om een nachtclub aan de Veemarktstraat, vlak bij de Heuvel, te gaan openen. Donderdag 6 maart is de openingsreceptie voor genodigden voor 6 tot 8 uur. Om 8 uur gaat de zaak voor het Tilburgse publiek open. met dia’s, intal gere dden worden uitge- J bij te wonen. Na- ingeschrevenen van Op zondag^23 feéfuan ‘wordt door de* Verzamelaars Vereniging Tilburg een extra ruildag georganiseerd. Deze beurs die door vele verzamelaars bezocht wordt is geopend van 10.30-17.00 uur en gehouden in de zalen Kwaadeind- straat 127, Tilburg. Bij 'n overlijden in Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis vari U over R.-K BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 ling Tilburg, de zaak te laten openen. Het is immers niet in de laatste plaats aan zijn onvermoeibaar streven naar meer uitgaansmogelijkheden in Tilburg te danken dat Tilburg nu rijp lijkt voor een nachtclub. Een aardige bijzonder heid is dat de heer M.eulenbroek ook de eerste bar opende die tot 2 uur open was namelijk de Excellent bar op de Heuvel. De jongedame uit het cirkeltje was me juffrouw Ans van Berkel, Hoefstraat 246 te Tilburg, die inmiddels bij ons een mtje heeft geïncasseerd en verder een "ebon, die haar recht geeft op vier- ;én pond kaas van de firma Huub Hout. De prijs voor goede oplossing van het kruiswoordraadsel, dat wij plaatsten in onze editie van verleden week, werd toe gekend aan D. Rohde, Bisschop van Zoesstraat 7 te Tilburg. Daarmee heeft hij een tientje verdiend. Etikettering Een steeds terugkerend probleem is de weinige uniformiteit van de etikettering. Als men bedenkt dat er op het ogenblik ruim 200 verschillende weefsels in de handel zijn, die allemaal een andere be handeling nodig hebben, laat het zich ge makkelijk bedenken welke moeilijk heden dat voor het personeel oplevert. Desondanks slaagt Jaspado erin door een strenge controle het aantal vergissingen tot een minimum te beperken. Zolang het uniforme wasetiket nog geen alge mene ingang heeft gevonden, verdient het aanbeveling even te vermelden welke soort kunststof het is. I. Tel. 26219 dag en zondag: m 17.30-18.00 uur. land. Dit is vooral het gevolg van een prijsstop die na de crisisjaren en in de oorlog gehandhaafd werd. De prijzen hebben door de BTW in tegenstelling tot de door de minister voorspelde 3 a 4% een verhoging ondergaan van bijna 7%. Dit was niet te voorkomen omdat de hoge investeringskosten de winstmarges toch al zo verkleind hebben en de heer Smulders weigert om met de kwaliteit te schipperen. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan zal JASPADO een grootse reclame-campagne ontketenen waarin de prijzen drastisch verlaagd zul len worden. Tevreden personeel Dat het personeel graag bij Jaspado werkt mag wel blijken uit het feit dat het gehele 17-man sterke personeel gemid deld 7% jaar in dienst is. „50-jarige jubilea zijn geen zeldzaam heid en nog niet lang geleden vierde een van de strijksters haar 40-jarig jubileum. De vakbekwame kern van het bedrijf wordt gevormd door een groep mensen die elk tenminste al 20 jaar in het vak zitten. Het is mede aan dit vakbekwame personeel te danken dat de heer Smul ders zijn devies waar heeft kunnen ma ken dat kwaliteit boven alles gaat. Ten slotte heeft de heer Smulders alle lof voor zijn personeel, omdat zij weliswaar met aanmerkelijk verbeterde machines, maar met nagenoeg hetzelfde aantal mensen een tienvoudige produktie op weten te brengen. De ontwikkeling van het chemisch rei- nigingsbedrijf is vooral na de oorlog stormachtig verlopen. Met de opkomst van de diverse synthetische stoffen, moest het reinigingswezen gelijke tred zien te houden en vaak werd men door schade en schande wijs. Ook de ontwik keling van de machine-industrie dwong de heer Smulders steeds weer de nieuw ste’machines aan te schaffen. Via de halfautomatische wasmaschine voor Trichloor ethyleen is men nu ge komen bij twee reusachtige volautoma tische wasmachines voor Perchloorethy- leen. In de serie „Actuele Muziek” uit de Concertserie 68-69 van het Brabants Barok Ensemble vindt op dinsdag 25 februari a.s. in het Studiotheater van de Stadsschouwburg te Tilburg een concert plaats, hetwelk