I FLORYN I Barbara Vonk stelde onderzoek in naar doelstelling Terra Nova Geen onzinadvertentie maar Soos De Tref voor ouder publiek VOORSPOEDIG 1969 K j^^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT f Meer dan 80 gezinnen in Berkel-Enschot kregen een centraal antennesysteem Terra Nova ontwikkelde veel aktiviteiten zegels riin go-*1 '"oold - - 02094 O2135 02396 03021 03230 03232 z CULTUREEL CENTRUM IN TREK BIJ VEEL TILBURGERS Jeugdcafé Gespreksgroepen Toekomst rr van de ‘9 n r Een, in alle opzichten, DROGIST BERGEN Ml til ai wensen wij al onze adverteerders en lezers. Uitgever en medewerkers van deTilburgse Koerier. Uitslag loterij Herwonnen Levenskracht De fotoclub wil met deze actie gewoon ’ns vriendelijk zijn voor de Tilburgse Drie Koninkjes, die overigens wel verzocht worden gebruik te maken van de zij-ingang, waardig genoeg voor de tal rijke koningen. tar le 'ent de L erk en groot nimmer UITGAVE J. DE BEER LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE N.S. - PLEIN - TILBURG TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48050 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL voor betere DROP! PIUSPUIN J M front S HA FIJN 'N BORREL VAN GENEVER - VIEUX 4. 8. p> woningen op het systt Nu al zijn 86 woningen a naar verwacht wordt, k nenkort nog ruim zevent belangstelling voor de clubs bij ons be wijst, dat er veel belangstelling voor is.” TILBURG, dinsdagavt Nieuwlandstraat in Tilb Dat gebeurt op verschilt 1576 14679 >165 15411 16090 16435 16952 7266 17399 7830 18305 18763 20970 21630 22638 23055 23500 24742 25869 26542 27169 27692 28437 29869 Donderdag 2 januari 13e jaargang no. 597 Het eerste centraal t Berkel-Enschot, resul ticulier initiatief. FOTO VAN AARLE „Dat half jaar in Tilburg wil ik nuttig besteden. Ik kreeg vier taken toebedeeld: VERTIKAAL 1. reptiel 2. wacht hc 3. eerste vrouw c-d=rwijzcrcc inhechtenisneming (Fr.) 10. vlaktemaat 13. 15. 17. 19. soort 21. 22. 28. 31. 32. antennesysteem in dtaat van een par- Traditiegetrouw organiseert de Tilburgse VVV weer het Driekoningen-zingen in de achterzaal van „de Looiers- beurs” op de Heuvel, waar een deskundige jury zal uit maken welke koningen het beste zingen. De rondtrek kende koningen worden tus sen vier en zeven uur bij „De Looiersbeurs” verwacht. 12043 12690 13420 14092 14759 14800 14907 151 15697 15781 15799 16031 16287 16364 16402 16409 16486 16617 16812 16867 16981 17079 17248 1726' 17418 17497 17651 17830 18306 18312 18338 18611 19058 19068 19740 20877 21045 21129 21190 21358 21803 21875 - - 22685 22938 23129 23137 23375 23454 23830 23850 23864 24528 25211 25422 25692 25784 26315 26370 26480 26519 26567 26656 26877 26933 27534 27549 27651 27676 27823 27928 27984 28118 28562 29025 29627 29824 LEONvah /an het winnende lot /innaar (winnares) de prijs franco toegezonden. i kunnen tot uiterlijk 18 de- )69 worden opgevraagd. Fotoclub fotografeert gratis „Drie Koninkjes” Op maandag 6 januari zal Tilburg weer vol zijn van „Drie Koninkjes” die hun tocht door de straten maken en aanbellen om zich te laten zien. Vanaf half acht kunnen groepen die gefotografeerd willen worden zich vervoe gen by Café Voskens op de Heuvel, waar leden van de fotoclub hun apparatuur gratis in dienst stellen van de drie koninkjes. Zij wor den gratis gefotografeerd en kunnen de foto - ook gratis - komen afhalen op vrijdag 17 januari op het kantoor van De Tilburgse Koerier, N.S.