DE 1 Op Beekse Bergen komen in 1969 grote plannen gereed FLORYN Bestuur en werkgroepen werken hard aan goed verzorgd programma VAN STRANDBAD TOT RECREATIEOORD Carnaval bij de Rossers BATAVUS BATAVETTE k t* WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANïJj^^^^^ Pastoor Völker van Broek hoven I nam afscheid Wie was het? TILBURGS CARNAVAL 1969 X OPLAGE 48.200 i Kinderverkeersland Recreatiehal Mens en natuur ieoo als Kindercrèche Bakermat Rondweg Veel medewerking rustig Barbeque In «oor betere DROP BAS MENHEERE JR. DROGIST Zomervermaak op de Beekse Bergen. Foto Willem Besters Sollicit burgring 166 3 - gratis geven v L* UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250- 30783 - POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL vangst ter Be enkele wordt ker” half HA FIJN 'N BORREL VAN GENEVER - VIEUX -, en wie is iwe Europa- halen. Er «tuin ge- eliibanen. Woensdag 15 januari 12e jaargang no. 599 De BATAVETTE bromfiets is leverbaar met voorvering, en met voer en achtervering. Ook deze modellen zijn bij ons in alle kleuren uit voorraad leverbaar. Prijzen reeds vanaf f 424,- reporaties van boven de 8,- -U-1-- -- De grootste inruilwaarde g< Dit alleen bij de i-a a eni iizEoc o Trirwu leo xiii-straat 60 - tilburg FA. A. SPIJKERS ZOON tel. 04250-21767 b.g.g. 31317 iderosa jrote I ge- iegebrachte etenswaren whouten tafels en ban- PIUSPLEIN 6 hoek Emmastraot citaties te richten aan Schouw- 6 Tilburg. Tel. 24721. ingebouvr behendigheids- Vendet. Wij ver- Er ligt een briefje klaar. Foto Van Aarle s ophalen en retour brengen? wij. Groothandel in Bouwmaterialen Wand- en Vloertegels Keukens en exclusieve marmersoorten De heeft ten 1 11-jt het*- sen het Rossers lavalsfees- het bijna s vereniging „.„en veelal jongere men- laval in café het Molentje, van de Rossers, gevierd. voor spoedige indiensttreding een assistente voor haar afdeling boekhouding. Overwegende dat genoeg plaatsen vieren, den' bij de Ross gekomen tot HKi mum-leeftijd CARNAVALSKIELEN Alle soorten, maten, kleuren en kwaliteiten. CARNAVALS- SPIJKERBROEKEN Besterdplein 37, tel. 23306 WIST U, dat wijkbij s, draai- andere is de en is voor tieoord gratis Carnavalsvereniging de ft voor de komende Carns het roer omgegooid. In I jarige bestaan van de ebben duizenden veelal jo: :n hun carnaval in café 1 t domein t LEONvah BERGEN In 1969 zullen de recreatiemogelijkheden van de Beekse Bergen ruimschoots verdubbeld worden. Hiermee zal de uitbouw van het strandbad tot een waar recreatie-oord practisch voltooid zijn. Wij spraken met de directeur, de heer A. G. B. Onstenk. De belang rijkste verbetering is de vergroting van de zogenaamde slechtweer- accommodatie. Was men in het verleden misschien geneigd om bij een minder stralend weerbericht thuis te blijven, dan bestaat in het komende seizoen de mogelijkheid zonder bezwaar de tocht naar het recreatie-oord te aanvaarden. Tilburg, dinsdagavond Met behulp van een negental actieve werkgroepen is het bestuur van de stedelijke carnavalsstichting erin geslaagd een programma te ontwerpen met nog meer allure dan verleden jaar. Het evenement dat het eerst de aandacht vraagt is het grote Prinsenbal, dat op zaterdag 25 januari wordt gehouden in de Studiozaal van de Stadsschouwburg. Veel aandacht wordt dit jaar ook besteed aan het kindercarnaval, dat op zondag 16 februari gehouden zal worden. Enkele zeer speciale attracties met nationale „kinderfiguren” zullen aan dit feest op de Heuvel luister bijzetten. Gaandeweg komt de stemming erin, maar voor een echt feestgevoel is geen plaats zolang bestuur en werkgroepen nog zo veel te doen hebben. Ook de Raad van Elf is achter de schermen actief om tot een carnavaleske prestatie te komen. lijke viering alleen kans van slagen heeft als men van hoog tot laag sym pathiek staat tegenover het werk dat verricht moet worden. goedkoop en ordt geboden cenhuis, waar rijgbaar zullen Heidetuinen Een van de meest boeierJ sieve attracties beloven wi heidetuinen te worden. Dez nen. samen ruim 4% ha. gróót, het hele jaar door. De toekoms zoeker dient zich niet te vergi het horen van het woord he men is dan vlakte met enige k' stellen. Meer dan nese en bot kleuren v~ een onvergelijki gen. die uniek Zeer bijzonder belooft