IDE ■K; i* m Notities Stedelijke Carnavals Boerenleenbank gaat hoofdkantoor bouwen Berkel-Enschot kan terugzien op een geslaagd jaar 1969 INTS 5 10, 25 Wat kost met Carnaval 344, S 238 598, k 165 I Advertentie- Acquisiteur H. de Zeeuw BERGEN Balans opruiming BATAVUS BATAVETTE IIN6IHR WEEKBLAD VOOR HET HARl VAN BRABANT FA. A. SPIJKERS ZOON LEON™ een pilsje „De mens in de stad van de mens” zonder B.T.W. TIJDENS DE UITVERKOOP: ïed Drive-in z nd SC llenir park hec vervuld. Sport eeld stellir i en merken. van Perzische tapijten DROGIST en zaï De i Boss 10 tot 20 pet. korting Keuze uit meer dan 1000 stuks. Eigenhandig geschreven sollici taties te richten aan het kantoor Op korte termijn zoeken wij een actieve KOPER EN TIN 10 PCT. KORTING De Tilburgse Koerier N.S.-Plein 14 Tilburg Donderdag 23 jan. 1969 13e jaargang no. 600 steding plaatsvinden voor de bouw van een nieuw hoofdkan toor van de Boerenleenbank in Tilburg. Het nieuw te bouwen pand zal op de hoek van de Lancierstraat en de Tivolistraat, de vroegere Bosscheweg, ver rijzen. In het ontwerp van de Bredase architecten Oomes en Bogaerd en de Tilburgse archi tect Van de Beid, is sprake van een onderbouw van twee lagen, elk ca. 1900 m2 groot en daar boven een torenflat van ten minste zes verdiepingen. gmeubels, en enz. ES TILBURG b.g.g. 31317 Nieuwstr. 172 hoek Trouwlaan Telefoon 24754-31553 voor betere DROP L PIUSPLEIN 6 j hoek 7 X. Emmastraat alle it op s. een ver- „Extase”, ting naakt 19' ?uk sn >ot salonkleed 10 tot een halkleedje week, burg, foor Wie in de is. In schc UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 OPLAGE 48.250 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL DE BATAVETTE BROMFIETS IS LEVERBAAR MET VOORVERING, EN MET VOOR- EN ACHTER- VERING. OOK DEZE MODELLEN ZIJN BIJ ONS IN ALLE KLEUREN UIT VOORRAAD LEVERBAAR. PRIJZEN reeds vanaf 424,— Bij reparaties van boven de 8,gratis op halen en retour brengen DE GROOTSTE INRUILWAARDE GEVEN WIJ. Dit alles alleen bij de LEO XIII STRAAT 60 TEL. 04250-21767 INWONERTAL VERGROOT - OPPERVLAKTE VERKLEIND januari 1969 - pagina Het is van Burgemeester en Wet houders van Berkel-Enschot een goed initiatief geweest een goed ver zorgde brochure uit te geven. Terugblik en Perspectief, dat bij de gemeentenaren huis aan huis is ver spreid. Ongetwijfeld zullen de in woners van Berkel-Enschot het op hoge prijs hebben gesteld om op deze manier een beter inzicht in de gemeente-aangelegenheden te krij gen. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 Mej. Els Meys was „de dame in het cirkeltje’’ in ons nummer van verleden Zij woont Bieslookweg 32 in Til- Inmiddels heeft zij op ons kan- een tientje in ontvangst genomen, is de jongeman die hier zo energiek de kruising Ringbaan Zuid-Goirieseweg neemt? Er ligt een tientje voor hem klaar. steun is dringend het feest ook financieel igen. het carnaval goed ge nu het kindercarnaval start gaat, kan i bij de Boeren- (vroeger valsstich- Bij 'n overlijden in Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis van U over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 wat oudere harten sneller kloppen. Zonder aan de immense muzikale prestaties van dat orkest afbreuk te willen doen, hoogtepunt van de avond bleek toch het kleine „jubilee-concert” van The South, dat velen naar de jazz-club-jaren van vroeger deed verlangen. Wat dat betreft nog een geruststellende mededeling: die jazzclub komt er, en wel op korte termijn. De organisatie is echter nog niet dermate afgerond, dat al