DE a Op Kielenbal in Sporthal 3000 feestvierders verwacht ll FLORYN l.f Stadsnieuws in het kort J ju ADVERTEERDERS OPRUIMINGSNUMMER Veel voor Willy Koninklijke Liedertafel brengt Samson en DahlilaJ BATAVUS BATAVETTE kantoormeisje Fl. 10.— voor mevr. Beekers 16.000 eerstejaars studenten WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT belangstelling MolenschotI LEON van BERGEN zege’5 zijn 'Waatt' i OPLAGE 48.200 Donderdag 9 januari 1969 13e jaargang no. 598 1 Populaire prijzen Wij maken u er op attent dat het van volgende week op Nog plannen De procedure voor betere DROP Feestelijke aankleding Populair feest het 1 in de Gevraagd: werkzaamheden. DROGIST Advertenties hiervoor kunnen tot uiterlijk maandagavond 22.00 uur worden aangenomen. Gelieve de kopij echter eerder op te geven om aan uw advertentie de nodige aandacht te kunnen besteden. Eigenhandig geschreven brieven te richten aan no. 625 bureau dezer. WOENSDAGAVOND 15 januari verspreid zal worden. tal van nauw- De BATAVETTE bromfiets is leverbaar met voorvering, en met voor- en achtervering. Ook deze modellen zijn bij ons in alle kleuren uit voorraad leverbaar. Prijzen reeds vanaf WIST U, dat wij bij reparaties van boven de De grootste inruilwac UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE N.S. - PLEIN - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL De ver- Het strale PIUSPLEIN 6 hoek Emmastraat Dit alleen bij de fa a rmii/rnr o LEO XIII-STRAAT 60 - TILBURG FA. A. SPIJKERS ZOON TEL 04250-21767 b.g.g. 31317 R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 333Z0 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 1 2Z HA FIJN 'N BORREL VAN GENEVER - VIEUX Commer overbodig en de heer ons .NS1 ontvangst kent kan I maken. len er po- ;dag had- de orga- -ree.” 419,— e 8,- gratis ophalen en retour brengen? □arde geven wij. Raad van XI hebben reeds toegezegd deze mas sale carnavalsviering met een bezoek te zullen vereren. Vooral door stichting laatste js groei g er akth Op avond zat te gegeven alge- Jaar- Vele ireau ift gepubli- no. 7557, I 5 oktober •"'ersiteiten I .._jaars-stu- jven: dit is daarvoor In de loop ervaring schrijvin- 1 van 13 /orden er iding. Er is „Terra PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 uawwia van burgse muziel tie meer zal 1 Poolse bas Ai enkele kleine handen van Ei~ algehele leiding trouwde handel /alsvereniging de Görkese Tur- rganiseert op zaterdag 11 januari uur een Feestneuzenbal in zaal Broekhoven aan het Smidspad. CarnavE ken oq om 8 i Theo v. TILBURG, dinsdagavond - Meer dan 3000 mensen worden op vrijdagavond 14 februari verwacht in de stadssporthal voor het vieren van een grandioos carnavalsfeest, dat wordt georganiseerd door De Kielen, een speciaal voor dit doel opgerichte carnavals vereniging. Het gemeentebestuur en de Tilburgse Stichting Carna val hebben reeds hun instemming betuigd. Zij hebben dit met veel genoegen gedaan omdat de baten die dit feest gaat opbrengen voor een groot deel zullen gaan naar het Tilburgse sportleven. De or ganisatoren hebben daartoe contact gezocht met alle verenigingen in Tilburg, die zich op het gebied van sport bewegen en reeds heb ben meer dan 60 clubs hun daadwerkelijke medewerking toege zegd. De sporthal krijgt voor deze gelegenheid een zeer feestelijk aanzien. Er worden 15 bars geplaatst; zes orkesten zullen de mu ziek verzorgen. De Prins en zijn Terra Nova wordt van 7.00 tot 8.15 I*n voor de jev; :1e technieken onder deskundige leic op zaterdagavond Nieuwlandstraat 44, 9 uur. Bij 'n overlijden in Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis van U over Het moet niet alleen een gezellige avond worden, maar ook een populaire wat de prijzen betreft. De verkrijgbare consumpties zullen 1per stuk kos ten inclusief alles. Betaald moet worden met bonnen, die aan de bars te koop zijn. Voor de hongerigen worden er enkele buffetten ingericht voor brood jes, een slaatje etc. Ook hiervoor zijn de prijzen extra scherp gecalculeerd. Voor een broodje zal men bijvoorbeeld niet meer dan twee kwartjes behoeven te betalen. selnemende verenigingen nemen h een aantal kaarten ie verkopen. 