gegeven zal worden door de werkgroep voor moderne mu ziek „Resonans” uit ’s-Hertogenbosch. Dit ensemble, dat zich uitsluitend bezig houdt met experimentele muziek, zal werken ten gehore brengen van Ameri kaanse componisten zoals Cage, Wolf, Fcltman en Brown. Medewerkers van Resonans zijn o.a. Huub ten Hacken, piano (die onlangs, tijdens een Kerk- concert in de Pastoor van Arskerk een werk van Mauricio Kagel ten doop hield), Gaya Gerstein, piano, Lucius Voorhorst, fluit en Emanuel Cooy- mans, slagwerk. Tijdens het optreden van Resonans zal de in Tilburg woonachtige kunstena Jan Spit een groots, bewegend, gelui gevend project opbouwen in de Studi Deze experimentele avond is in tv gedeelten gesplitst; in een lopend wegend) en een zittend gedeelte, aanvang is tussen 19.30 en 20.15 v Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa’s van de Stadsschouwburg vanaf 23 fe bruari. Zaterdag 22 februari Tot 10 uur ’s morgens is uw eigen huis arts beschikbaar. Van 10 uur tot zondagochtend 8 uur: v. Genderen-Stort, Nwe. Bosscheweg 24. Tel. 23662 Bruisten, Burg. v. Meursstraat 53. Velthuyse, Bade Pijman Vrije toegang en matige prijzen Ondanks het feit dat iedere avond vanaf 9 uur tot half 3 elk half uur een floor show gegeven zal worden door de Spaanse dansgroep van Antonio del Ma drid en de internationale danseres Karin Katja zijn de prijzen matig te noemen. Voor een pilsje of een frisdrank zal men slechts 2,neer hoeven te tellen, ter wijl het 'buitenlands gedistilleerd in het algemeen niet veel meer dan 1 a 114 gul den duurder zal zijn dan elders in de stad. De hele avond en nacht zal een Italiaans trio de muziek verzorgen. Onderbezetting In de eerste plaats zijn de centra van Den Bosch en van Breda zwaar onder bezet met cursisten. Deze onderbezet ting valt, zij het in iets mindere mate te constateren bij alle 5 centra in Noord- Brabant. In Den Bosch en Breda worden slechts veertig Tilburgers omgeschoold en het zou dan ook onverantwoord om op die basis een Centrum in Tilt te startt nieuv Cent Weinig bekendheid De heer Swinkels meent dat er met name aan het vergroten van de bekendheid van de omscholingsmogelijkheden nog l wel het een en ander gedaan zou kunnen worden. Hiertoe gaat het Gewestelijk ar beidsbureau binnenkort een aantal voor lichtingsavonden organiseren Telkens zullen dan een aar gistreerde werkzoekende nodigd om zo’n avond t tuurlijk zijn ook niet ing harte welkom. KRO’s Springplank, tiesten een sprong wa succes, zal zaterdagave helemaal in het teken t lentenjacht die de KRO Brabant heeft geho nemers schreven ii malen, Oosterhout en Helmen voorrondes op de planken. F werd op dinsdag 28 januari in Kentering in Rosmalen gehot prestaties van de 15 finalisten oordeeld door een jury Fons Disch, samensteller van het zaterdagmiddagprogramma var de KRO-radio „P.M.”, Pierre Wijnno bel, pianist en arrangeur en René Sle- ven, producer KRO-televisie. De finale werd gepresenteerd door Kees Schilper- oort. In de Springplankuitzending op 22 februari zullen de winnaars van deze fi nale begeleid door het Springplank- Orkest onder leiding van Jo Budie op nieuw hun prestaties laten horen. De interkerkelijke stichting voor Protes tants Maatschappelijk werk in Tilburg heeft in samenwerking met de plaatse lijke Katholieke instituten voor maat schappelijk werk een maatschappelijk werker aangesteld. De heer L. ten Brum meler is speciaal belast met de hulp aan Protestantse gezinnen in Tilburg en om geving. Dit neemt niet weg dat ook an dersdenkenden van zijn diensten gebruik kunnen maken. De heer Ten Brummeler werkt vanuit het clubhuis ,,’t Honk” Heikestraat 54 te Tilburg. Voorlopig houdt hij uitsluitend daar spreekuur, maar wanneer de belangstelling groot genoeg is, bestaat de mogelijkheid om speciale zittingsdagen in andere wijken van de stad bijvoorbeeld de Stokhasselt te gaan houden. Spreekuurtijden zijn: maandagmorgen van 9-10 uur; woens dagmorgen van 9-10 uur; vrijdagmor gen van 9-10 uur. Telefonische afspraken voor andere tij den zijn mogelijk en indien gewenst kunt U de heer Ten Brummeler thuis ontbie den. Het telefoonnummer is 25729 in Tilburg. Frits Mullens oud-circusartiest