een openingsdatum kan worden genoemd. Ook is nog niet te zeggen met welke regelmaat en op welke dagen de club gaat draaien. Maar er wordt aan gewerkt Wat gaan de caféhouders in Tilburg doen met de consumptie prijzen? Het schijnt dat er hier en daar ongerustheid is ontstaan, omdat verschillende zaken de prijzen met carnaval extra zouden verhogen. De heer D. Meulenbroek, voorzitter van de Tilburgse Hocresafdeling, wijst erop dat door de B.T.W. de kosten voor zijn branchegenoten aanzienlijk zijn gestegen en dat in Tilburg de prijzen toch al laag zijn. „Tilburg heeft eerst carnaval moeten leren vieren”, aldus de heer Meulenbroek, „maar wij moeten ook leren dat als er iets geboden wordt dit geld kost. Muziek, Buma, loonbelasting brengen hoge kosten mee.” De heer Meulenbroek is ervan overtuigd - de geruchten ten spijt - dat de prijzen niet on nodig omhoog gebracht zullen worden. De eigenaar van een gerenommeerd bedrijf op de Heuvel ver zekerde ons dat hij de prijzen slechts met een dubbeltje zou ver hogen, vanwege de muziek. Dit is normaal. Het verder omhoog brengen van de prijzen vond hij uit den boze. Het publiek schijnt niet te weten dat door de B.T.W. verschillende dranken goedkoper geworden zijn. Sommige zaken schijnen inderdaad enkele prijzen verlaagd te hebben. Dat er normale zaken voor een pilsje 1,35 zouden gaan vragen, noemde hij bar en boos. Het publiek zal er nog aan moeten wennen, dat de prijs voor een pilsje steeds in clusief is. De exploitant van een groot bedrijf zei, dat bij hem een pilsje met carnaval een gulden zal kosten. Naar zijn mening worden de prijzen vaak onnodig opgedreven. Wat hier en daar voor een glas jus d’orange of een glas sherry gevraagd wordt is belachelijk, naar zijn mening. Hij wees er voorts op dat het in sommige plaatsen in Limburg voorkomt dat men de prijzen met carnaval verlaagt in plaats van verhoogt. Wie mensen naar zijn zaak wil trekken, moet hen niet afschrikken met hoge prijzen, want uiteindelijk betaalt de kastelein dan zelf het gelag. Afgelopen zaterdag presenteerde The South Jazzband zoals bekend zijn eerste elpee met een street-parade (een kleintje) door de Heuvelstraat met de grammofoonplatenzaak van Frans de Kok als basis en de Topmarkt als keerpunt. De foto toont een beeld van de hilariteit, die „pa rading jazz-musicians” kennelijk toch ook in Til burg kunnen teweeg brengen. Dat in Tilburg nog meer mogelijk is, bleek ook ’s avonds in bar-restaurant Extase, waar het uit komen van de elpee werd gevierd met een bij zonder geslaagde „jazz-avond”. Vooral het op treden van de Tilburgse Big Band deed vele al ;n, zal langs zijn. Een in- si 19 soorten CARNAVALSKIELEN PRINS JOEP I GEEFT ZIJN PRINSENBAL Op zaterdag 25 januari geeft Prins Joep I het officiële Prinsenbal in de Studiozaal van de Stadsschouw burg. De toegangskaarten zijn mo menteel in voorverkoop verkrijg baar bij T. v. Dongen, Extase, Heu velring 112; W. Groels, Westerpark 81; J. v. Rijthoven, Korenbloem- straat 103 en H. Jansen, Nieuw- landstraat 57. Verder voorzover nog voorradig op 25 januari aan de Studiozaal om 7.30 uur ’s avonds. De vooruitzichten beloven weer een goed bezette zaal. Naast de vele muziek, geproduceerd door de Hof kapel van de Prins, de Bokken uit Breda en de bekende Grasmaaiers, is er een programma gemaakt. Door de saauwelaar zal Tilburg even op de korrel genomen worden en de Prins zal enkele onderschei dingen uitreiken. Voor het bal ten einde is vindt ook de verkiezing van de schónste boer en boerin