KOERIER EL B w FLORYN Notities Stedelijke Carnavals SLECHT OVERLEG Tilburg-Noord leest kritisch over de gemeentelijke plannen Nieuwe vorm van bejaardenwerk heet nu dienstencentrum 2.63 I.72 OPTA BATAVUS Prins Joep den Irste verloot zijn auto... STADSNIEUWS IN HET KORT FA. A. SPIJKERS ZOON LEO XIII STRAAT 60 TILBURG WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT 4 78 Heropening Ideaal Wooncentrum Hoogland LEON«xBERGEN Aquarium- handel aan Korvelseweg jan 1969 - pagina 12 FOON 20922 tot rit”. lie iM Foto Van Aarle RST 2,18 >r«id* Een nieuw record Horeca positief Eerste centrum in Tilburg 89 AZALEA'S vanaf ƒ1,95 Toch in Modern weel vorder Vele mogelijkheden RIJWIELEN VOUWFIETSEN vanaf 169, o ’kc DROGIST IELIEU QAFELT QAFLOOR Wist u brengt 2,28 1,04 Donderdag 6 febr. 1969 12e jaargang no. 602 I nemen al de de t 1 voor ier, die dat al- int, PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 tijd- in er ge- ^NDRIESl JISSER> TndrieïI JHSSERJ UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.350 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL XXXXXXXXXXX VMATERI ALENHANDEL E HOOGTE'' Hoogtestraat 13 Bij de Varkensmarkt on 22262 b.g.g. 26877 DE GROOTSTE INRUILWAARDE GEVEN WIJ. Dit alles alleen bij de TELEFOON 04250 - 21767 b.g.g. 31317 HA FIJN 'N BORREL VAN GENEVER-VIEUX emd voor de amende feest een (President) rijwiel, 't Batavus produkt, reeds vanaf 145,95 u, dat wij bij reparaties boven de 8,gratis ophalen en retour gen? Bejaardenwerk. Dit wijkteam heeft in een hoog tempo de plannen voor een tref- en servicecentrum voor bejaarden weten te verwezen lijken. reclame /RIJDAG en ZATERDAG gratis keukenventilator 40 korting op Perzische tapijten Marmeren salontafels halve prijs. Zie advertentie pagina 3. „Dat men onze mening niet vraagt is eigenlijk al gek, maar dat men niet eens bereid is om naar ons te luisteren is te bar! Dan moet men via de pers niet doen of men een en al welwil lendheid is.” Het comité is van mening dat het voor een gesprek en een goede samenwerking ech ter nooit te laat is. zing' ke StökhassL r at. nieuwe wijk'N vooral dank zij standhouding. Verkeer gevaarlijk Weekaanbieding^ PLANTENSPROEIER van 7,65 voor ƒ6,95 bejaarden wo- aangekondigde de gemeente Per ucuclaal uc ervan m ken- kerk een grc ieikant gewij- Iedere deelne heer Nooyer TOCH zijn wij in alles GOEDKOPER zeer uitgebr SORTERING Op initiatief van de Stichting Sociaal-Culturele Opbouw Tilburg, het SCOT, hebben een groot aantal organisaties die werkzaam waren in een van de sectoren van het bejaardenwerk, een vorm van samenwerking gevonden voor de wijken Besterd, Groeseind en Hoefstraat. Deze samenwerkingsvorm heet Wijkteam Open huidverzorging PIUSPLEIN 6 hoek Emmas,raat De Afdeling Noord-Brabant van de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten heeft in het Bestuur van de Stichting Vrienden van Het Brabants Orkest be noemd: de heer J. P. M. Meuwese, bur gemeester van Hilvarenbeek en de heer Drs. G. J. A. Schampers, burgemeester van Uden. Vanuit I worden huif -- dach. z kenverzorj de Stadssporthal. Iedereen, die king van v indt daar een snelle verbinding --«:♦.•- j 30 iHip namer. om c’- viseren over ting, belastir jswetgevi woningnood terecht heeft geprevaleerd, maar men maakt zich bijvoorbeeld zor gen over het feit dat de meeste van de geplande voorzieningen in de Stokhas- selt en niet in de Heikant komen. Dit is des te vervelender omdat deze twee wij ken verdeeld worden door de zeer druk- .LL seltlaan. Het wonen in de wijk wordt wel prettig gevonden, dank zij de goede onderlinge ver- Bi j 'n overlijden In Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis van U over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 TILBURG, dinsdagavond - Met veel belangstelling hebben de be woners van Tilburg-Noord kennis genomen van de plannen die het