en voor malig regisseur van circusshows opende 15 februari aan de Heuvelring 51 een broodjeszaak annex snackbar. Het ligt in «Ie bedoeling om er in het geheel ver bouwde pand een echte broodjeszaak van te maken zoal* nen die in de grote steden als Amsterdam wel tegen ko<nt, maar waaraan in Tilburg nog een groot gebrek is. Voor de eerste maal is het gratis Boe- kenweekboek geschreven door een Vlaams auteur. De opdracht is gegeven aan Herbert Lampo omdat hij naar alle waarschijnlijkheid op het ogenblik de meest gelezen Vlaamse auteur in Neder land is. Hierdoor wordt de komende Boekenweek min of meer in het teken gesteld van de Vlaamse literatuur die toch een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het totale literaire pakket in Neder land. Lampo schreef speciaal voor de Boe kenweek „De góden moeten hun getal hebben”. Een verhaal over de zwerf tochten van een vreemde harmonica speler op zoek naar de vrouw die hij eens heeft liefgehad, (gratis bij aankoop van 7,50 bij de boekhandel tijdens de Boekenweek). Wim Hazeu en Cor Holst zijn de redac teuren van de speciale Boekenweekuit- gave onder de nationale kreet „40+”. Deze uitgave bevat zes literaire radio portretten van zes bekende auteurs die uitgezonden worden door de diverse ra- dio-omroepen tijdens de Boekenweek. De auteurs hebben allen één ding ge meen, n.l. dat ze allen geboren zijn in 1929, dus veertig jaar geleden. Het zijn: Lolle Nauta, Jan Hugo Claus, Ward Ruyslincl Raes en Remco Campert. Van elke auteur wordt in het boek een zelfportret opgenomen, een interview, een bloemlezing en een bibliografie. Voor de occasionele prijs van 1,90 tijdens de Boekenweek. Déze foto werd gemaakt op het Kielen- bal in de Sporthal. De heer - met de fles op het hoofd- - kan bij ons een tientje komen halen. Er is méér voor hem. Hij krijgt eveneens een bon, die hem recht geeft op viermaal een pond kaas van de firma Huub van den Hout, vertegen woordigd op alle Brabantse markten en bovendien en dat is dan de verrassing van deze week een bon waarop bij bij de firma Tecklenburg op de Heuvel gratis een haan kan gaan halen. Het is deze week dus beslist de moeite waard. Foto Van Aarie In februari is het 60 jaar geleden dat Jacques van Spaandonk in Tilburg een stomerij oprichtte. De huidige directeur- eigenaar H. A. J. A. Smulders nam 37 jaar geleden het bedrijf over en wist het bedrijf van een omzet van 400 tot 500 stuks per week op te werken naar een omzet van 4000 a 4500 stuks per week. Daarmee is hij een van de grootste reini- gingsbedrijven van Brabant. Klein beginnen De heer Smulders herinnert zich het oude bedrijfje nog waar de „te stomen” goederen in een klein met de hand be diend machientje gevuld met wasbenzine werden gereinigd. „De mensen hebben er meestal geen begrip van wat dat che misch reinigen eigenlijk wel inhoudt. Men spreekt hard it. xkig over stomen alsof men denkt dai iiet te rciüigen goed werkelijk met stoom wordt schoon ge maakt.” In feite komt er maar spora disch stoom te pas aan het chemisch reinigen, namelijk om er vlekken mee op te sporen en dan natuurlijk bij het per sen. Het geheel door aannemersbedrijf Van de Ven gerestaureerde pand heeft onder leiding van architect J. H. W. Mijland een enorme gedaantewisseling onder gaan. De inrichting is beslist luxe te noemen en heeft alle mogelijkheden voor het verkrijgen van een prettige sfeer. De heer Krijnen prijst zich geluk- Bogaard, Goirleseweg 7a. Tel. 25251 kig met het feit dat hij de in Tilburg wel- Schuld, Bredaseweg 292. Tel. 22433 bekende barkeeper Cees Musters a s be drijfsleider heeft weten aan te trekken, GOIRLE omdat deze met zijn internationale erva ring en met behulp van de barkeeper Jerry van Broekhoven ongetwijfeld die sfeer zal weten te maken die een club als deze nodig heeft. Iedere drie weken zal een ander programma worden gebracht, dat zich zeker zal kunnen meten met de programma’s die in nachtclubs in de grote steden van ons land lopen. Een van de snelstgroeiende maar ook een van de meest ondoorzichtige be drijfstakken is die van de dienstverle ning. Verreweg het grootste deel van de uit de textiel ontslagen arbeiders en be ambten