plaats. Evenals bij de vorige gelegenheden wordt de zaal weer aardig versierd en zo zal het niet moeilijk zijn de goede sfeer te krijgen. jjt Vrijdag 24 januari zal om 8 uur in het parochiehuis aan de Hoefstraat een vier de Rikconcours worden georganiseerd. Er zijn prachtige prijzen te winnen zoals een hoogtezon, haardroogkap en wollen deken. De opbrengst is bestemd voor de viering van het 50-jarig bestaan van Kunst en Kracht. Kosten bedragen 50 cent en de inschrijving is open vanaf 7.30 uur. FEEST BIJ MODERN Het reeds enige tijd ontruimde Ho tel Modern op de Heuvel (het ge bouw is eigendom van de Amro- bank) zal met de carnavalsdagen worden ingericht voor het grote feest. De directie van de Amrobank heeft het geheel gratis ter beschik king gesteld van de Stedelijke Car- navalsstichting en in overleg met Prins Joep zal het worden verpacht. Verschillende ondernemingen heb ben reeds grote belangstelling ge toond en een dezer dagen zal het bestuur beslissen aan wie het wordt verpacht. De Trappistenbrouwerij, die de stichting al eerder een royale donatie gaf, is in ieder geval een van de gegadigden. Modern zal met Carnaval op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag weer tijdelijk in bedrijf zijn. CARNAVAL KOMT IN TT ZICHT De „Carnavalsstichting Tilburg” en de Prins met zijn Raad van Elf wer ken momenteel onder hoogspan ning om de komende carnavalsda gen goed te doen verlopen. Gelukkig ondervinden de verschil lende commissies allerwege mede werking en ook de geldelijke steun komt nu los. Deze steun is dring— nodig om te doen slagei Iedereen, die zind is, zeker dit jaar groots van s zijn bijdrage storten leenbank Tivolistraat 30 (vroeger Bosscheweg) t.n.v. „Carnavalsstich ting Tilburg”. Dit jaar is ook weer een Tilburgse Carnavalsplaat uitge bracht met de liedjes: „Irst mar keken of ie kekten „Wé ’nen boer nie kentDe kwaliteit van de plaat is bijzonder goed en kan de carnavalsvreugde zeker ver groten. De plaat is te koop bij alle platenhandelaren in de stad. Voorts zijn door H. Smulders in opdracht van de „Carnavalsstichting Til burg” kleine kruikjes gemaakt als souvenirs aan het carnaval 1969. Deze kruikjes welke een gulden kosten, kunnen aan een koordje om de hals worden gedragen. Om ook met de verenigingen i afspraken goed te maken, wordt donderdag 23 januari a.s. gadering gehouden bij Heuvelring. HET KINDERCARNAVAL Het programma voor het kinder carnaval neemt vastere vormen aan. De organisatoren overwegen om op de Heuvel een grote muziekkiosk te plaatsen, waarop de deelnemende orkesten plaats kunnen nemen. Hier ook zullen de twee grote kinder vrienden (nog een verrassing wie het zijn) optreden, zodat de kinde ren het programma goed kunnen volgen. In verband met de grote toeloop van kinderen wordt aan de ouders verzocht de kinderen, indien mogelijk, via de Heuvelstraat of de Juliana van Stolbergstraat naar de Heuvel te laten komen. Dan wordt de grootste verkeersdrukte ge meden. school die in augustus gereed zal zijn. De school in Enschot zal dan de beschik king hebben over 10 leslokalen. Indien de Ne- de school de verwachte toeloop op wil smet het kunnen vangen dan zal de school tot 12 ning op klassen moeten worden uitgebreid voor iar heeft 1971. Per 1 januari 1968 is een vakleer kracht Lichamelijke Opvoeding voor de drie hoogste klassen aangesteld. Ten slotte zijn besprekingen gaande over de eventuele bouw van een nieuwe Lagere School in Eikenbosch. De verhoogde in- r> spanningen op het gebied van het onder- è- wijs zijn