-Plein 14. lg VJ de win prijs franc Met de intrede van hét NIEUWE jaar is de wekelijkse plaatsing van de OUDE vertrouwde onzinadvertentie vervallen. Duizenden kaarten en nog eens duizenden brieven zijn in de voorbije twaalf jaar bij „de Koerier” binnengekomen. Alle inzenders en inzendsters die, met de regelmaat van de klok, hun j.;.- wij zeer hartelijk. is bewezen dat de onzin-adver- In de avonduren zijn er steeds zo’n 30 jongeren in het jeugdcafé te vinden. De grootste toeloop is er op zaterdag- en zondagmiddag wanneer in het „café- zaaltje” van Terra Nova zo’n 100 jon gens en meisjes zijn te vinden. In het jeugdcafé worden ook zoveel mogelijk de ideeën opgenomen van de bezoekers. Een mooie witte Kerst was het. Onze fotograaf stond bij de uitgang van de Petrus en Pauluskerk en schoot dit groepje. De mevrouw met de cirkel mag op het redactiekantoor f 10, komen halen. Onze hartelijke geluk, wensen. Misschien fotograferen wij u volgende week. FOTO VAN AARLE teem aan te sluiten. i aangesloten en komen er bin- ntig bij. De to- Barbara Vonk Stage bij Terra Nova FOTO VAN AARLE vond In het cultureel centrum Terra Nova aan de Iburg vinden wekelijks zo’n 1000 personen ontspanning, uat geoeurt op verscnillend terrein, in de vorm van clubs etc. Terra Nova ont wikkelt heel wat activiteiten die bij een groot deel van de Tilburgse bevolking aanslaan. Uit deze belangstelling blijkt dat er in de „wolstad” meerdere van deze centra moeten komen. Om het werk in Terra Nova eens nader te onder zoeken hield Barbara Vonk een enquête onder de bezoekers. Deze maand zal er van de hand van deze studente van de Sociale Academie hierover een verslag verschijnen. Barbara Vonk (20) studente aan de So ciale Academie in Rotterdam loopt nu een half jaar stage bij Terra Nova. Zij koos de studierichting cultureel werk en besloot het eerste gedeelte van haar Stage-jaar door te gaan brengen in Til burg by Terra Nova. „Uiteraard kende ik dit cultureel centrum niet, maar uit wat ik er na de eerste kennismaking van zag en hoorde bleek duidelijk, dat men er veel doet.” „In de toekomst gaat Terra Nova zeker een centrum voor het centrum worden. Zo moeten we het ook zien, in de an dere wijken van Tilburg moeten ook culturele centra komen. De bevolking kan dan in eigen omgeving terecht. Terra Nova is dan bij uitstek geschikt voor de bevolking uit het centrum en omgeving. Dan kunnen de wijkhuizen ook met elkaar samenwerken en geza menlijk activiteiten ontplooien. Dat is een ideaal voor alle steden”, vindt Bar bara Vonk die in februari Tilburg weer gaat verlaten om haar stage-jaar af te sluiten bij een overkoepelend cultureel orgaan in Amersfoort. tale kosten van het project bedroegen 17.600,De mast die gemaakt is van een staalconstructie heeft een hoog te van 22 meter en draagt aan de top een Siemens ontvangsysteem. In de loop van volgend jaar zullen in Berkel En- schot wellicht 280 woningen zijn aan gesloten. TILBURG Ongeveer een jaar gele den hebben enkele oud-bestuursleden van de jongeren sociëteit Broekhoven het initiatief genomen om een ouderen Soos op te richten. Deze soos die de naam „De Tref’ kreeg is bedoeld voor gehuwden, ver loofden en