gemeentebestuur heeft om van Tilburg-Noord een leefbare gemeen schap te maken. „In de hele wijk bestaat er een groot begrip, thans nog een aantal noodzakelijke voorzieningen ontbreekt”, dus de heer H. C. Nooyen, voorzitter van het werkcomité Heikai „maar wij menen wél dat er een aantal kritische kanttekeningen gemaakt kunnen worden. Dat men bij Publieke Werken bereid zou zijn om te luisteren naar de wensen, opmerkingen en klachten van de bewoners, vindt men in Tilburg-Noord eigenlijk maar een lachertje. Het werkcomité”, aldus nog steeds de heer Nooyen, „is spontaan uit de bevolking naar voren gekomen. Toch heeft Pu blieke Werken in ons geen serieuze gesprekspartner gezien. Wij genieten de steun van vrijwel alle bewoners en samen zijn we erin geslaagd een goed cultureel leven op te bouwen.” biljarten en bij een kopje koffie gezellig wat van gedachten wisselen. Eigenlijk kan men niets opnoemen wat in het tref centrum niet gedaan zou kunnen wor den. Het wijkteam nodigt alle bejaarden van de wijken Besterd, Groeseind en Hoefstraat uit om van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.30 uur in het centrum aan de Hoefstraat 175 een kijkje te ko men nemen. Het Opera Gezelschap Forum uit Enschede zal op vrijdag 21 februari 1969 20.00 uur in de Stadsschouwburg een voorstelling geven van La forza del destino (De macht van het noodlot) van Giuseppe Verdi. de ingang afgescheurde controlestroken zal Prins Joep ’n nummer trekken. De eigenaar van de kaart met het winnende nummer mag de volkswagen van de Prins mee naar huis nemen. Prins Joep den Irste wil per sé met de bus naar huis. De organiserende Carnavalsvereniging „De Kielen” heeft in samenwerking met de B.B.A. bereikt, dat ’s nachts een volledige stadsdienst vanaf de Stadssporthal gereden wordt en wenst, dat iedereen met bus of taxi komt en met bus of taxi naar huis gaat. Bussen voor 95 personen vertrekken vanaf de Stadssporthal om 12.00, 1.00, 2.00 en 3.00 uur. In de vroege avond zorgt de B.B.A. voor voldoende bussen lijn 5 naar y met de bus naar het station gaat vindt daar met de Stadssporthal. Intussen regelt de Tilburgse Verkeerspolitie het verkeer op de kruising met de Ringbaan Zuid. De Carnavalsvereniging „De Kielen” behoudt zich het recht voor de te verloten Volkswagen tot negen uur ’s morgens aan de ketting te leggen die de Stichting Horeca-bedrijven ‘houden is geble- Jrijven een posi- v. de carnaval en Jamavalsstichting de laagbouw daar geen nen? Bij een onlangs naamsverandering heeft de gemeent ook geen énkel overleg gepleegd. brief werden de bewoners ervan inI nis gesteld, dat de naam Heikant f zigd werd in Schans. De heer Nooyen vindt dit niet erg tactisch, vooral ook omdat de naam Heikant een grote histo rische betekenis heeft. Het comité is van mening dat het met de voorlichting van de gemeente aan de wijk allerbe droevendst is gesteld. Op het Kielenbal Stadssporthal, dat volgende week vrijdag ge houden zal worden zal Prins Joep den Irste zijn Volkswagen, waarin hij de geweldige Stadssporthal komt binnenrijden, ver loten. De houders van entreebewijzen wordt dringend verzocht |icha,meH ke - hun kaart te bewaren. Deze kaarten zijn genummerd en uit de aan geiif^Er zijn* Bij het 20-jarig bestaan van hun siervis en aquariumhandel openen de heer en mevrouw Dekkers-Zbinden een 2e zaak aan de Korvelseweg 131. De aquarium handel aan de Hesperenstraat 7 heeft zich in haar 20-jarig bestaan een grote bekendheid verworven. Met name de afdeling zoutwatervissen is uniek in Midden-Brabant. In de nieuwe zaak zat dan ook de hand over hand toenemende hobby van het houden van een zeewa- teraquarium, een centrale plaats krij gen. Hiertoe hebben de heer Dekkers en zijn zoon Tino, die als zaakwaarne mer zal gaan optreden, een prachtig zeewateraquarium ingericht, dat met recht een pronkstuk genoemd mag worden