vooral het gevolg van de sterke groei van de gemeente. Recreatie en Jeugdzorg Het in 1967 in gebruik genomen sport park heeft ook in 1968 zijn functie goed vervuld. Ondanks de abnormale weers omstandigheden werd het zwembad door 44.343 personen bezocht. In 1967 wa ren dit 42.691 personen. Dit was mede te danken aan de verbeterde accommo datie, zoals de aanleg van een Jcinder- badje, speeltuin, enz. die voor de aan vang van het seizoen werd gerealiseerd. Ook in 1969 zal de outillage verder wor den uitgebreid. In het bestemmingsplan Bosscheweg zijn 4 nieuwe tennisbanen geprojecteerd. De drie bestaande tennis banen waren voor de week-ends en avon den volledig bezet en vele belangstellen den moesten worden teleurgesteld. Het gemeentebestuur wil voor zover mo gelijk alle vormen van jeugdzorg stimu leren en financieel ondersteunen. Het is eer. verheugend feit dat de gemeente over een bloeiende jeugdbeweging be schikt met een enthouisast leiderscorps. Zo werd aan de jeugdbeweging van Ber- kel een clublokaal ter beschikking ge steld. T nLJI\ILLLl4 W Besterdplein 37-Tel. 23306 Dezer dagen worden in Tilburg de Ka tholieke Studentendagen gehouden, die in het teken staan van „De mens in de stad van de mens”. Door de organiseren de commissies, die zijn samengesteld uit verschillende studentengroeperingen, is veel aandacht besteed aan de presentatie van deze dagen, waar ongeveer 500 deel nemers voor hebben ingeschreven. Niet alleen studenten van de Hogeschool ne men aan het congres deel, maar ook be langstellenden uit sociologische kringen, architecten, stedebouwkundigen, enz., In de Hogeschool wordt een uitgebreide expositie gehouden. De gemeente Til burg is hier zeer goed vertegenwoordigd. Verschillende maquettes geven informa tie over hetgeen in Tilburg op stede- bouwkundig gebied werd gepresteerd, om van een verouderde stad een moder ne leefgemeenschap te maken. Een keur, van deskundige inleiders geeft zijn visie vanuit verschillende gezichtshoeken, aarbij ook de ecologie en de planologie tel aandacht krijgen. i het kader van de katholieke studen- ndagen zijn verschillende evenementen georganiseerd. Zo zijn er filmvoorstellin gen, een poetry session, een gezellig feest in het Eigen Huis, enz., enz. Zij die geïnteresseerd zijn de tentoonstel ling te bezichtigen zijn daar hartelijk welkom. Medio 1969 zal de aanbe- VoorlichtingsbioSCOOp Enig in zijn soort zal het kleine aan on geveer 100 mensen plaats biedende ‘bios cooptheater worden, dat in de kelders van het gebouw gepland is. In dit bios cooptheater zullen groepen scholieren van Middelbare en andere scholen voor lichting kunnen krijgen over het bank wezen in het algemeen en de diensten van de Boerenleenbank in het bijzonder. Voor het behandelen van effectenzaken is in de grote hal waar de carré-vormige balie staat opgesteld een aparte ruimte geprojecteerd. De belangstelling voor veldsporten stijgt sterk en het aantal velden dient hiermede "jke tred te houden. Teneinde aan de ..uidige behoefte te voldoen werden aan de Heuneindseweg twee tijdelijke velden aangelegd. Dit is echter een voorlopige oplossing, omdat enerzijds binnen enkele jaren de grond voor woningbouw be schikbaar moet zijn en anderzijds een totaal van vier velden voor de toe komstige behoefte onvoldoende is. Bur gemeester en Wethouders hebben daar om het besluit genomen een nieuw sport veldencomplex te laten ontwerpen. Dit complex zal zo groot dienen te zijn dat het de behoefte aan sportvelden tót een inwonertal van 15.000 kan bevredigen. Het zal ca. 10 ha groot dienen te zijn. Een van de bijzonderheden is de aanleg van een drive-in voor gemotoriseerde bankbezoekers. In het ontwerp is trou wens toch bijzondere aandacht besteed aan deze steeds groter wordende groep van cliënten. Zo is een parkeerruimte van 2600 m2 genoeg voor ruim 100 auto’s, gepland. De balie, die in carré- vorm gebouwd zal worden, zal lang" twee ingangen te bereiken z.j„.