ongehuwden, die zioh niet meer zo zeer aan de stijl van een jon geren soos kunnen aanpassen, voor wat leeftijd en muziek betreft. De Soos-bestuurderen hebben nu enke le bals georganiseerd, welke bijzonder goed zijn geslaagd en ook zeer in de smaak zijn gevallen. Het ligt in de be doeling om ca. 6 bals per jaar te geven. Deze balavonden zijn voor iedereen toegankelijk. Onder het motto „Uit goed voor U” organiseert Soos „De Tref’ op 3 januari om 20.30 uur een nieuwjaarsbal in het ontspanningsge- bouw aan het Stuyvesantplein. Dit bal is een goede gelegenheid om eens nader kennis te komen maken met Ouderen Soos „De Tref’. 1000 bezoekers „Ik heb een willekeurige week genomen en de bezoekers de vragen voorgelegd. Terra Nova wordt wekelijks door onge veer zo’n 1000 personen bezocht. Het grootste gedeelte hiervan, ongeveer 600, is aangesloten bij enkele clubs. Ik er voor gewaakt om alleen maai bepaalde groep te nemen. Alk .™tijden zijn aan bod gekomen.” Tot welke conclusie is Barbara Vonk daarbij gekomen? „Och, dat is nogal moeilijk te zeggen. Het onderzoek is nog niet verder uitgewerkt, maar wel staat vast, dat Terra Nova door even veel katholieken als niet-kathdieken wordt bezocht. Men komt niet vanwege maar zuiver al- sn, die er nogal Terra Nova kent ondermeer een jeugd- instuif voor jongens en meisjes van 12- 16 jaar die daar wat spelletjes kunnen doen. Aansluitend hierop is er voor de oudere jeugd het jeugdcafé, waar ie dereen kan doen waar men zin in heeft. „Dit jeugd-café - het enige in Tilburg - slaat aan. Dat is ook vooral, omdat men er zomaar binnen mag, nergens lid van hoeft te zjjn en er ook helemaal niets hoeft te doen. De jongens en de meisjes, voornameiyk in de leeftijd van 15-17 jaar, komen hier om elkaar te zien, gezellig te „kletsen”, wat spelletjes te doen of naar de kleuren-tévé te kij ken”, zegt Barbara Vonk. Volgens mej. Vonk kan de bejaarden sociëteit - voor het merendeel protes tantse bezoekers - wel wat meer activi teiten ontplooien. Daar wordt aan ge werkt. Dit jaar is er in Terra Nova ook niet met gespreksgroepen gestart. Die zou men weer graag op gang brengen en dan wellicht samen met andere ver enigingen uit Tilburg. De jongens en meisjes die op zondagmiddag de dans- cursus bij Terra Nova volgen komen voor het merendeel uit protestantse ge zinnen. Een bewijs dat veel ouders het liefst zien, dat hun kinderen in dit milieu op ontspanningsgebied de eerste stappen gaan zetten. igen met de 13 november begonnen. Het /elks medewer- coöperatie zeer gratis terrein be stemming de kabels ïggen. Van de deel- i bijdrage gevraagd van abonnement van 12,- irage van 250,- wordt 'a verhuizing terugbe- .uder worden naarmate bewoners aansluiten. Deze komen uit de Rauwbra- want daar heeft vrij- i aangesloten. Er be ads plannen om meer De buurtbewoners van de Rauwbraken en De Kraan in Berkel-Enschot zijn het nieuwe jaar ingegaan met een uitstekend beeld. Dinsdagmiddag stelde burge meester drs. H. J. B. Aarts een centraal antennnesysteem in werking, dat tot stand gekomen is door een particulier initiatief. Kristalhelder kunnen de be woners nu een ontvangst krijgen van twee Nederlandse, twee Duitse en twee Belgische t.v.