te worden, dat in vele kettingbruggen, luchtschommels, molens, kabelbanen en vele speeltoestellen. De speeltuin grootste in Zuid-Nederland bezoekers van het recreatie toegankelijk. is uitgevoerd. Het doolhof heeft een andere opzet dan men van dit soort at tracties gewend is en heeft een wandel- tijd van een half uur. er voor de jeugd al rzijn om carnaval te denk aan de jeugdsoosen, is men .vissers na lang wikken en wegen t het stellen van een rnini- ..ium-leeftijd van 18 jaar. De entree is zeer laag gehouden, namelijk 1,50. Boule- enloopt ___r1 met een op- doorgang naar het Wil- zal overspannen. Bij zich een controleur be- behoeve van de waterspor- een botenloods gebouwd wor- leden van de Jachthaven een rging voor hun schepen te aanbieden. Over de rondweg continu twee gloednieuwe caanse Spacegliders de bezoekers i geringe vergoeding langs de ittracties voeren. De Space- een zeer comfortabel soort iciteit van 60 Gasten De studiozaal, voor het carnavt feestelijk aanzier worden er De Kansas' maaiers zt die zich zo bij uitstek ivalsfeest leent, krijgt een .en. Ongeveer 600 gasten op het prinsenbal verwacht, issers, de Bokken en de Gras zullen weer voor de muziek In het zomerseizoen zal de botenloods omgebouwd en aangepast worden tot een zaal voor creatieve recreatie. De bezoekers zullen daar onder deskun dige leiding, onder andere van een beeldhouwer, hun creativiteit naar har telust uit kunnen leven. Nog meer bin- nenhuis-recreatie kan geschieden in de nieuwe strand-recreatiezaal, waar men hij minder goed weer allerlei zaalspor- ten, zoals tafeltennis, kan beoefenen. In de openlucht zijn een aantal zeer aparte spelen gepland. Men heeft een aantal dam-, schaak- en sjoelspelen ge bouwd met reusachtige stukken. Zo zal men op een rustig plekje kunnen sjoe len. dammen en schaken, iets dat zowel voor spelers als toeschouwers een leuke attractie zal zijn. De mijnheer met het cirkeltje, afge drukt in ons vorige nummer, Heek de heer C. van Weesenbeek uit Dongen te zijn, die woont Eindsestraat 82. Inmid dels heeft hij op ons kantoor geïncasseerd. Deze week een ande name, die gemaakt werd bij Wie is de heer in de cirkel? wachten hem graag, van 10,voor her televisie, waarvan Pastoor Völker dui delijk onder de indruk was. Velen be tuigden hun spijt over het feit dat pas toor Völker besloten had zijn taak als parochieherder neer te leggen, zonder hem overigens zijn welverdiende rust te misgunnen. Van die rust zal trouwens niet zo heel veel komen, want Pastoor Völker gaat wel zijn parochie maar niet Tilburg verlaten. Hij is benoemd tot rector van het verpleeghuis St.-Jozef- zorg en zijn werklust en ijver kennende zal hij daar een welbestede periode te gemoet gaan. De inmiddels gereedgekomen I vard. die om het grote meer heer zal worden gecompleteerd haalbrug, die de doorgang i helminakanaal zal overspan..^., deze brug zal zich een controleur vinden. Ten behoeve van de wat ters zal een botenloods gehou den. om leden van de Jachtte winterberging voor hun kunnen aanbieden. Over de zullen Amerikt tegen een diverse at glider is autotrein met een capac personen. jnde en exclu- wel de grote te worden. Deze grote tui- ruim 4% ha. gróót, bloeien jaar door. De toekomstige be- lient zich niet te vergissen bij van het woord heidetuin: i zo gauw geneigd zich een enige kleuren paars voor te [eer dan 300 soorten Euro- jtanische soorten heide in alle van de regenboog zullen voor ergelijkelijk schone aanblik zor- u.iivk genoemd mag worden. J— belooft ook het doolhof e soorten heesters Hongerige mager populaire prijzen een geroc. openlucht t tie zal zekc bezoekers kunnen gril grills die „L men plaatsne zellige tafels duet te verorber Natuurlijk bests op hun gemak gest heid het haantje personeel kant en veren. Nog een mc toch smakt in het niet vele specia zijn. Europ-speeltuin Liefhebbers van speeltuinen, dat niet, zullen in de nieuw: speeltuin hun hart kunnen opha wordt een reusachtige speelti hoiiwrl met hele hoee eh laee Men zou kunnen zeggen dat Pastoor Völker als het ware aan de bakermat van het Maatschappelijk werk in Til burg heeft gestaan. Zijn sociale bewo genheid heeft hem steeds op de bres doen staan voor de minst bedeelden en toch was zijn belangstelling