en dat de moeite van het be zichtigen zeker waard is. Heel belang rijk blijven natuurlijk ook de Tropische siervissen, die in ruim 40 aquariums langs de muur fraai tentoongesteld wor den. Behalve siervissen en aquariumbe- nodigdheden zal men zich op de Kor velseweg 131 vanaf donderdag 6 fe bruari ’s middags om 3 uur een keur van dierenbenodigdheden op elk gebied aan kunnen schaffen. Iedere Tilburgse dieren- en vissenliefhebber wordt door de heer en mevrouw Dekkers-Zbinden uitgenodigd, om vrijblijvend een kijkje te komen nemen. het centrum zullen ook diensten i verleend aan bejaarden, die thuis wip nodig hebben. Hierbij wordt ge jacht aan hulp in de huishouding, zie- Tging, voetverzorging, verstrek- warme maaltijden en het doen Jschappen. In het dienstencen- idt iedere maandag van 10.30- 1 uur een maatschappelijk werkster ;ns het wijkteam zitting. Zij zit daar de bejaarden te informeren en te ad- sren over allerlei zaken, zoals huisves ting, belastingzaken en sociale verzeke- ringswetgeving. Verder zal er voorlich ting gegeven worden over voeding, ge zondheid, verkeer en allerlei zaken waar de bejaarde belang in kan hebben. Welke wensen Middels een enquête heeft het comité een inzicht willen krijgen in de wensen die er bij de bewoners leven. Ofschoon de resultaten nog niet helemaal bekend zijn, komen er wel duidelijk een aantal algemene wensen naar voren. Het "<*- brek aan winkels in de naaste omgevii het gemis aan voldoende groen, het ge brek aan kinderspeelplaatsen en aan een behoorlijk horeca-bedrijf worden alge meen naar voren gebracht. Men heeft jr alle begrip voor dat het allemaal niet ineens kan en dat de oplossing van de F s Dat de plannen van de gemeente nogal critisch worden bekeken wijt de heer Nooyen vooral aan een totaal gebrek aan overleg. Een aantal maanden ge leden al is bij alle raadsfracties en bij Publieke Werken schriftelijk gevraagd om het voetgangersprobleem op te los sen. De zeer drukke Stokhasseltlaan is levensgevaarlijk. De informatie dat het winkelcentrum aan het Verdiplein in de loop van volgend jaar kan worden ge opend heeft wel vreugde gebracht. Toch zullen de bewoners van de Heikant nog jarenlang in de Stokhasselt moeten gaan winkelen en daarbij steeds de Stokhas seltlaan moeten oversteken. Het winkel- Voor de prijs van een tientje en een maand gratis kaas eten - gegarandeerd dear de firma Huubvan den Hout-bleek grote belangstelling te bestaan. Niet min der dan een zestal jongemannen zijn ons kantoor binnengestapt met de mede deling dat ZIJ het waren, die we zoch ten. Ze leken allemaal een beetje op elkaar, maar de echte jongeman uit het cirkeltje was Geert Raaymakers, Kruis- arderstraat 7 in Tilburg. Hij kreeg zijn entje en de belofte van viermaal een Met de opening van het dienstcentrum aan de Hoefstraat is dankzij de finan ciële steun van de overheid een 'begin ge maakt met de opzet van het open bejaar denwerk in de hele gemeente. Men is er bij het denken over het open bejaarden werk van uit gegaan, dat vele bejaarden zich het liefst onafhankelijk willen voe len in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor sommige bejaarden is dit door lichamelijke gebreken niet goed mo gelijk. Er zijn echter een heel aantal be jaarden, die met een klein beetje hulp zichzelf heel goed kunnen redden. In deze behoefte aan aanvullende service probeert het dienstcentrum te voorzien. Ter gelegenheid van het 50-jarig be staan van de vereniging Kunst en Kracht, wordt op vrijdag 7 februari om 8.00 uur het vijfde Rikconcours georga niseerd. Het Rikconcours vindt zoals gewoonlijk plaats in het parochiehuis aan de Hoefstraat. Inschrijven va 7.30 uur aan de zaal. centrum aan de Beethoveniaan komt voorlopig niet. De heer Nooyen is nog niet klaar met zijn kritiek. Ten zuiden van de Beet hovenlaan is een wijkgebouw gepland met een