-stations. Via een gesloten circuit konden de aangesloten bewoners de officiële ingebruikstelling op de beeldbuis volgen. Met een aperitief en olie bollen werd de plechtigheid besloten. In meer dan één opzicht is het in Mid den Brabant goed wonen. Het snel groeiende dorp Berkel-Enschot, dat zijn bewoners al veel te bieden heeft be schikte niet over een centraal antenne systeem in de nieuwe wijken. De ont sierende antennes waren evenzoveel doornen in de ogen van enkele nieuwe bewoners, die met het idee op de prop pen kwamen voor de wijken Rauwbra ken en De Kraan een centraal antenne systeem te gaan bouwen. Daartoe richt ten zij een Coöperatieve vereniging op, die voor de bouw en de exploitatie zou moeten gaan zorgen. Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door de heren A. Reintjes en G. de Croon. Het idee werd in de buurtschappen enthou siast ontvangen en nadat de akte ver leden was voor een notaris te Udenhout kon met het uitvoeren van de plannen worden begonnen. Na een aantal vergaderinge buurtbewoners werd op 18 met de werkzaamheden t gemeentebestuur over we king het bestuur van de enthousiast is, stelde schikbaar en gaf toest ondergronds aan te leg nemers werd een 250,en een t per jaar. De bijdt bij een eventuele taald en kan mind zich meer zullen dan niet ken of de Craan, wel iedereen zich staan echter nu reeds het verzorgen van de publiciteit, een onderzoek instellen naar de doelstellin gen van Terra Nova, het leiden van clubs en de leiding ervan begeleiden en het bejaardenwerk. De eerste drie taken heb ik voor mijn rekening genomen. Daarvan is het onderzoek wel het be langrijkste, of mag ik zeggen, meest spectaculaire”, vertelt Barbara Vonk. De doelstelling van Terra Nova is het protestantse deel van de bevolking van Tilburg ontspanning te bieden. De laatste tijd is steeds meer vast komen te staan, dat dit niet meer de belang rijkste taak van het centrum is. „Toen ik in oktober naar Tilburg kwam ben ik meteen gegevens gaan verzamelen. Belangrijk was om te weten, waarom de mensen kwamen, voor welke club ze interesse hadden en uit welk stadsdeel ze afkomstig waren. In 23 vragen héb ik getracht dit samen te vatten.” 02035 02051 C_._ 02428 02990 03021 03495 03547 03619 04433 04912 05022 0504 05633 05643 05667 0571 05982 06059 06070 - 06690 06695 - 07776 07871 08835 09039 09422 09847 10129 102C 10396 10422 10483 105' 10841 10981 11029 11133 11i 11614 11706 11781 11868 111 333 12420 - 123 13f’ oplossing bij ons binnenbrachten danken v De enorm vele schrijvers hebben voor ons tentie een succesvolle stunt is geweest. Een stunt mag echter niet verouderen of vervlakken en daarom zal er in „de Koerier” wekelijks een ander aantrekkelijkheid je voor de lezers geplaatst worden, namelijk een klein KRUISWOORDRAADSEL waarmee telkens 10,verdiend kan worden door het inzenden van de juiste oplossing en een ACTIE-FOTO van een of andere heer of dame, die toevallig door onze fotograaf gekiekt werd bij het winkelen; het bezoek aan een kennis; of b.v. tijdens het schrobben van de straat of het wieden van zijn tuintje. Hij of zij die IN EEN CIRKELTJE staat afgedrukt kan op ons kantoor f 10,komen halen. Het zijn wel niet zo’n geweldige bedragen maar het plezier van het puzze len of zo maar gefotografeerd worden en bovendien nog geld „toe" is toch wel een aardigheidje, lijkt ons. De oplossing van de puzzel moet uiterlijk op