4,per stuk aan i daarvan krijgt de ing dan gegaran- meer dan 200 kaar- i aanmerking komen een van de vijf- kan weer geld Voor de ver bijzonder aan- len voor de _n belangstel- i een heerlijke ;ns is het een kassen we lat in het fy Philatex organiseert weer een grandi oze Postzegelbeurs in Parochiecentrum ’t Heike, Oude Dijk 2a te Tilburg. Er zal voor Philatelisten veel te zien zijn. Steeds hebben postzegelverzamelaars de 2e zaterdag van elke maand een fantas tische clubdag met ruilbeurs in het Heike. entaar bij deze foto dig. Foto Van Aarle maakte hem in de cirkel is welkom bij IS-plein 14 - om tien gulden in >st te komen nemen Wie hem hem op dit aardigheidje attent De mevrouw met het cirkeltje uit onze vorige editie was mevrouw Beekers- Govers, Bredaseweg 529 in Tilburg. In middels heeft zij op het redactiekantoor 10,in ontvangst genomen, waarmee we haar graag gelukwensen. zijn opk nu weer kosten noch moeite ge spaard om tot een ^arlijk groots opgezet gebeuren te komen. Zo is voor de rol van Samson niemand minder gecontrac teerd dan de Amerikaan Charles Holland die momenteel als een der grootste teno ren ter wereld wordt beschouwd. Dahlila wordt vertolkt door de Neder landse alt Martha van Kerkhoff, die vanwege het feit dat zij meestal in het buitenland optreedt hier minder bekend is. De hogepriester der Filistijnen is Laurens van der Werf, die zeker bij Til- ïkliefhebbers geen introduc- behoéven. De formidabele Lntonie Dutkiewicz vertolkt partijen. De regie is in •ugène van der Heyden. -g is als vanouds in de v Jen van Jan Jansen. Brabants Orkest verzorgt het orkest element. Uit de titel der opera blijkt al dat het hier om het alom bekende bijbelverhas Samson gaat, dat in de opera vrij t keurig gevolgd wordt. Verbaasd over zoveel belang stelling stapte Willy Molen schot een dezer dagen op het redaktiekantoor binnen om ver slag uit te brengen over de reak- ties die zij kreeg naar aanleiding van het artikel dat wij plaatsten in ons nummer van 27 decem ber. „Ik heb ontzettend veel reakties gehad. Allemaal van mensen die ik helemaal niet ken. Van oude mensen, maar ook van kinderen, die met kranten rondbrengen wat verdiend had den. Van een parochieel comité heb ik 100,gehad.” Tot nog toe kreeg Willy Mo lenschot, Enschotsestraat 256 een bedrag binnen van ruim 1100,en waarschijnlijk is dat nu al meer geworden. He laas is haar reis naar Kameroen enkele weken uitgesteld en mo gelijk is dit voor vele stadge noten een reden om haar nog op een of andere wijze behulpzaam te zijn. Tilburg mag haar niet in de steek laten als zij straks in Bouraka gaat werken. Vrijdag 10 januari organiseert de gymnastiek- en atletiekver. Kunst en kracht een groot rikconcours i.v.m. het 50-jarig bestaan. Er zijn tal van fraaie prijzen. Het rikconcours omvat in to taal 4 avonden. Het wordt gehouden in het parochiehuis van de Hoefstraat. Gezien dc reputatie van de uitvoerenden zullen de operaliefhebbers van Tilburg en omstreken hun hart aan dit evenement kunnen ophalen. Voor de vreemden in operaland een unieke gelegenheid om ’ns kennis te maken met deze vorm van cultuur, die helaas, nog niet die bekend heid geniet die. zij verdient. Dit keer is de keuze van de Liedertafel niet gevallen op een voor het grote pu bliek bekende opera, doch degenen die deze Samson et Dahlila komen beluiste ren zal dit beslist niet spijten, daar de mu ziek van deze opera onvergelijkelijk mooi en melodieus is. In dc voorverkoop zijn nog kaarten te verkrijgen bij Sigarenmagazijn J. Aarts, Willem ll-straat 64, Tilburg, tel. 22965. H. v. Dongen en J. Vereyken van Ju doclub Tilburg zijn opgenomen voor de kerntraining Judoclub Tilburg. H. v. Dongen werd voor de kern-training gekozen door zijn eerste plaats tijdens de districtskampioenschappen en zijn tweede plaats bij de kampioenschappen van Nederland. J. Vereyken door zijn derde plaats bij de districtskampioenschappen junioren en zijn tweede plaats bij de senioren. Iedere dag opnieuw nog zijn de organi satoren bezig hun plannen verder uit te werken. In grote lijnen staat het pro gramma echter wel vast. Met mede werking van het Tilburgse sportleven kan het een uniek carnavalsgebeuren worden. Voor feest is er in ieder geval ruimte genoeg. dreven in het organiseren - op het idee in de sporthal een groot carnavalsfeest te organiseren met behulp van het sportleven in de stad. Daartoe werden alle bekende sportverenigingen aange schreven en al spoedig kwamt sitieve reacties. Deze week dinsd; den reeds 62 verenigingen aan nisatoren laten weten: .Wij doen mee. Zondag van 10.30 uur tot 1.00 uur is het weer ruilen in de Hasselt. In het pa rochiehuis in de Hasseltstraat zijn alle verzamelaars welkom. De grote sporthal zal een carnavalesk aanzien krijgen. Een deskundige uit Amsterdam heeft er een speciaal ont werp voor gemaakt. Niet minder dan De dee op zich Deze worden voor