kerkruimte. Dit gebouw komt echter recht tegenover een kerk te staan. Is dat niet raar, vraagt het comité zich af. Aan de Frans Lisztstraat is een dien stencentrum voor bejaarden gepland, maar weet de gemeente dan niet dat in Nog voor het einde van de week zal definitief beslist kunnen worden of in het oude Modern op de Heuvel met de carnavalsdagen festiviteiten zullen worden gehouden. De Amro- bank, die dit pand in eigendom heeft verworven, had zijn bereid heid getoond het belangeloos aan de stedelijke stichting ter beschik king te stellen. In de verkoopacte blijkt echter een bepaling te staan, die het onmogelijk maakt het pand weer als café-restaurant te ge bruiken. Zelfs niet voor twee of drie dagen. Het bestuur pleegt thans overleg met de vroegere eigenaar van het pand en als deze zijn toe stemming wil geven, is de zaak deze week nog in kannen en kruiken. Het bestuur hoopt dat men over mo gelijke bezwaren zal heenstappen, omdat de pachtsom in feite al ge reserveerd was voor het kinder carnaval. pond kaas. Smakelijk dan maar! Wie is de heer die zo ernstig de verrichtingen gadeslaat van Voab in Goirie? De foto werd op het Voab-terrein genomen en wc nodigen dc heer X graag uit om een tientje tc komen halen. Ook voor hem bovendien viermaal een pond kaas, te halen bij de firma Huub van den Hout, die op alle markten in Tilburg en om geving aanwezig is. De prijs van 10,- voor de goede puzzel-oplossing werd toegekend aan mevrouw Sprangers, Hoge Ham 166 te Dongen. Onze hartelijke gelukwensen. Ook deze week weer een kruiswoord raadsel, waarvoor de belangstelling nog steeds groeiende is. Probeert u het ook eens? Veel succes. Uff Zondag 9 februari organiseert het be stuur van de Hasselt van 10.30 uur t"* 13.00 uur een ruilbeurs in „de Hasselt De entree is vrij en iedereen is van harte welkom. Vrijdagavond 7 februari om 8.15 uur wordt er in het parochiehuis aan de Generaal de Kookstraat bij de Lidwina- kerk een groot Rikconcours gehouden. Ivdv,v dwlnemer ontvangt een gratis lot, waarmee een prachtige vouwfiets valt te winnen. De opbrengt is bestemd het Missiewerk van Pater Fouchie missionaris in Chili is. Een door de Tilburgse Sportraad in gestelde commissie heeft besloten de Til burgse Sportprijs toe te kennen aan de heer P. Gelens van Kunst en Kracht, waia wegens het behalen van het Nederlandse ehuis kampioenschap turnen van de Neder- zanaf landse Katholiek Gymnastiekbond. De prijs zal worden uitgereikt op donderdag - 20 maart. Bedrijfsleven steunt Door een aantal bedrijven in Til burg is de eerste stoot gegeven tot een financiële steun aan de Cama- valsfestiviteiten. De Camavalsstich- ting Tilburg heeft deze bedragen natuurlijk in dank aanvaard en heeft goede hoop dat deze lijst spoedig aangevuld kan worden. Uit het bedrijfsleven: Brouwerij Trappisten, v. Nunen- Boes, Verzekeringen N.C.B., Ga rage Smulders, Meubelfabriek Brouwers, Fa. J. de Cock, Make laarskant. v. d. Meeren, Vervoort meubelen, Charma, Garage Kneg- tel Spoorlaan, Jacqueline Schouw- burgring, Mirabelle Heuvelstraat, Fa. Drijver, v. Bilsen Korvelseweg, v. Blaricum, Fa. Gommers, Fa. v. Zon, Hoying Jungerhans, Fa. Frans Verbunt Langestraat, Fa. J. A. Ver bum Langestraat, Nodaconconfec- tie, Ijzergieterij Melis. Uit de Horecasector: F. v. Doorn, „De Noordhoek”, „Pas Buiten’’, ,,’t Molentje”, Don nareed, Bristol-bar, Centrum-bar, Rest. China, De Korenbeurs, Cl. Verbunt, De Terp, l’Industrie, v. Abeelen, het Wapen van Tilburg, Tamarinde, 't Brouwerswapen, café Den Heuvel, v. d. Blerk-Graaf- mans, Monopole, Vasco Gori, Gerco, R. Goossens, P. Mulders. Meer dan twintig wagens zijn reeds ingeschreven voor de carnavals optocht. Hiermee kan dus de Til burgse optocht zich gaan meten met de naburige steden, die met dezelfde aantallen een stoet formeren. Buiten de reclame-optocht, die traditioneel de grote stoet