dinsdagavond om 10 uur binnen zijn. HORIZONTAAL 1. pastoorshulp 8. uitkomst v. optelling 9. dijkverlaging 11. zeer (Dts) 12. balspelbaan 14. hondophitsing 16. hert 18. voedsel 20. kleine opera 23. nauw 24. bloedgever 25. biddende figuur 26. ingenieur (afk.) 27. honingbij (Dts) 29. kleine vrucht 30. niet dood 31. veer 32. geestdrift 34. eten (Dts. znw.) voedsel 36. zekere maat 37. gekund (Fr.) 38. leugenaar (Eng.) 39. le vastendag Tegen inzending wordt aan gewonnen De prijzen cember 19( SPECIALE PRIJZEN le speciale prijs: Geldbedrag groot gevallen op lot nummer C le prijs: Geldbedrag groot gevallen op lot nummer louden bij staking (Fr.) onderwijzeres (Dts) inhechtenisneming (Fr.) reeds klets meerdere staten onder hetzelfde bestuur veranderlijk zaad v. varens en mossen Engels studentenstadje soort oculeren volle naam voor Rob roem en dergelijke (afk.) kleur meer in N.-Amerika 33. allee 34. doel (Fr.) 35. grootvader 36. soort onderwijs (afk.) Kantoor van de Kleine Academie naar Vestzaktheater „De Spoel” Het kantoor van de Kleine Academie, 600, Noordstraat 78, gevestigd in het huis heb van Gezinszorg, moet i.v.m. uitbreiding een der werkzaamheden van de gezinszorg, leefti elders worden ondergebracht. Na enige besprekingen is duidelijk ge worden, dat de doelstellingen van de Kleine Academie en van het Vestzak theater „de Spoel” in eenzelfde richting tenderen en dat de werkzaamheden van beide instellingen in eikaars verlengde -- liggen; hier zijn dus goede mogelijkhe- een geloofsovertuiging den voor een vruchtbare samenwerking, leen om de activiteiter Als eerste concrete resultaat van deze worden ontwikkeld.” samenwerking zal nu het kantoor van Om wat nader in te gaan op de diverse de Kleine Academie worden onderge- activiteiten van Terra Nova zegt de bracht in het Vestzaktheater „de Spoel” Rotterdamse studente: „Hoewel ik Fabriekstraat 22. er natuurlijk maar oppervlakkig over Deze adreswijziging gaat in op 1 janu- kan oordelen vind ik dat het jeugdwerk ari 1969. Het telefoonnummer van de in Tilburg maar minnetjes uit de verf Kleine Academie wordt: 25383. De komt. Ook voor de ouderen moet meer kantooruren blijven dezelfde: 9.45 - gedaan worden. Dat kan door het stich- 11.30 en 14.30 - 16.30 uur. ten van culturele centra in de wijk. De king. deze het kantoor van worden onderge- jracht in het Vestzaktheater „de Spoel” fabriekstraat 22. adreswijzigii telefoonnummer van de ;mie wordt: 25383. De dezelfde: 9.45 10 uur. 10.000,— 14919 Serie 2e speciale 5.000,— 27120 Serie 3e speciale prijs: Geldbedrag 1.000,gevallen op lot nt 00357 Serie G. De verdere prijzen zijn gevallen op de volgende nrs.: 00056 00177 00210 00223 00270 00465 00470 00474 00476 00496 00501 00726 00923 00957 01115 01570 01757 01774 01869 01974 03619 03834 04062 05022 05049 05291 „5711 05896 06228 06275 06868 07193 07634 08458 08524 08716 09160 09205 09370 ’9129 10201 10233 10422 10483 10547 10684 10981 11029 11133 11180 11706 11781 11868 11874 12333 12420 12519 12656 12723 13053 13215 13367 13737 13771 13889 13971 14332 14384 14T' 14759 14800 14907 15697 15781 15799 -- 16364 16402 16617 1681? 17079 172™ 17497 17C* 18312 183 19068 19' 21129 2US„ 21875 21967 22601 22938 22958 23001 231?~ 23f 25^ 263: 2661 271 27S 1969

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1