ruim ge noeg om tegelijkertijd een vertrouwen wekkend adviseur voor de Tilburgse werkgevers-vereniging te kunnen zijn. Hij was bisschoppelijk commissaris bij het bestuur van het Katholieke In stituut voor maatschappelijk werk en de Katholieke Stichting voor bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg, twee instel lingen die tezamen met het Katholiek Woonwagenwerk een bestuurlijke Unie vormen. Hij was ook geestelijk advi seur van het Witgele-kruis. Platen en symbolen Bij de erkende platenhandelaren is de Tilburgse carnavalsschlager in ruime mate voorhanden en voorts zijn er weer een aantal symbolen te koop, die nu eenmaal nodig zijn om de kas te spek ken en in feite het herkenningsteken vormen van carnaval. De heer H. Moors, Heuvelring 210, tel. 20770 is graag bereid nadere inlichtingen te ge ven aan de verenigingen. Voor reclame in de stoet kan men zich wenden tot de heer L. Gowie, Amarantstraat 24, tel. 74603 en de heer A. van Moorsel, Frans Lisztstraat 115, tel. 30047 geeft informaties over deelname aan de stoet. Jongstleden zondag nam Pastoor Völker na een welbesteed pastoraat van bijna 22 jaren afscheid van zijn parochie Broekhoven I. Zijn parochianen bezorg den hem op een druk bezochte receptie een onvergetelijk afscheid. Als af scheidsgeschenk bedachten zijn paro chianen hem met een prachtige kleuren- nogelijkheid om gn celijk te eten wore 3uwe Pannekoeke ialiteiten verkrijg Zonder medewerking van de stedelijke verenigingen is het voor het stichtings bestuur vrijwel onmogelijk om te wer ken. Ook dit jaar is gelukkig de posi tieve opstelling van het verenigingsle ven weer opmerkelijk en mede daardoor kan een aantrekkelijk programma wor den geboden, waaraan de bevolking het nodige plezier zal beleven. Het is goed er nog eens op te wijzen, dat een stede- In het kader van de voorzieningen voor slecht weer is het meest in het oog lo pende bouwwerk toch wel de grote recreatie-hal. Deze door het bouwbe drijf Pelikaan te bouwen hal zal aan de andere kant van het meer, ongeveer tegenover het restaurant, gesitueerd zijn. In de hal zal een waterorgel wor den geplaatst, terwijl erachter een speel automatenhal wordt aangebouwd met een rijk assortiment van automaten. De grote recreatiehal heeft een capaci teit van ruim 800 personen. Het re creatieoord Beekse Bergen is hiermede het enige in Nederland dat bijvoor beeld een koffietafel voor zo’n grote groep mensen tegelijk kan verzorgen. Voorts zullen er iedere zondagochtend door verschillende harmonieën en fan fares uit Brabant zondagmorgenconcer- ten worden gegeven. zorgen en verleden jaar hebben zij laten zien daartoe zeer goed in staat te zijn. Een hoogtepunt .zal ongetwijfeld bete kenen het optreden van de heer Pierre van Ostade, die op carnavaleske wijze een Tilburgs commentaar zal verzor gen. Een aantal belangrijke Tilburgers en niet-Tilburgers zullen gehuldigd en geridderd worden wegens bepaalde ver diensten. Een jury, bestaande uit de Prins en zijn gevolg zal tenslotte uit maken wie de schönste boerin en den schönste boer zijn. Kaarten voor het prinsenbal zullen van af half acht - voor zover nog beschik baar - te verkrijgen zijn bij de kassa. De voorverkoopadressen zijn: H. Jan sen, Nieuwlandstraat 57, J. van Rijt hoven, KorenbloemstraSt 103, W. Groels, Westerpark 81 en café-bar Ex tase op de Heuvel. De toegangsprijs is 3,50. :2-~en kunnen, alweer tegen re prijzen, gevuld worden met roosterd haantje in de semi- barbecue. De grootste attrac- cer bestaan uit het feit dat de eigenhandig hun haantje gillen op een van de grote lie staan opgesteld. Hierna kan ‘snemen aan een van de ge- s om het zelfbereide pro- :ren. taat er, voor mensen die steld zijn, de mogelijk- door het aanwezige 1 klaar te laten ser- grote trekken staat het programma van de eigenlijke carnavalsviering reeds vast. Op zaterdagmiddag komt de Prins per speciale trein aan op het station in Tilburg, waar hem een grootse hulde wordt gebracht. In optocht trekt men dan naar het stadhuis waar een ont- vonost wordt gehouden en Burgemees- vx.» Jecht de sleutels van de stad voor le dagen zal afstaan. Om half vier wvidt op den Heuvel de „Kruikenzei- onthuld. Op zondagmiddag om twee vertrekt een grote stoet van ongeveer 3,5 km