- gang aan de Tivolistraat en een ingang aan de andere zijde van het gebouw aan sluitend op de parkeerplaats. plan Eikenbosch van boven gezien Naast vele andere gebeurtenissen en activiteiten zal 1968 voor Berkel-Enschot in de herinnering blijven als het jaar waarin de 5000ste inwoner kon worden verwelkomd. Dit kan worden gezien als een mijlpaal in de ontwikkeling en als een aanzet voor de ver dere uitgroei van de gemeente. Deze zal zich voorzover nu valt te voorzien de eerstkomende jaren voortzetten. Op 1 januari 1969 was het inwonertal reeds groter dan 5200 en op basis van de ver wachte woningbouw zal het inwonertal in 1971 tot ca. 6500 ge stegen zijn. In 1968 werden de gemeentegrenzen met Tilburg en Oistenvijk gewijzigd, waardoor de gemeente in oppervlakte ver kleind werd. Financiën Ondanks een uitgavenstijging ten op zichte van 1967 is het ook dit jaar weer gelukt om de begroting met een batig saldo af te sluiten. Dat dit mogelijk was is in de eerste plaats te danken aan een aanzienlijk hogere uitkering uit het Ge meentefonds, door de sterke toename van het aantal inwoners in het afgelopen jaar. Verhoudingsgewijs de sterkste uit gavenstijging geeft de sector onderwijs te zien. Gezien het grote belang van on derwijs wordt dit door Burgemeester en Wethouders volkomen verantwoord ge acht. Unieke situatie In de investeringssfeer kampen derlandse Gemeenten nog steeds r probleem van kapitaalvoorzieni lange termijn. In het afgelopen jaarheen de Bank van Nederlandse Gemeenten geen enkele vaste geldlening aangebo den aan de gemeente Berkel-Enschot. Dit heeft tot gevolg gehad dat, ondanks de grote investeringen in 1968, de leningschuld, uitgedrukt per inwoner, aanzienlijk terugliep. Dat de financie ring van kapitaalwerken vrijwel onge hinderd voortgang kon hebben was hoofdzakelijk te danken aan een record opbrengst uit grondverkopen. Hierdoor is de unieke situatie ontstaan, dat in Berkel-Enschot alle kosten van grond aankopen en bouwrijpmaken in 1968 ruimschoots zelf gefinancierd konden worden. Met enige voldoening kan wor den geconstateerd dat nagenoeg alle wer ken die voor 1968 op het programma stonden konden worden uitgevoerd. Openbare werken De grootste nadruk heeft in 1968 ge legen op het bouwrijp maken van het plan Eikenbosch. Interessant is het te weten dat in totaal 131.000 m3 grond -- zand moesten worden aangevoerd. riolering aan de Zuid-zijde van de sscheweg kwam gereed en verwacht mag worden dat de volledige reconstruc tie, inclusief de parallelwegen, van de Bosscheweg dit jaar zal worden voltooid. Tenslotte werden op diverse plaatsen parkeerhavens en trottoirs aangelegd en werd een groot aantal straten van een nieuw wegdek voorzien. Onderwijs De accommodatie van het onderwijs is in de gemeente Berkel-Enschot in het af gelopen jaar opnieuw aangepast aan de groeiende behoefte. Medio 1968 kwam gelijk de nieuwe kleuterschool in Eikenbosch huidi gereed. De kleuterschool aan de Klap roosstraat werd verplaatst in verband met de urgente uitbreiding van de lagere

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1