zijn terecht gekomen in de dienstenverlenende sector. Verleden jaar zijn er ruim 2000 mensen uit de textiel afgevloeid daarbij komen dan nog 1200 personen die de natuurlijke groei van de Tilburgse beroepsbevolking uit maken en tenslotte de ongeveer uit 700 man be staande daling van de arbeidsreserve. In totaal maakt 3900 mensen. Circa 70% hiervan is in de dienstverlenende sector terecht gekomen. De heer Swinkels vindt meer inzicht in deze sector gewenst maar ziet geen kans om met zijn huidige per soneelsbezetting een dergelijk onderzoek te realiseren. Hij hoopt dat de gegevens uit de volkstelling van 1970 wat meer inzicht zullen verschaffen. De traditionele opening van de Boeken week met het Schrijversbal zal weer plaatsvinden in het Stedelijk Museum te Amsterdam op vrijdag 28 februari. Voor de 12.667.358 andere Nederlanders die ook graag meeleven met het Boeken- weekgebeuren zendt de VPRO de Boe- kenweekslapstick uit „Boeken, burgers en buitenlui” met in de hoofdrol Leen Jongewaard als de mislukte versierder van het buitenmeisje Elsje de Wijn en met Broes Hartman als Boekenboer. Re gisseur Ruud van Hemert probeert te vergeefs Leen te koppelen. (VPRO - 28 februari) Vrijdag 14 februari maakte de Stichting Middelbaar Horeca-Onderwijs haar plannen wereldkundig om te komen tot de oprichting van de eerste Middelbare Horeca Vakschool in Tilburg. Zij heeft bij haar aanvrage voor subsidie de krachtige steun van de gemeente, omdat hierdoor de mogelijkheden in Tilburg „Onderwijsstad” weer met een opleiding wordt uitgebreid. Het wekt geen be vreemding dat het initiatief om tot op richting van een dergelijk instituut te ko men uit Tilburg stamt. Een dergelijke opleiding past immers zeer goed in het streven en de ontwikkeling van en in de drie Zuidelijke provincies om de Open- lucht-recreatie en het toerisme uit te bouwen tot een van de welvaartpijlers. Doel van de opleiding is om functiona rissen af te leveren die hun plaats zullen vinden in de leiding van Groot-Horeca- bedrijven en verpleegtehuizen in Zuid- Nederland. Als het ministerie gunstig beschikt over de subsidie-aanvraag zal Tilburg in 1971 deze landelijke primeur binnen haar stadsgrenzen hebben. scherpe daling te constateren in het aan tal geregistreerde werkzoekenden in de bouwsector namelijk van 1084 in januari 1968 naar 275 in januari 1969. Een da ling dus van bijna 810 mannen. Het is mogelijk dat ‘bij een wat kleiner aanbod bij alle 5 centra in Noord- op de arbeidsmarkt van bouwvakkers Den Bosch en Breda worden de omscholing in die richting wat meer eertig Tilburgers omgeschoold belangstelling zal krijgen. u dan ook onverantwoord zijn i -j j die basis een Centrum in Tilburg Waakzaamheid gebodd! ten. In Breda is onlangs een gloed- Een beschouwi van de eer. Bw pand gebouwd waann ach het der mde cijfers maakt^uidelijk dat tantrum voor vakop^e.dmg van Volwas- de aantal gere- Se^?ee/‘_gereS^.d-. “e‘ ge^UW gistreerde werkz^kenden geen al te vLTtgrote reden tot vreugde immers bij wv i een daling van het aantal werkzoeken- iit ogenblik slechts onge- den jn degbouwsector van 80 mannen >rt het cijfer van de totale daling na- telijk 685 mannen. In wez^ betekent it dat er een stijging van déw^rkeloos- Jeeft plaats gevonden in de indu ctor en wel met ongeveer 130 Vergelijken we de werkeloos- ls-percentages van Tilburg met die 661 van Noord-Brabant en van de rest van co°' het land dan blijkt dat de situatie waak- Pe zaam in het oog dient te worden gehou den. In Tilburg is het percentage van de arbeidsreserve 4,5% van de totale be roepsbevolking. Voor Noord-Brabant is was ueze reserve dat djfer 3 6% en voor het heJe lan{J ^STriL ligt het gemiddelde op 2,7%. Vestiging nieuwe bedrijven De vestiging van nieuwe bedrijven kader van „Tilburg herstructurerir bied” verloopt nog niet zo vlot. E vestigen van nieuwe industrieën 1 men vooral op het vestigen van strieën in de Metaal- en in de Chemie sector. Tot op heden heeft slechts e metaalindustrie besloten zich in Tilbt te gaan vestigen. Dit is de Tilburgse taalwarenfabriek, een nevenfabriek de Kruithoorn uit Den Bosch. wordt heeft

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1