lengte voor een tocht door de stad. De route wordt nog nader bekend gemaakt, maar zal ongeveer hetzelfde zijn als verleden jaar. Om vijf uur worden op de Heuvel de prijzen uitgereikt. Voor de jeugd is de maan dag gereserveerd. Zij wordt in de mid daguren op de Heuvel verwacht voor een uitbundige viering met het optreden van enkele zeer vermaarde figuren. Op dinsdagavond vindt op de Heuvel de sluiting van het feest plaats met het afvoeren van de „kruikenzeiker”. Dat zal om goed elf uur gebeuren. Aan de carnavalsfeesten zal het Trio Carl Schriebel zijn medewerking ver lenen. Dit trio is bekend van de radio heeft reeds diverse grammofoon- r.aten op zijn rekening staan. Zij die in de afgelopen kermisweek een bezoek aan het Molentje gebracht hebben we ten dan ook al bij voorbaat dat de ech te carnavalssfeer gewaatborgd is. Na tuurlijk zal ook de Prins en zijn gevolg iedere avond aanwezig zijn om zijn steentje bij te dragen ter verhoging van de feestvreugde. Ongetwijfeld zullen vele Kruiken en Kririkinnen de weg naar het Rosmolenplein weten te vin den. Gastvrij Boven alle loftuitingen heen roemt ie dereen unaniem de gastvrijheid van Pastoor Völker. Een gastvrijheid die bij zijn collega-priesters bijna spreek woordelijk eeworden is. Vele parochi'- anen en collega’s zullen zich dan ook van harte aansluiten bij de woorden van Deken van Oort: „Pastoor Völker. ge blijft in onze stad; wij zijn er blij mee.” Op het Kielenbal Stadssporthal op vrijdag 14 februari zullen taxichauf feurs hun wagen tot vlak vóór de hal mogen rijden om hun passagiers te brengen of weer op te halen. Dit privi lege werd door de direkteur toegestaan in het kader van de actie om de meer dan 3000 bezoekers te bewegen zoveel mogelijk gebruik te maken van open baar vervoer en hun auto’s thuis te laten. Met vooruitziende blik streeft de direc tie ernaar de bezoekers van het re creatieoord en vooral de kinderen zo veel als mogelijk bij de planten- en dierenwereld te betrekken. Daarom komen er volgend jaar, behalve de hei detuinen en het doolhof, nog een her tenpark, diverse volières en een pony- farm bij. In het hertenpark zullen zich behalve diverse soorten herten en reeën ook nog allerlei soorten pauwen en andere loopvogels bevinden. De ponyfarm is bedoeld om de kinderen in contact te brengen met het paard, ermee te leren omgaan en te leren er van te houden. Voor zeer populaire prijzen kunnen de kinderen er hun eigen Bonanza beleven en zich als een van de Cartwrights op de Ponder wanen. Op de nieuw aangelegde gr Picknickweide is de mogelijkheid schapen om medegebrachte etenswa aan gezellige ruwt ken te nuttigen. Creatieve recreatie Voor ouders, die, terwijl zij samen zwemmen, hun kinderen veilig onder gebracht willen zien, is er een kinder crèche. Gediplomeerde kinderverzorg- sters vangen daar de kleintjes voor kor tere of langere tijd op. De crèche is zeer modern -van opzet. Zo zullen kleu ters die dat gewend zijn er hun mid dagslaapje doen en baby kan er op tijd zijn fles krijgen. Natuurlijk zijn er ook voorzieningen voor de wat oudere kleu ters, die speelgoed en spelletjes ter be schikking hebben. De crèche zal ook dienst doen als opvangcentrum voor zoekgeraakte kinderen. Het komt nogal eens voor dat een kind in de drukte zijn ouders niet terug kan vinden en de be hoefte aan een dergelijke .centrale was dan ook groot. Het informatiecentrum is vlak naast de crèche gelegen, vlak bij de ingang. Hier is ook de omroepinstal latie gevestigd. In samenwerking met de Tilburgse verkeerspolitie is een kinder-verkeers- land ontworpen met een totale opper vlakte van 4% ha. Het is een verkeers- circuit waarop kinderen het aange name en het nuttige kunnen verenigen. Met kleine auto’s en fietsen volgen de kinderen een traject, waarbij ze zich aan de verkeersborden, -regels en -lichten moeten houden. De ouders kunnen de verrichtingen van hun kroost gadeslaan vanaf een speciaal daartoe aangelegd verhoogd wandelpad, dat op sommige plaatsen over het ver- keerscircuit heenleidt en op twee plaat sen het verkeerscircuit kruist. Op die kruisingen steken de ouders het circuit via een zebrapad over en zijn dan zelf deelnemer aan het verkeer. 1969

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1