vooraf gaat, zullen op zondag 16 februari, zoals nu uit de inschrijvingen blijkt, 23 wagens trekken. De opbouw krijgt bij de carnavals verenigingen elk jaar meer aan dacht en door de routine wordt het geheel meer carnavalesk. De route van de grote carnavals optocht zal dezelfde zijn als vorig jaar, maar bovendien wordt spe ciaal aandacht besteed aan de op tocht van de prijswinnende wagens, die via de Hart van Brabantlaan, Spoorlaan naar de Heuvel terug komen voor de prijsuitreiking. Hier door kan men deze wagens twee maal bekijken. Er is veel aandacht besteed aan de muziek. Voorlopig zijn 7 grote har monieën ingeschreven, de Groes- eindse Jagers, De scotjes en nog 3 jeugd-drumbands. Ook mogen niet vergeten worden de 8 boerenkapel len die als specialisten in deze stoet niet te missen zijn. Voorafgaande aan de stoet zal via geluidwagens voor muziek zorgd worden. De stoet zal om 1.30 uur vertrekken vanaf de Piushaven. Gezien de er varing van het vorige jaar zullen de 70.000 bezoekers (of zullen het er wellicht wéér meer zijn?) langs het parcours voldoende ruimte kun nen vinden om alles goed te be kijken. Vrijetijdsbesteding Natuurlijk heeft de vrijetijdsbesteding alle aandacht, immers veel bejaarden kennen de mogelijkheden niet die er voor mensen op leeftijd zijn, om te ko men, tot een zinvolle vrijetijdsbesteding. Een aantal clubs onder deskundige lei ding zijn in het dienstencentrum aan wezig om gezamenlijk te knutselen, te handwerken, gymnastiek te doen of samen toneel te spelen. Het dienstencen trum wil niet alleen een service-centrum zijn, maar vooral ook een trefcentrum. Daarom is het ook mogelijk voor iedere bejaarde uit een van de drie genoemde wijken, om zomaar eens binnen te lopen en een praatje te maken. Er is een lees hoek irtgericht, waar kranten en l schriften ter inzage liggen, men kaï Collectanten op stap. Met een vergunning van de ge meente op zak heeft de „Carnavals- stichting Tilburg” de collecte voor het carnaval 1969 georganiseerd. Hierbij wordt zij goed bijgestaan door ongeveer 200 collectanten, allen leden van de carnavalsvereni gingen uit Tilburg. De opbrengst is bestet financiering van de kor dagen, waarbij naast de grote op tocht op zondag 16 februari het zwaartepunt komt te liggen op de bezoeken die de Prins en de Raad gaan afleggen bij de kinderafde? lingen van het ziekenhuis, het Maria Gorettihuis, Charlotte-oord en een aantal bejaardentehuizen. Verder wordt het kindercarnaval dat op dinsdag 18 februari op de Heuvel plaatsvindt een groot, maar ook kostbaar feest. Het feest wordt namelijk gratis toegankelijk voor alle kinderen. Organiseren van deze feestelijk heden kost geld en daarom komen de collectanten bij de Tilburgse ge zinnen aan de deur voor een bij drage. Elke avond worden de bussen inge leverd en de stand opgemaakt bij de heer A. Lemmens, Nieuwstraat 67. De collectanten zijn voorzien van een legitimatiebewijs en op de bus staat met grote letters het doel van deze collecte aangegeven. Op zater dag a.s. zal in de Heuvelstraat de collecte extra ondersteund worden door de boerenkapel „De Gras maaiers", die zich voor dit doel belangeloos inzetten. Uit een enquête onder een aantal in Tilburg heeft gehc ken, dat deze bedrij tieve instelling t.o.v. het werk van de Can hebben. Uiteraard hoe beter de mogelijk heden in Tilburg zijn des te minder inwoners zullen andere oorden van vermaak opzoeken. Dat het gezegde „Hier is nooit iets te doen” wel uit de tijd is zal met de carnavalsdagen opnieuw bewezen worden. Een aantal bedrijven heeft de no dige steun verleend en in de ko mende week zullen nog 180 be drijven bezocht worden. De Hore ca-bedrijven hebben hierover een schrijven gehad en het ziet er nu naar uit dat ook deze groep van be langhebbenden zijn steun wel zal verlenen.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1