de man gebracht en verkopende verenigir deerd 1,—. Wie n~ ten verkoopt kan in voor de exploitatie van i tien bars en ook daar mee verdiend worden, enigingen is het dus wel trekkelijk zich in te spanne kaartverkoop. Hun leden en lenden kunnen niet alleen avond hebben, maar tever mooie gelegenheid de k" spekken. Daaraan bestaat meen wél behoefte. In het veilinggebouw Reitsehoeven- straat 233 worden op dinsdag 14 jan. door het Produktschap voor Groenten en Fruit twee voorlichtingsbijeen komsten gehouden. De eerste begint om half drie, de tweede om half acht ’s avonds. Door middel van een praatje, dia’s en films zal de aandacht gevraagd worden voor het gebruik van groenten en fruit. Tijdens de pauze zal men kun nen proeven van een groentesnack en zal een kopje koffie of thee worden aangeboden. In de zaal van Pas Buiten aan de Schouwburgring houdt Carnavalsver eniging „De Rammelaers” een groot rammelbal, waarop alle leden verwacht worden. Zij hebben gratis toegang, niet-leden zullen een kleine entree moe ten betalen. In de kelders van het hoofdbureau van politie worden vrijdag en zaterdag kijkdagen gehouden voor gevonden rij wielen, bromfietsen etc. Op vrijdag kan dat tussen tien en twaalf en van zes tot acht uur, op zaterdag tussen negen en zes uur. voor lichte administr. 36 grote „stukken” zullen het interieur de nodige sfeer geven. Ook de bars en de verschillende podiums worden fees telijk versierd. De muziek wordt ver zorgd door vier boerenkapellen en twee dansorkesten. Enkele boerenkapellen zullen regelmatig een muzikale tocht door de zaal maken en de muziek bren gen tot in de verste uithoeken. Het feest begint om acht uur 's avonds en slechts de sterksten zullen het tot twee uur ’s nachts volhouden. De organisa toren overwegen nog wat met van de politie gedaan kan wc het verkeer in goede banen I De grote groep mensen die wordt - men rekent op zo’n zoekers - zou het verkeer moeilijkheden kunnen bezorgen. vraagt voor spoedige indiensttreding directie-secr.-correspondent(e) in de Duitse taal. Kennis van Frans en Engels strekt tot aanbeveling. De persoon in kwestie wordt een zelfstandige functie aangeboden en moet na een inwerkperiode zelf beslissingen kunnen nemen. Indien u over voldoende „personality" beschikt richt dan uw schriftelijke sollicitatie aar*. DIRECTIE DORA VAN DE VEN N.V. - St.-Annaplein 6 - Tilburg. rganisa- behulp /orden om te leiden. verwacht i 3000 be- wel eens De St.-Annavliegers die thuis zijn bij café De Valk aan de Korvelseweg beginnen aanstaande zaterdag weer mej hun bekende vluchten. Tevens wordt op die dag de jaarlijkse feestavond ge houden met huldiging der kampioenen. toedoen van de stedelijke heeft de carnavalsviering de e jaren in Tilburg een enorme gekend. Op tal van plaatsen zijn Jviteiten en ook vele verenigingen hebben aantrekkelijke programma’s ge maakt om ervoor te zorgen dat de leden aan hun trekken komen. Om het aan gename met het nuttige te verenigen kwamen een aantal heren - zeer be- Op 14 en 16 januari a.s. brengt de Ko ninklijke Liedertafel „Souvenir des Mon- tagnards” in de Stadsschouwburg te Tilburg de integrale opera SAMSON ET DAHLILA van Camille Saint Saëns. Zoals bij deze Liedertafel gebruikelijk Uit cijfers, welke het Centraal Bui voor de Statistiek zojuist heeft ceerd in „Mededelingen”, nu. blijkt dat zich omstreeks 25 c’ 1968 bij de gezamenlijke univeiai» en hogescholen 16.000 eerstejaars- denten hadden laten inschrijf 2.500 meer dan in het jaar ofwel een stijging van 18%. Ii van het studiejaar zal, naar de e' leert, nog een beperkt aantal inset gen volgen. De belangstelling nam o.m. toe in de me dische wetenschappen met 19%, waar van geneeskunde 17%, tandheelkunde 32% en diergeneeskunde 28%. In de exacte wetenschappen nam het aantal eerstejaars toe met 18%, waar van in de wiskunde en natuurweten schappen 12%, de technische weten schappen 24% en de landbouwkunde 7%. De belangstelling in de maatschap pijwetenschappen nam toe met 25%; een belangrijk aandeel in deze stijging had de rechtsgeleerdheid met 46%, de aardrijkskunde met 42%, de psycholo gie met 22% en de opvoedkunde met 32%. De toenemingen de rechtsgeleerd heid is mede een gevolg van de bepaling, dat thans ook bezitters van een h.b.s.- diploma toegelaten kunnen worden tot de examens in het Nederlands recht. De belangstelling in de letteren bleef na genoeg gelijk. It op de dinsdag- 15 handenarbeid tot 15 geleerd dansen Nova”, eugd m wc

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1